Inauguracja roku akademickiego 2012/2013 na Uniwersytecie Śląskim

Startujemy po raz 45!

Uroczystość inauguracji nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Śląskim odbyła się 2 października w murach Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie. Nowo otwarta placówka gościła, obok członków społeczności akademickiej Uniwersytetu Śląskiego, również wielu znakomitych gości ze świata nauki, polityki, gospodarki, kultury i duchowieństwa.

Zgodnie z tradycją, najbardziej uroczystym i doniosłym elementem obchodów inauguracyjnych jest immatrykulacja nowo
przyjętych studentów i ceremonia złożenia przez nich ślubowania akademickiego
Zgodnie z tradycją, najbardziej uroczystym i doniosłym elementem obchodów inauguracyjnych jest immatrykulacja nowo przyjętych studentów i ceremonia złożenia przez nich ślubowania akademickiego

W wystąpieniu inauguracyjnym JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś zwrócił uwagę na potrzebę integracji śląskiego środowiska akademickiego, które wspólnie będzie w stanie o wiele bardziej efektywnie stawić czoła wyzwaniom, które stoją przed uczelniami. – Więcej synergii to lepsze wykorzystanie infrastruktury takiej, jak ŚMCEiBI oraz skuteczniejsze pozyskiwanie środków na badania – przekonywał zebranych rektor, wspominając również o Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej – wspólnym projekcie UŚ i Uniwersytetu Ekonomicznego.

Zapraszając do nieodległego kącika biznesowego, Jego Magnificencja zaakcentował również znaczenie inicjatyw, mających na celu lepszą integrację uczelni z otoczeniem gospodarczym w imię nowej społecznej odpowiedzialności. Ważnym wątkiem przemówienia inauguracyjnego było też położenie nacisku na kształcenie ustawiczne. – Prawie 82 proc. absolwentów szkół wyższych znajduje pracę w perspektywie życia zawodowego. Uniwersytet powinien jednak nie tylko dostosowywać się do rynku pracy, ale go zmieniać, tworząc nowe zawody. Uczelnia nie jest jedynie po to, by powielać wiedzę, ale tworzyć nową. Studentem powinno się być przez całe życie, stąd m.in. współprowadzenie szkół ponadgimnazjalnych – po to, żebyśmy odkrywali talenty – mówił JM Rektor.

W wystąpieniu rektorskim pojawił się również wątek powstania Europejskiej Przestrzeni Badawczej, którego horyzont czasowy Rada Europejska nakreśliła na rok 2014. Jego Magnificencja podkreślił, iż marzenie o „nowym renesansie”, w którym uczeni mogliby, wzorem Mikołaja Kopernika, swobodnie podejmować zatrudnienie w krajach Unii Europejskiej, jeżdżąc z uczelni do uczelni, napotyka na naszym gruncie na trudności o charakterze finansowym – niedowartościowanie pracy nauczyciela akademickiego.

Po wyświetleniu filmu z przemówieniem minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. dr hab. Barbary Kudryckiej, głos zabrał podsekretarz stanu w MNiSW dr hab. Jacek Guliński. Zwrócił uwagę na wyjątkowość nadchodzącego roku akademickiego, wynikającą zarówno z rozpoczęcia kadencji przez nowe władze uniwersyteckie, jak i skalę wyzwań stojącą przed szkolnictwem wyższym. Podkreślał także, iż uczelnie w coraz większym stopniu same decydują o wielu kwestiach i to ich domeną jest rozsądne zarządzanie – tak umysłami ludzi, jak i dostępną infrastrukturą.

Immatrykulacji nowo przyjętych studentów i doktorantów UŚ dokonał prorektor ds. kształcenia i studentów prof. UŚ dr hab. Ryszard Koziołek. Nawiązując do słów, które wygłosił ongiś Blaise Pascal, że „nauka jest najpoważniejszą z ludzkich zabaw”, prof. Koziołek życzył świeżo upieczonym żakom by, wbrew ponurym proroctwom o swojej przyszłości, w zgłębianiu wiedzy odnaleźli frajdę, będąc pewnymi, że składając ślubowanie, poczynili trafną życiową inwestycję.

W trakcie uroczystości nagrodzono osoby szczególnie zasłużone dla Uniwersytetu Śląskiego. Tytuły profesorów honorowych otrzymali prof. Pavel Fobel i prof. Daniela Fobelova z Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy. Laureatkami nagrody Pro Scientia et Arte zostały: w dziedzinie nauk humanistycznych i artystycznych – prof. zw. Małgorzata Łuszczak z Wydziału Artystycznego, zaś w dziedzinie nauk matematyczno przyrodniczych i technicznych – prof. zw. dr. hab. Jolanta Małuszyńska z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska. Następnie profesor Małuszyńska wygłosiła wykład inauguracyjny pt. „Chromosomowa organizacja informacji genetycznej”.

Podczas ceremonii JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś odebrał, z rąk przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego Andrzeja Gościniaka, Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego, którą przyznano Uniwersytetowi Śląskiemu.

Muzyczną oprawę uroczystości zapewnił Chór „Harmonia”, kierowany przez dr Izabellę Zielecką-Panek. Dwa utwory przedstawił również chór Uniwersytetu Śląskiego Dzieci, którym dyrygował prof. UŚ dr. hab. Waldemar Sutryk.

Pozostaje mieć nadzieję, że liczne życzenia pomyślności kierowane w stronę społeczności Uniwersytetu Śląskiego na nowy rok akademicki, się spełnią. Ufając w potencjał naszej uczelni można oczekiwać, że 45 lat to w żadnym razie nie czas na kryzys wieku średniego, ale pora pełnego rozkwitu możliwości.

Vivat Academia! Vivant professores!

Autorzy: Tomasz Okraska
Fotografie: Agnieszka Sikora