Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

MATEMATYKA. Jerzy Mioduszewski: Wykłady z topologii. Zbiory spójne i kontinua. Wyd. 2.

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

HISTORIA. „Wieki Stare i Nowe”. T. 3 (8). Red. Sylwester Fertacz, Maria W. Wanatowicz

Aleksandra Skrzypietz: Królewscy synowie – Jakub, Aleksander i Konstanty Sobiescy

FILOZOFIA. Mirosław Piróg: Williama Jamesa filozofia doświadczenia religijnego

POLITOLOGIA I EKONOMIA POLITYCZNA. Stosunki Polski z sąsiadami w pierwszej dekadzie XXI wieku. Red. Mieczysław Stolarczyk

LITERATUROZNAWSTWO. Dwadzieścia lat literatury polskiej 1989–2009. T. 1. Cz. 2. Red. Dariusz Nowacki, Krzysztof Uniłowski

Adam Dziadek: Obrazy i wiersze. Z zagadnień interpretacji sztuk w polskiej poezji współczesnej. Wyd. 2.

Tomasz Kaliściak: Odmieńcy i ich katastrofy

Agnieszka Nęcka: Cielesne o(d)słony. Dyskursy erotyczne w polskiej prozie po 1989 roku

Marek Piechota: „Słowo to cały człowiek”. Studia i szkice o twórczości Mickiewicza

JĘZYKOZNAWSTWO. Русский язык в польской аудитории. Т. 3. [Język rosyjski w polskiej szkole wyższej. T. 3]. Red. Anna Zych

Słowo i tekst. T. 3: Mentalność etniczna i kulturowa. Red. Piotr Czerwiński, Ewa Straś

Ireneusz Kida: Word order tendencies in Medieval English against the Indo-European background

Podręczniki i skrypty

FILOZOFIA. Neokantyzm badeński i marburski. Antologia tekstów. Red. Andrzej J. Noras, Tomasz Kubalica

NAUKA o INFORMACJI. Justyna Adamus-Kowalska: System informacji archiwalnej w Polsce: historia, infrastruktura i metody

PSYCHOLOGIA. Masculinity and femininity in everyday life. Ed. Eugenia Mandal

Psychologiczne i interdyscyplinarne problemy w opiniodawstwie sądowym w sprawach cywilnych. Red. Jan M. Stanik

PEDAGOGIKA. „Chowanna” 2011, R. 54(68), T. 1 (36): Twórczość – ekspresja – aktywność artystyczna w rozwoju dzieci i młodzieży. Red. Katarzyna Krasoń

Grażyna Kempa: Kształcenie nauczycieli szkolnictwa ogólnokształcącego na Górnym Śląsku w latach 1865–1976

NAUKI o ZIEMI. Wojciech Dobiński: Wieloletnia zmarzlina w wybranych obszarach Tatr, Gór Skandynawskich i Spitsbergenu w świetle kompleksowych badań geofizycznych i analiz klimatologicznych

MATEMATYKA. „Annales Mathematicae Silesianae”. T. 24 (2010). Ed. Board

BIOLOGIA. Eugeniusz Małkowski: Modyfikacja procesu transpiracji a efektywność indukowanej fitoekstracji ołowiu i kadmu u wybranych gatunków roślin

Podręczniki i skrypty

KULTURA i JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. Czytaj po polsku. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. T. 8: Zofia Nałkowska: „Przy torze kolejowym”, Tadeusz Borowski: „Proszę Państwa do gazu”. Red. Romuald Cudak, Wioletta Hajduk-Gawron, Jolanta Tambor; oprac. Agnieszka Tambor