Program Unii Europejskiej, dzięki któremu ludzie młodzi mogą realizować swoje pasje

Młodzież w działaniu

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji merytorycznie i finansowo wspiera działania umożliwiające rozwój i zdobywanie nowych umiejętności. Swój cel realizuje poprzez koordynację programów edukacyjnych, które zakresem obejmują dzieci, młodzież i dorosłych – od przedszkoli po uniwersytety trzeciego wieku. Jednym z programów jest „Młodzież w działaniu”.

Młodzież w działaniu” to program Unii Europejskiej wspierający uczestnictwo w edukacji pozaformalnej (pozaszkolnej, pozauczelnianej). Jest skierowany przede wszystkim do młodych ludzi w wieku 13–30 lat oraz do osób pracujących z młodzieżą. Program umożliwia nawiązywanie kontaktów międzynarodowych i wymianę doświadczeń, zachęca także do podejmowania różnorakich działań na rzecz społeczności lokalnej, służących indywidualnemu rozwojowi. Promuje ponadto ideę zjednoczonej Europy.

Nadrzędnym celem programu jest przezwyciężanie barier, uprzedzeń i stereotypów wśród młodych ludzi, wspieranie ich mobilności oraz promowanie aktywności. „Młodzież w działaniu” wspiera przedsięwzięcia, które mają pomóc młodym ludziom w rozwoju osobowości oraz nabywaniu nowych umiejętności. Uczestniczyć w nim mogą osoby bez względu na płeć, pochodzenie etniczne, status społeczny, sytuację materialną itp. Szczególny nacisk program kładzie na zwiększenie udziału w życiu społecznym młodzieży z mniejszymi szansami – czyli takiej, która ze względów społecznych, geograficznych, zdrowotnych lub ekonomicznych ma ograniczone możliwości uczestnictwa w życiu społecznym. Pro- gram wspiera również osoby pracujące z młodzieżą – głównie poprzez dofinansowywanie ich projektów, ale również udostępnianie informacji, organizowanie szkoleń oraz tworzenie możliwości przygotowywania nowych przedsięwzięć z partnerami w całej Europie i poza jej granicami.

W programie „Młodzież w działaniu” można znaleźć wiele projektów skierowanych do studentów, np. współfinansowanie wymiany młodzieży czy też spotkań grup reprezentujących państwa uczestniczące w tym programie, czyli krajów Unii Europejskiej oraz Turcji, Norwegii, Islandii i Lichtensteinu. Istnieje także możliwość zorganizowania wymiany z udziałem grup z tzw. krajów partnerskich, np. Ukrainy, Białorusi, Rosji, krajów bałkańskich.

Bardzo ciekawą propozycją jest również „Wolontariat europejski” (European Voluntary Service – EVS). Jest to akcja umożliwiająca podjęcie pracy społecznej we wszystkich krajach programu i sąsiedzkich krajach partnerskich. W „Wolontariacie europejskim” może uczestniczyć osoba w wieku od 18 do 30 lat. Pobyt w zagranicznej organizacji trwa od 2 do 12 miesięcy, a co najważniejsze: wolontariusze mają zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, dojazd, ubezpieczenie, kieszonkowe i szkolenia – czyli nie ponoszą żadnych kosztów związanych z projektem. Ponadto od wolontariusza nie wymaga się znajomości języka kraju, do którego wyjeżdża. Jest to świetny projekt skierowany do osób pragnących pomagać innym, poznawać odmienne kultury, podróżować, zdobywać nowe umiejętności czy uczyć się języka obcego.

Projektów skierowanych do młodych ludzi i możliwości podjęcia aktywności w ramach programu „Młodzież w działaniu” jest bardzo wiele. Zachęcamy naszych studentów do zapoznania się z szeroką ofertą programu na stronie: www.mlodziez.org.pl. Znaleźć można tam również liczne porady, opisy finansowania poszczególnych projektów, formularze i terminy składania wniosków.


Działania dofinansowywane przez program „Młodzież w działaniu”:


Akcja 1.1. Wymiana młodzieży – spotkania młodzieży z krajów europejskich w celu wzajemnego poznania, przedyskutowania interesujących tematów, zrealizowania wspólnych przedsięwzięć;
Akcja 1.2. Inicjatywy młodzieżowe – lokalne działania młodych ludzi, których głównym odbiorcą jest najbliższa społeczność;
Akcja 1.3. Młodzież w demokracji – działania promujące uczestnictwo młodzieży w życiu obywatelskim na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym;
Akcja 2. Wolontariat europejski – praca przy różnorodnych projektach zagranicznych podejmowana przez młodych ludzi na zasadach wolontariatu;
Akcja 3. Młodzież w świecie – współpraca pomiędzy młodzieżą z krajów UE i krajów sąsiadujących. Organizacja wymian z młodymi ludźmi z państw sąsiadujących z Europą i z innych krajów świata oraz szkolenia i projekty współpracy w sieci;
Akcja 4.3. Szkolenie i tworzenie sieci – wsparcie dla wszystkich, którzy są zaangażowani w działalność młodzieżową, w przygotowanie i realizację projektów w ramach programu „Młodzież w działaniu”. Oferuje między innymi szkolenia, seminaria, staże dla pracowników młodzieżowych;
Akcja 5.1. Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową – pomaga w dialogu młodzieży z osobami odpowiedzialnymi za kreowanie polityki młodzieżowej w Europie. Umożliwia między innymi organizację krajowych i międzynarodowych seminariów dotyczących współpracy w tej dziedzinie.