Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe
BIBLIOTHECA: ALIA UNIVERSA. Vlado Žabot: Sukub. Tłum. Ewa Ziewiec, wstęp Bożena Tokarz
HISTORIA. Piotr Boroń: Kniaziowie, królowie, carowie... Tytuły i nazwy władców słowiańskich we wczesnym średniowieczu, 38 zł
Joanna Januszewska-Jurkiewicz: Stosunki narodowościowe na wileńszczyźnie w latach 1920–1939, 95 zł
LITERATUROZNAWSTWO. Sarmackie theatrum. T. 4: Studia o literaturze i książce dawnej. Red. Renarda Ocieczek, Mariola Jarczykowa, 30 zł
JĘZYKOZNAWSTWO. Julia Legomska: Państwo, naród, ojczyzna w dawnej polszczyźnie. Leksykalno-semantyczny opis pojęć, 21 zł
KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. Hubert Miśka: Solowa twórczość wokalna Jana Sztwiertni – charakterystyka stylistyczna i aspekty wykonawcze, 33 zł
PEDAGOGIKA. Teresa Wilk: Rewitalizacja społeczna poprzez współczesną sztukę teatralną w ocenie reprezentantów (twórców i odbiorców) sztuki dramatycznej Legnicy, Nowej Huty i Wałbrzycha, 43 zł
Ewa Wysocka: Doświadczanie życia w młodości – problemy, kryzysy i strategie ich rozwiązywania. Próba opisu strukturalno-funkcjonalnego modelu życia preferowanego przez młodzież z perspektywy pedagogiki społecznej. Wyd. 2. 67 zł
NAUKI o ZIEMI. „Geographia. Studia et Dissertationes”. T. 31. Red. Tadeusz Szczypek, 18 zł

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe
HISTORIA. Piotr Rajski: Uherce to takie miłe więzienie koło Leska. Dziennik internowanego
FILOZOFIA. Gabriela Besler: Gottloba Fregego koncepcja analizy filozoficznej
ETNOLOGIA. „Studia Etnologiczne i Antropologiczne”. T. 10: Problemy społeczne i kulturowe współczesnego miasta. Red. Irena Bukowska-Floreńska
KOMPARATYSTYKA LITERACKA i KULTUROWA. Zbigniew Kadłubek: Święta Medea. W stronę komparatystyki pozasłownej
SOCJOLOGIA. Wojciech Świątkiewicz: Między sekularyzacją a deprywatyzacją. Socjologiczne refleksje wokół polskiej religijności w kontekście europejskim
LITERATUROZNAWSTWO. Słownik pisarzy śląskich. T. 3. Red. Jacek Lyszczyna, Dariusz Rott
JĘZYKOZNAWSTWO. Andrzej Charciarek: Polskie wyrażenia metatekstowe o funkcji fatycznej i ich odpowiedniki czeskie i rosyjskie
Aleksandra Niewiara: Kształty polskiej tożsamości. Potoczny dyskurs narodowy w perspektywie etnolingwistycznej (XVI–XX w.). Wyd. 2.
MENTIBUS MEMORANDIS. Jerzy Zioło: August Chełkowski – nie tylko fizyk
PSYCHOLOGIA. Danuta Rode: Psychologiczne uwarunkowania przemocy w rodzinie. Charakterystyka sprawców
PEDAGOGIKA. Przemiany kulturowo-oświatowe i społeczne na pograniczu. Studia, materiały i szkice w 100-lecie „Zarania Śląskiego”. Red. Wiesława Korzeniowska, Urszula Szuścik.


Podręczniki i skrypty
HISTORIA. Aleksandra Golik-Prus: „Historia magistra vitae est”. Podręcznik do języka łacińskiego dla studentów historii. Wyd. 2.
JĘZYKOZNAWSTWO. Маргарита Надель-Червиньска: Христианство и язычество в пословицах, фразеологизмах, загадках, приметах русского народа. Лингвокультурологический учебный словарь. [Chrześcijaństwo i pogaństwo w przysłowiach, frazeologizmach, zagadkach, przepowiedniach ludowych. Lingwokulturoznawczy słownik dydaktyczny]
KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. Widowisko – teatr – dramat. Skrypt dla studentów kulturoznawstwa. Red. Ewa Wąchocka
NAUKI o MATERIAŁACH. Eugeniusz Łągiewka, Antoni Budnik: Struktura, właściwości i metody badań elektrolitycznie otrzymanych materiałów
BIOLOGIA. Małgorzata Strzelec, Aneta Spyra, Włodzimierz Serafiński: Biologia wód śródlądowych. Skrypt dla studentów I i II stopnia na kierunkach: biologia i ochrona środowiska