I Śląskie Forum Organizacji Uczelnianych Związku Nauczycielstwa Polskiego Województwa Śląskiego i Opolskiego

Idea społeczeństwa opartego na wiedzy, służący jej realizacji proces reform polskiej edukacji oraz rola w tym przedsięwzięciu Związku Nauczycielstwa Polskiego były tematami debaty, która odbyła 14 maja w Uniwersytecie Śląskim.

Związek, mający ponad stuletnie doświadczenie w czynieniu polskiej szkoły wychowującą, humanistyczną i zarazem efektywną, spełnia, jak głosiło hasło debaty, rolę rzecznika idei partnerstwa dla wiedzy, wyraziciela oczekiwań społecznych, współtwórcy przemian polskiej edukacji, szkolnictwa wyższego i nauki.

Podczas dyskusji poddano konstruktywnej, krytycznej ocenie projekty reformy, przedstawiane przez resort szkolnictwa wyższego i nauki. Reprezentanci ośrodków akademickich woj. śląskiego, opolskiego a także małopolskiego wyrazili sprzeciw wobec dominującej w kształceniu akademickim technokratycznej idei i praktyki uzyskiwania głównie efektów ilościowych.

Spotkanie stało się okazją do wymiany doświadczeń, prezentacji standardów i sposobów działania uczelnianych organizacji ZNP. W aspekcie znowelizowanego statutu Związku Nauczycielstwa Polskiego wyartykułowane zostały warunki sprawności organizacyjnej uczelnianej organizacji ZNP:

  • traktowanie celów i zadań Statutu ZNP jako podstawy misji i wizji uczelnianej organizacji ZNP,
  • ustawiczne rozpoznawanie i uwzględnianie oczekiwań członków Związku i pracowników uczelni,
  • zapewnianie więzi merytorycznych funkcji ZNP: partycypacyjnej, wychowawczej i kontrolnej,
  • orientacja na podstawowe ogniwa związkowe - ogniska ZNP,
  • wzrost kolegialności działania, w tym delegowanie uprawnień kierowniczych, respektowanie reguły „nic o nas bez nas”,
  • wyzwalanie twórczego zapału członków ZNP, zapewnianie ich rozwoju własnego i satysfakcji w pracy związkowej,
  • stymulowanie efektywnego wykorzystywania zasobów osobistych, potencjału intelektualnego i sprawności organizacyjnej kadry naukowo-dydaktycznej,
  • pozyskiwanie sojuszników i uzyskiwanie przez organizację związkową ZNP wysokiego autorytetu zarówno wewnątrz uczelni, jak i w jej społecznym środowisku zewnętrznym.

W obszernym wystąpieniu J M Rektor UŚ prof. dr hab. Wiesław Banyś, jako przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich podzielił się z uczestnikami uwagami dotyczącymi projektu założeń reformy szkolnictwa wyższego w Polsce oraz przybliżył postanowienia KRUP, jakie zostały podjęte podczas ostatniego posiedzenia tej organizacji. Propozycje zmian założeń reformy szkolnictwa wyższego były też tematem wystąpienia prezesa Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP, prof. dr. hab. Władysława Rzymskiego, do zagadnień tych odniósł się również podczas dyskusji wiceprezes Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP, jednocześnie wiceprezes Rady Uczelnianej ZNP przy Uniwersytecie Śląskim, doc. dr Remigiusz Więckowski.

Podczas Forum szczególną uwagę poświęcono organizacyjnym i psychospołecznym aspektom modelu kariery zawodowej młodych pracowników nauki. Krytyczne uwagi i propozycje w tej sprawie przedstawił dr Janusz Janczyk, wiceprezes Rady Uczelnianej ZNP przy UŚ.

Zasady i sposoby współdziałania uczelnianych organizacji ZNP z organizacjami ZNP, funkcjonującymi w środowisku szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, były tematem wystąpienia Sławomira Broniarza, prezesa Zarządu Głównego ZNP w Warszawie. Z kolei prezes Zarządu Okręgu Śląskiego w Katowicach Kazimierz Piekarz ukazał formy pracy edukacyjno-szkoleniowej Zarządu Okręgu Śląskiego ZNP i walory współdziałania z uczelnianą organizacją ZNP. Na temat ten wypowiedziała się także prezes Rady Uczelnianej ZNP przy Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, dr Bożena Pietrzyk.

Przedmiotem obrad była również wymiana doświadczeń w sferze ochrony praw pracowniczych oraz podnoszenia świadomości i działań profilaktycznych w przezwyciężaniu zjawiska mobbingu, nieobcego również w środowisku pracowników oświaty. Bogate doświadczenie i dorobek w tym względzie Śląskiego Okręgu ZNP w Katowicach przedstawiła wiceprezes Zarządu Okręgu Śląskiego ZNP w Katowicach Jadwiga Aleksandra Rezler.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. przewodniczący Zarządów Uczelnianych ZNP województwa śląskiego, przedstawiciel Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność UŚ, przedstawiciele władz uczelni, dziekani i prodziekani wydziałów UŚ, będący członkami ZNP.

Autorzy: Tadeusz Wolan