Możliwość pracy w placówkach zajmujących się edukacją dorosłych

Asystentury programu Grundtvig

Praktyka może trwać od 12 do 45 tygodni we wszystkich państwach Unii Europejskiej oraz w jej krajach partnerskich.

Ideę asystentury w programie Grundtvig wykorzystano dzięki programowi Comenius, który posiadał ten element w swojej ofercie już od jakiegoś czasu. Oba programy zajmują się edukacją, tyle że jej różnymi działami – asystentura Comenius jest przeznaczona dla edukacji szkolnej a Grundtviga dla edukacji dorosłych.

Praktyka może trwać od 12 do 45 tygodni we wszystkich państwach Unii Europejskiej oraz w jej krajach partnerskich. Osoby, które zakwalifikowały się do programu w 2009 roku uzyskały możliwość jej odbycia w okresie pomiędzy 1 sierpnia 2009 a 31 lipca 2010 roku. W przyszłym roku terminy powinny być podobne.

Wnioski do udziału w programie mogą składać osoby, które pracują na etacie lub pół etatu w placówce zajmującej się edukacją dorosłych – nauczyciele, trenerzy, pracownicy administracyjni, dotyczy to również wolontariuszy. Ponadto o dofinansowanie asystentury mogą się starać: osoby mające doświadczenie i wykształcenie w zakresie edukacji dorosłych, które pragną wejść lub wrócić na rynek pracy, absolwenci kierunków zajmujących się edukacją dorosłych/andragogiką, studenci, o ile ukończyli na tych kierunkach przynajmniej dwa lata studiów licencjackich lub zostali przyjęci na studia magisterskie w tej dziedzinie. Inne osoby na co dzień pracujące w dziale edukacji dorosłych, które są zainteresowane asystenturą powinni skontaktować się z Agencją Narodową programu „Uczenie się przez całe życie” w celu uzyskania informacji czy również ich działalność pozwala starać się o dofinansowanie.

Pierwszym krokiem jest znalezienie organizacji goszczącej, która byłaby zainteresowana przyjęciem nas na praktykę. Asystent może pełnić rolę pomocniczą przy działaniach tej organizacji lub być osobą odpowiedzialną za wykonanie działania związanego z edukacją dorosłych. Organizacja goszcząca może także współpracować z innymi organizacjami, w których asystent również ma prawo wykonywać swoją pracę. W takim wypadku obie organizacje powinny być wyszczególnione we wniosku. Ponadto musi być do niego dołączony list z zaproszeniem, podpisany przez przedstawiciela organizacji goszczącej. Powinien on zawierać wszystkie informacje, które są wyszczególnione we wniosku aplikacyjnym, jako potwierdzenie zamierzonych działań. Kolejny dokument, jaki należy dołączyć do wniosku, to zaświadczenie o znajomości języka, którym asystent będzie się porozumiewał podczas wizyty. Dopuszcza się następujące rodzaje dokumentów: dyplom ukończenia studiów filologicznych, certyfikat językowy, certyfikat ukończenia kursu językowego oraz w uzasadnionych przypadkach oświadczenie osoby, która ma prawo do reprezentowania organizacji wysyłającej, potwierdzające wystarczający poziom znajomości języka obcego osoby starającej się o wyjazd.

Zadania, jakie można wykonywać w ramach programu Asystentury Grundtviga powinny być związane z uczeniem osób dorosłych, również języka kraju pochodzenia asystenta, z informowaniem o jego kraju lub z udzielaniem wsparcia osobom wymagającym szczególnej uwagi podczas ich procesu uczenia się. Asystentura może być związana z zarządzeniem placówki również poprzez wprowadzanie europejskich standardów edukacyjnych, określanych w regulacjach unijnych a także może być połączona z opracowywaniem i wspieraniem w tworzeniu i wdrażaniu nowych działań edukacyjnych.

Wysokość dofinansowania pobytu za granicą jest uzależniona od dwóch elementów: czasu praktyki i kraju, w którym się odbywa. Do wniosku jest dołączona tabela z ustalonymi stawkami, według których należy wyliczyć dofinansowanie. Można również ubiegać się o dodatkowe 100 euro na pokrycie kosztów przygotowania do wyjazdu, np. kursu językowego czy zakupu niezbędnych książek. W obu wypadkach potrzebne są potwierdzenia – faktury, rachunki, certyfikat ukończenia kursu. Zwrot poniesionych kosztów zostanie dołączony do ostatniej raty dofinansowania już po ukończeniu asystentury, w momencie prezentacji raportu końcowego.

Dofinansowanie jest przekazywane w dwóch ratach. Pierwsza wpływa na konto asystenta do 45 dni od momentu podpisania umowy z Agencją Narodową. Jest to 80 proc. kwoty dofinansowania. Pozostałe 20 proc. zostaje przekazane po przeanalizowaniu przez Agencję Narodową raportu końcowego asystenta, mniej więcej do dwóch miesięcy po powrocie z asystentury. Dofinansowanie jest przeznaczone na pokrycie kosztów podróży, części kosztów utrzymania. O dodatkowe fundusze mogą się starać osoby niepełnosprawne.

Wnioski należy składać w Agencji Narodowej w Warszawie do 31 marca. Jak w każdym programie, ocena wniosku dzieli się na formalną i merytoryczną, a wyniki selekcji powinny ukazać się na stronie internetowej programu do końca maja. Należy pamiętać, że co roku Komisja Europejska i Agencja Narodowa mają prawo określić priorytety. W 2009 roku Komisja Europejska nie ustaliła ich, natomiast Agencja Narodowa ustaliła, że wnioskodawcy pracujący w organizacjach, które nie są nastawione na zysk i ci, którzy pracują z osobami niepełnosprawnymi oraz ci, którzy planują wspierać osoby niepełnosprawne podczas asystentury, mogą liczyć na większą ilość punktów podczas selekcji.

Wszelkie dodatkowe informacje można znaleźć na stronie programu Grundtvig w zakładce Asystentury Grundtviga. Również na tej samej stronie znajdują się oferty organizacji, które poszukują osób zainteresowanych praktyką.

Ważne strony:

Program Asystentury Grundtviga: http://grundtvig.org.pl/index.php/ida/100/
Oferty organizacji zagranicznych poszukujących praktykantów: http://grundtvig.org.pl/index.php/ida/177/

Autorzy: Magdalena Moś