Inauguracja XLII roku akademickiego na Uniwersytecie Śląskim

Fororeportaż z uroczystości

Uroczysta inauguracja 42. roku akademickiego na Uniwersytecie Śląskim odbyła się 29 września w auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych. Impreza zgromadziła nie tylko władze naszej Uczelni, ale również licznie zaproszonych gości: przedstawicieli świata nauki, polityki, kultury i duchowieństwa. Podczas uroczystości słowo do studentów, pracowników naukowych i władz Uniwersytetu skierowała prof. dr hab. Maria Elżbieta Orłowska, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zachęcała młodych ludzi do poszukiwania pasji, bez której prawdziwa kariera nie jest możliwa. Wykładowcom życzyła zaś dużo wytrwałości, cierpliwości i wyrozumiałości wobec studentów pierwszego roku. Ponadto prof. Orłowska poinformowała, że w styczniu 2010 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamierza otworzyć Bibliotekę Wirtualnej Nauki, która będzie dostępna poprzez internet dla wszystkich uczelni i instytucji naukowych w kraju. Znajdą się w niej prestiżowe publikacje naukowe i bazy danych, zaś dostęp do nich będzie bezpłatny dla naukowców, studentów i doktorantów. Pani sekretarz podkreśliła, jak ważne jest, aby nasi uczeni, podobnie jak ich koledzy z innych uczelni europejskich, mieli równy dostęp do publikacji naukowych.

Zgodnie z tradycją uniwersytecką najbardziej uroczystym i doniosłym punktem obchodów inauguracyjnych była immatrykulacja studentów i doktorantów pierwszego roku oraz ceremonia złożenia przez nich ślubowania akademickiego. Tegoroczni adepci otrzymali indeksy z rąk prorektora ds. kształcenia prof. dr. hab. Czesława Martysza.

Władze Uniwersytetu Śląskiego, Senat Uczelni i społeczność akademicka, doceniając wagę i znaczenie wybitnych osiągnięć naukowych i dydaktycznych, nadały prof. zw. dr. hab. Włodzimierzowi Wójcikowi zaszczytny tytuł Honorowego Profesora Uniwersytetu Śląskiego. Prof. Wójcik był w latach 1984-1987 dziekanem Wydziału Filologicznego UŚ, dyrektorem Instytutu Literatury i Kultury Polskiej (1982-1984) oraz kierownikiem Zakładu Literatury Współczesnej (1980-2002).

Uroczystość inauguracji nowego roku akademickiego była także okazją do wręczenia nagrody Pro Scientia et Arte. W tym roku otrzymali ją: prof. zw. dr hab. Jerzy Zioło z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii oraz prof. zw. dr hab. Edward Polański z Wydziału Filologicznego.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego przyznała nagrodę indywidualną II stopnia dr hab. Ewie Rott-Pietrzyk (Wydział Prawa i Administracji) za osiągnięcia naukowe uzyskane w roku 2008 oraz stypendium naukowe dla wybitnych młodych naukowców dr. Przemysławowi Marciniakowi (Wydział Filologiczny). Nagrodę zespołową JM Rektora za wybitne osiągnięcia dydaktyczne otrzymali: prof. zw. dr hab. Grażyna Chełkowska, prof. zw. dr hab. Adam Idziak, prof. zw. dr hab. inż. Wacław Zuberek, prof. UŚ dr hab. Jacek Szade. Nagrody JM Rektora UŚ za wyróżniające się prace doktorskie wręczył prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. Tegorocznymi laureatami zostali: dr Agata Burian (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska), dr Stella Hensel-Bielówka (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii), dr Beata Zielosko (Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach), dr Michał Zatoń (Wydział Nauk o Ziemi). Wykład inauguracyjny pt. Ewolucja pojęcia ruchu od Arystotelesa do Davida Scotta wygłosił prof. zw. dr hab. Jerzy Zioło.

Uroczystości inauguracyjne uświetnił występ Akademickiego Chóru Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia”, pod dyrekcją dr Izabelli Zieleckiej-Panek.