30 czerwca odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Universitá degli Studi di Napoli „L’Orientale” z władzami Uniwersytetu Śląskiego

Partnerzy

Gośćmi Uniwersytetu byli prof. Rosalba Guerini, członek Uczelnianej Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej oraz kanclerz dr Umberto Cinque.

Zakres prac realizowanych wspólnie przez Uniwersytet Śląski i Universitá degli Studi di Napoli „L’Orientale” wciąż się rozszerza. Obecnie współpraca obejmuje kurs języka włoskiego dla studentów Uniwersytetu Śląskiego prowadzony metodą e-learningową, projekt Genius loci skupiający się wokół tożsamości regionów oraz wymianę studentów i kadry naukowej w ramach programu LLP/Erasmus. Spotkania przedstawicieli obu uniwersytetów odbywają się regularnie, a każde kolejne przynosi nowe pomysły. Również i tym razem nie poprzestano na podsumowaniu dotychczasowych działań.

Corso di lingua
e cultura italiana

Kurs języka i kultury włoskiej dla studentów Uniwersytetu Śląskiego realizowany wspólnie przez oba uniwersytety rozpoczął się w październiku 2008 roku. Do nauki przystąpiło 15 studentów, m.in. z Wydziału Prawa i Administracji, Teologii, Pedagogiki i Psychologii oraz Matematyki, Fizyki i Chemii. Nauka przebiegała w dwóch etapach. W pierwszym semestrze nauczano metodą tradycyjną, w drugim zastosowano metodę e-learningu. – W pierwszym semestrze zajęć in praesentia studenci opanowali język włoski na poziomie A1 – mówi dr Joanna Janusz, która wraz z dr Anetą Chmiel koordynowała projekt. – Po zdaniu testu sprawdzającego on line, rozpoczęli naukę za pośrednictwem platformy moodle przeznaczonej do nauczania zdalnego.

Materiały dostępne za pośrednictwem platformy zostały przygotowane przez zespół nauczycieli i informatyków kierowany przez prof. Annę De Meo z Centro Interdipartimentale di Servizi Linguistici e Audiovisivi.

- Studenci rozwiązywali zadania on line. Mieli też możliwość bezpośredniej rozmowy z włoskim tutorem, z którym kontaktowali się za pomocą komunikatora skype – dodaje dr Janusz. – To był dobrze przygotowany moduł uwzględniający potrzeby polskich studentów.

6 studentów, którzy ukończyli kurs otrzymało certyfikaty wystawione przez Universitá degli Studi di Napoli „L’Orientale” przywiezione z Neapolu przez dr. Umberto Cinque. Ponadto, absolwenci zostali zaproszeni do Neapolu na specjalnie dla nich zorganizowany tygodniowy kurs, który zakłada odbycie 20 godzin zajęć dydaktycznych oraz poznanie regionu.

Po pierwszej edycji zaplanowano, że jeszcze w tym roku odbędzie się nabór nowej grupy studentów. Najprawdopodobniej zostanie też rozszerzona oferta dydaktyczna dostępna za pośrednictwem platformy e-learningowej. W pracach nad nowymi ćwiczeniami wezmą udział pracownicy i studenci Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki.

La lingua polacca

Studenci Universitá degli Studi di Napoli „L’Orientale” już wkrótce będę mieli okazję uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez wykładowcę oddelegowanego do Neapolu przez Uniwersytet Śląski. Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, rektor Uniwersytetu Śląskiego przystał na prośbę kanclerza dr. Umberto Cinque, który nie ukrywał, jak ważna jest tam obecność polskiego wykładowcy. Spędzi on w uczelni partnerskiej miesiąc, a jego wizyta będzie miała na celu zarówno nauczanie języka polskiego, jak i organizację zajęć pozalekcyjnych pozwalających na poznanie kultury polskiej.

Podczas spotkania prof. Rosalba Guerini wyraziła chęć włączenia języka polskiego do programu studiów obok takich języków jak włoski, francuski, angielski, rosyjski, hiszpański czy niemiecki. Wspólnie ustalono również, aby w oparciu o pozytywne doświadczenia wyniesione z organizacji kursu języka włoskiego, przygotować kurs języka polskiego przeznaczony do nauczania metodą zdalną. W zakresie nauczania języka polskiego rektor zarekomendował Szkołę Języka i Kultury Polskiej, która de facto już współpracuje z Universitá degli Studi di Napoli „L’Orientale” w ramach programu LLP/Erasmus.

Genius loci

Prace związane z międzynarodową konferencją poświęconą tematyce Genius loci, która odbędzie się w Neapolu na przełomie roku są na ukończeniu. W programie naukowym konferencji znajdą się referaty dotyczące tożsamości i odrębności, regionalizmu, arkadii i genius loci, a także wykłady poświęcone wizji Neapolu w dziełach polskich i włoskich twórców, w tym między innymi Dantego i Boccaccia. Prowadzone są ostatnie działania zmierzające do wydania trójjęzycznej publikacji zawierającej teksty autorstwa polskich i włoskich naukowców. Ustalono także składy komitetu naukowego i honorowego.

Zainteresowanie przedsięwzięciem jest znaczne, a z pewnością nabierze jeszcze większej rangi, jeśli przewodniczącym komitetu naukowego zostanie Giorgio Napolitano, prezydent Republiki Włoskiej. Z prośbą o przewodniczenie komitetowi naukowemu mają zwrócić się do prezydenta władze Universitá degli Studi di Napoli „L’Orientale”.

Spotkanie pozwoliło również na rozstrzygnięcie niektórych kwestii organizacyjnych, między innymi takich jak druk i dystrybucja wspólnego tomu. Właściwie, brakuje już tylko terminu konferencji.

Joint degree

Obecność na spotkaniu prof. zw. dr hab. Janusza Janeczka – eksperta komisji kwalifikacyjnej programu Erasmus Mundus wywołała dyskusję na temat wspólnych programów studiów. Obszarami współpracy, których rozwojem w chwili obecnej najbardziej zainteresowana jest strona włoska pozostają italianistyka, język francuski oraz językoznawstwo ogólne. Partnerzy są jednak zgodni co do idei rozwoju współpracy również na innych obszarach nauki. Jedynie kwestią czasu pozostaje wyznaczenie tych dziedzin, które znajdują się na płaszczyźnie zainteresowań naukowców z obu uniwersytetów. Już dziś wiadomo, że działania obu jednostek zmierzać będą do utworzenia wspólnych studiów magisterskich, które prowadzić będą do uzyskania podwójnego dyplomu oraz studiów doktoranckich w ramach współpracy co-tutelle.

Social Cultural Network

Pozytywne doświadczenia wyniesione przez obie strony z realizacji wspólnych przedsięwzięć owocują działaniami o coraz szerszym zasięgu. Idea powołania Social Cultural Network znalazła swe odzwierciedlenie w treści aneksu do umowy bilateralnej zawartej między uniwersytetami, który podpisano podczas spotkania. Nowe przedsięwzięcie zakłada rozwijanie szeroko zakrojonej współpracy międzynarodowej, przygotowywanie i rozwijanie wspólnych programów dydaktycznych i projektów naukowych oraz występowanie o dofinansowanie wspólnych przedsięwzięć ze środków Unii Europejskiej. W przygotowaniu pozostaje projekt umowy konsorcyjnej, która pozwalałaby przystąpić do inicjatywy innym uniwersytetom.

Metoda

Liczba płaszczyzn, na których oba uniwersytety prowadzą wspólne działania ciągle wzrasta. Prace nad kolejnymi projektami kończą się sukcesem, a planowane działania już u źródeł posiadają pozytywny ładunek. Z niedowierzaniem chcemy pytać: jak to możliwe? Zapominając, że recepta tkwi w słowie partner, które w obu językach znaczy to samo.

Wspólne programy studiów

Prof. Rosalba Guerini, członek Uczelnianej Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Universitá degli Studi di Napoli „L’Orientale”: - Interesują mnie wspólne programy studiów, a przede wszystkim dostosowanie programów nauczania do potrzeb rynku europejskiego. Chodzi też o ciągłe poszerzanie obszaru współpracy. Zmierzamy do utworzenia wspólnych studiów magisterskich, które prowadzić będą do uzyskania podwójnego dyplomu. Udało nam się z powodzeniem zakończyć kurs języka i kultury włoskiej dla studentów Uniwersytetu Śląskiego. Obecnie chcielibyśmy przygotować kurs języka polskiego metodą e-learningu. Dobrze by było też włączyć język polski do programu studiów obok takich języków jak włoski, francuski, angielski, rosyjski, hiszpański czy niemiecki.

 

Projekt Genius loci

Dr Umberto Cinque, kanclerz Universitá degli Studi di Napoli „L’Orientale”: - Przygotowujemy międzynarodową konferencję poświęconą tematyce genius loci, która odbędzie się w Neapolu. Prace w ramach tego projektu przyniosły już plony w postaci dwóch wspólnych tytułów - Genius Loci. Napoli, un fenomeno della cultura, storia e natura nel mondo oraz Genius loci w kulturze Europejskiej: Kampania i Neapol. Obecnie przymierzamy się do wydania trójjęzycznej publikacji, zawierającej teksty autorstwa polskich i włoskich naukowców. Sama konferencja będzie dotyczyć tożsamości miejsca i tożsamości człowieka, wielojęzyczności i wizji Neapolu w twórczości polskich i włoskich twórców.

 

Autorzy: Joanna Laskowska
Fotografie: Agnieszka Szymala