Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe
HISTORIA. Aleksandra Skrzypietz: Francuskie zabiegi o koronę polską po śmierci Jana III Sobieskiego, 28 zł.
FILOZOFIA. „Folia Philosophica”. T. 27. Red. Piotr Łaciak, 25 zł.
LITERATUROZNAWSTWO. Wokół reportażu podróżniczego. T. 3: Lucjan Wolanowski (1920–2006). Studia – szkice – materiały. Red. Dariusz Rott, Mariusz Kubik, 38 zł.
Jan Jakóbczyk: Późne tropy Młodej Polski (1914–1939), 25 zł.
Aleksandra Niewiara: Kształty polskiej tożsamości. Potoczny dyskurs narodowy w perspektywie etnolingwistycznej (XVI–XX w.), 47 zł.
JĘZYKOZNAWSTWO. Katarzyna Kwapisz-Osadnik: Le verbe français dans un cadre cognitif, 43 zł.
Joanna Przyklęk: Staropolska kronika jako gatunek mowy, 22 zł.
KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. Wartości w muzyce. T. 2: Wartości kształcące i kształtowane u studentów w toku edukacji szkoły wyższej. Red. Jadwiga Uchyła-Zroski, 28 zł.
PEDAGOGIKA. Chowanna 2009, R. 52(66), T. 1 (32): Terapia pedagogiczna. Red. Adam Stankowski, 30 zł.
RADIO. TELEWIZJA. FILM. Piotr Ślęzak: Ochrona prawa do wizerunku, 7 zł.
BIOLOGIA. Agnieszka Mrozik: Zmiany w składzie bakteryjnych kwasów tłuszczowych w czasie rozkładu fenolu w glebie, 25 zł.
MATEMATYKA. „Annales Matheaticae Silesianae”. T. 22 (2008). Ed. Board,
11 zł

Podręczniki i skrypty
HISTORIA. Aleksandra Golik-Prus: „Historia magistra vitae est”. Podręcznik do języka łacińskiego dla studentów historii, 18 zł.
KULTURA i JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. Małgorzata Kita, Aldona Skudrzyk: Człowiek i jego świat w słowach i tekstach. Wybór tekstów języka polskiego dla cudzoziemców na poziomie zaawansowanym. Wyd. 3., 43 zł.
Anna Majkiewicz, Jolanta Tambor: Śpiewająco po polsku. Wyd. 3. + płyta CD, 32 zł.

ZAPOWIEDZI
Prace naukowe
HISTORIA. „Średniowiecze Polskie i Powszechne”. T. 1 (5). Red. Idzi Panic, Jerzy Sperka.
„Wieki Stare i Nowe”. T. 1 (6). Red. Idzi Panic, Maria W. Wanatowicz.
Joanna Januszewska-Jurkiewicz: Stosunki narodowościowe na wileńszczyźnie w latach 1920–1939.
TEOLOGIA. Andrzej Pastwa: „Przymierze miłości małżeńskiej”. Jana Pawła II idea małżeństwa kanonicznego.
Piotr Ryguła: Wolność religijna w Hiszpanii na tle przemian społeczno-politycznych w latach 1931–1992.
FILOZOFIA. Grażyna Szumera: Myśl historiozoficzna i filozofia społeczna Jana Karola Kochanowskiego.
SOCJOLOGIA. Rodzina w sercu Europy. Rybnik – Nitra – Hradec Kralove – Szeged. Socjologiczne studium rodziny współczesnej. Red. Wojciech Świątkiewicz.
LITERATUROZNAWSTWO. Anna Czarnowus: Inscription on the Body: Monstrous Children i Middle English Literature.
Krzysztof Krasuski: Na obrzeżach arcydzieł.
KOMPARATYSTYKA LITERACKA i KULTUROWA. Tadeusz Sławek: Ujmować. Henry David Thoreau i wspólnota świata.
FILOLOGIA KLASYCZNA. Przemysław Marciniak: Ikona dekadencji. Wybrane problemy europejskiej recepcji Bizancjum od XVII do XX wieku.
JĘZYKOZNAWSTWO. Języki zachodniosłowiańskie w XXI wieku. Red. Olga Wolińska, Mariola Szymczak-Rozlach.
Ałła Łuczyk: Прислівникові еквіваленти слова в українській мові. [Przysłówkowe ekwiwalenty wyrazu w języku ukraińskim].
BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Kultura książki i prasy polonijnej. Dziedzictwo narodowe i światowe. Red. Maria Kalczyńska, Danuta Sieradzka, Zdzisław Małecki.
PRAWO. „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 4. Red. Maksymilian Pazdan.
„Z Dziejów Prawa”. T. 2 (10). Red. Adam Lityński, Marian Mikołajczyk, Wojciech Organiściak.
PEDAGOGIKA. „Chowanna” 2009, R. 52(66), T. 2 (33): Edukacja wobec starości – tradycja i współczesność. Red. Agnieszka Stopińska-Pająk.
Maciej Bernasiewicz: Młodzież i popkultura. Dyskursy światopoglądowe, recepcja i opór.
Ewa Jarosz: Ochrona dzieci przed krzywdzeniem. Perspektywa globalna i lokalna. Wyd. 2.
Katarzyna Krasoń, Andrzej Czerkawski: Skłonność emergencyjna dzieci i adolescentów. Utopia socjoempatycznej podmiotowości, zachowania ryzykowne a potencjał ekspresyjny spotkania.
Eugenia Rostańska: Dziecko i dorosły w rozmowie. Doświadczenie komunikacji. Odniesienia edukacyjne.


Podręczniki i skrypty
KULTURA i JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. Czytaj po polsku. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla początkujących. T. 2: Henryk Sienkiewicz: „Latarnik”, „Janko Muzykant”. Wyd. 3. Red. Jolanta Tambor, Wioletta Hajduk-Gawron, Romuald Cudak.
Małgorzata Kita: Wybieram gramatykę!. Gramatyka języka polskiego w praktyce (dla cudzoziemców zaawansowanych). T. 1–2. Wyd. 2.
BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Literatura dla dzieci i młodzieży po roku 1980. T. 2. Red. Krystyna Heska-Kwaśniewicz.
PSYCHOLOGIA. Psychologia zeznań świadków w ćwiczeniach. Red. Jan M. Stanik, Agnieszka Roszkowska.
NAUKI o ZIEMI. Robert Krzysztofik, Krzysztof Odoj: Przewodnik do ćwiczeń z geografii ekonomicznej.