Uniwersytet Śląski w programie kierunki zamawiane

Modelowanie matematyczne

Postęp technologiczny i rozwój gospodarki opartej na wiedzy wyznacza nowe obszary i zakres zastosowań matematyki. Do opisu i prognozowania zjawisk występujących w przyrodzie oraz w procesach technicznych, ekonomicznych i finansowych stosuje się modele wykorzystujące wyrafinowane narzędzia matematyczne. Specjalistów w tym zakresie kształci się w ramach specjalności modelowanie matematyczne na kierunku matematyka.

Studenci tej specjalności, w zależności od swych zainteresowań, mogą specjalizować się w jednym (lub kilku) spośród następujących obszarów zastosowań matematyki: modelowanie matematyczne procesów ekonomicznych i finansowych, modelowanie matematyczne procesów przyrodniczych, modelowanie matematyczne procesów technicznych, modelowanie statystyczne. Specjalizacja ta może być kontynuowana na studiach matematycznych II stopnia w zakresie wybranej specjalności (matematyka w finansach i ekonomii, biomatematyka, matematyka przemysłowa, metody statystyczne, itp.) lub na innym kierunku studiów II stopnia.

Absolwenci specjalności modelowanie matematyczne będą zdolni do nawiązania współpracy interdyscyplinarnej z ekonomistami, inżynierami, biologami i informatykami i w jej efekcie do opracowania modeli matematycznych skutecznie rozwiązujących konkretne problemy, które mają swe źródło w procesach przyrodniczych, technicznych, ekonomicznych i finansowych. Znajdą oni zatrudnienie w zakładach przemysłowych, biurach konstrukcyjnych, laboratoriach, instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych, centrach wdrażających nowe technologie, uczelniach, placówkach naukowych oraz firmach konsultingowych.

Program studiów na specjalności modelowanie matematyczne zawiera innowacyjne elementy, stanowiące odpowiedź na nowe wymagania gospodarki opartej na wiedzy. Polegają one na wprowadzeniu do niego w szerokim zakresie elementów praktycznych i włączeniu w proces nauczania specjalistów pracujących w gospodarce. Przewiduje się między innymi:

Zorganizowanie zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki.

Podjęcie dodatkowych form działalności dydaktycznej, podnoszących atrakcyjność kształcenia, mianowicie:

 • Cykle dodatkowych wykładów (w języku angielskim) poprowadzonych przez zaproszonych wybitnych specjalistów w zakresie zastosowań matematyki z kraju i zagranicy.
 • Warsztaty problemowe z modelowania matematycznego, które prowadzone będą przez teoretyków i praktyków, w tym pracodawców.
 • Możliwość odbycia dodatkowych praktyk i uzyskania stypendium w trakcie ich odbywania.
 • Warsztaty terenowe.
 • Wsparcie procesu dydaktycznego przez ciągłe e-konsultacje (Skype, Moodle) w celu ułatwienia studentom kontaktu ze specjalistami spoza uczelni, uczestniczącymi w procesie kształcenia.

Ponadto przewiduje się przyznanie stypendiów 10 najlepszym kandydatom na tę specjalność (na podstawie wyników ze świadectwa maturalnego), a potem, począwszy od II roku, 10 najlepszym studentom tej specjalności (na podstawie postępów w nauce).

ALFRED CZOGAŁA

Specjalności: modelowanie matematyczne oraz biotechnologia roślin użytkowych, zostały objęte projektem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, realizowanym w ramach Funduszy strukturalnych UE - Program operacyjny "Kapitał Ludzki", podziałanie 4.1.2. "Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych". Pilotażowy program zakłada kształcenie w specjalnościach strategicznych dla rozwoju gospodarki.

Biotechnologia roślin użytkowych

Beneficjantami projektu są studenci kolejnych trzech lat specjalności biotechnologia roślin użytkowych, kierunek biotechnologia na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska.

Proponowany w jego ramach pakiet działań, w tym nowa dodatkowa oferta dydaktyczna, obejmująca zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki, kursy specjalnościowe, wykłady profesorów wizytujących z kraju i zagranicy, innowacyjne formy uczenia (e-learning) oraz praktyki zawodowe zagraniczne i krajowe, mają na celu podniesienie atrakcyjności kierunku oraz lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy, szczególnie w sektorze rolniczym.

Oferta realizowana w ramach kierunku zamawianego obejmuje:

 • Przyznanie stypendiów 10 najlepszym kandydatom na tę specjalność (na podstawie wyników ze świadectwa maturalnego), a potem, począwszy od II roku, 10 najlepszym studentom tej specjalności (na podstawie postępów w nauce).
 • Zorganizowanie kursów wyrównawczych z matematyki (30 godz.) i fizyki (30 godz.) dla grupy 20 studentów I roku tej specjalności.
 • Podjęcie dodatkowych form działalności dydaktycznej podnoszących atrakcyjność kształcenia na tej specjalności (dla 20 studentów):
 • Wykłady w języku angielskim w ramach Summer School on "Plant Biotechnology in Agriculture"; wykładowcy zagraniczni oraz krajowi eksperci w dziedzinie biotechnologii roślin.
 • Kursy specjalnościowe, mające na celu poszerzenie praktycznych umiejętności laboratoryjnych, przydatnych w produkcji roślinnej i diagnostyce molekularnej.
 • Wprowadzenie innowacyjnych metod kształcenia; kurs z zakresu: "Wykorzystanie internetowych eksploratoriów w nauczaniu przedmiotów rolniczych, biotechnologicznych i biologicznych"; kurs 10 godz. (po 2 semestrze).
 • Dodatkowe (asystenckie) praktyki (8 tygodni, lipiec - wrzesień, po 4 semestrze) krajowe i zagraniczne w zakładach produkcyjnych i instytucjach badawczych.

Kształcenie w ramach specjalności biotechnologia roślin użytkowych rozpoczyna się na drugim roku studiów I stopnia kierunku biotechnologia. Absolwent studiów I stopnia może kontynuować kształcenie na studiach II stopnia na kierunku biotechnologia w ramach tej samej lub alternatywnej specjalności. Absolwenci studiów II stopnia mogą natomiast rozwijać swoje zainteresowania problematyką biotechnologii roślin, w tym biotechnologii rolniczej, w ramach prac doktorskich, realizowanych w katedrach / zakładach o profilu biotechnologicznym (Katedra Genetyki, Anatomii i Cytologii Roślin, Fizjologii Roślin, Zakład Biofizyki i Morfogenezy Roślin, Zakład Biologii Komórki). Wysoki poziom oferty edukacyjnej kierunku biotechnologia na WBiOŚ potwierdzają absolwenci kontynuujący studia na II lub III stopniu w krajach Unii Europejskiej.

Absolwent specjalności biotechnologia roślin użytkowych, oprócz ogólnych treści programowych, wynikających ze standardów kształcenia na tym kierunku, otrzyma rzetelną i najnowszą wiedzę z zakresu molekularnych podstaw procesów biotechnologicznych, wspierających metody produkcji roślinnej dla potrzeb współczesnego rolnictwa i innych gałęzi przemysłu (np. spożywczego, przetwórczego i farmaceutycznego). Praktyczne, specjalistyczne umiejętności absolwenta, podbudowane niezbędną wiedzą teoretyczną, dotyczyć będą poznania obsługi zaawansowanej aparatury laboratorium biotechnologicznego oraz podstawowych, jak i zaawansowanych technik wykorzystywanych w biotechnologii roślin. W programie studiów na tej specjalności znalazła się szeroka oferta przedmiotów specjalnościowych, prowadzonych przez wysokiej klasy specjalistów danej dyscypliny. Atrakcyjność oferty edukacyjnej zwiększa możliwość wyboru przez studenta przedmiotów do realizacji z listy oferowanych zajęć fakultatywnych.

Przygotowanie studentów do zawodu i wej¬ścia na rynek pracy wspomagać będą obowiązkowe czterotygodniowe praktyki zawodowe, przewidziane dla studentów drugiego roku studiów I stopnia, organizowane w jednostkach gospodarki, związanych z produkcją rolniczą oraz badaniami z zakresu metod biotechnologicznych w hodowli roślin. Atrakcyjność oferty dydaktycznej specjalności zwiększa możliwość odbywania przez wybranych studentów praktyk zawodowych w znaczących ośrodkach badawczych UE, związanych z biotechnologią roślin.

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą naukowo-dydaktyczną, reprezentującą szeroki zakres kształcenia w naukach biologicznych - 35 samodzielnych pracowników naukowych, w tym 13 z tytułem profesora, oraz 81 ze stopniem doktora. Na kierunku biotechnologia zatrudnionych jest 6 profesorów tytularnych, 8 doktorów habilitowanych oraz 31 pracowników ze stopniem doktora.

Wysoką jakość kształcenia przedmiotów specjalistycznych gwarantuje kadra dydaktyczna, mająca realizować program na tej specjalności. Składa się ona z 9 pracowników samodzielnych (w tym 4 profesorów tytularnych), oraz 16 pracowników dydaktycznych ze stopniem doktora, przewyższając znacznie wymagane dla prowadzenia specjalności minimum kadrowe. Są to specjaliści z dziedziny metod biotechnologicznych, stosowanych w produkcji oraz w badaniach roślin. Przedmioty specjalnościowe na I stopniu kształcenia to: kultury in vitro roślin w biotechnologii roślin, genetyczne modyfikacje roślin uprawnych, podstawy hodowli roślin, molekularne podstawy rozwoju roślin uprawnych, hormonalna regulacja wzrostu i rozwoju roślin, toksykologia, metale toksyczne a wzrost roślin, stres abiotyczny a wzrost i produktywność roślin czy wiedza o roślinach użytkowych.

Wydział dysponuje bardzo dobrą bazą dydaktyczną. Nowoczesne laboratoria, wyposażone są w odpowiednią aparaturę, zabezpieczającą wysoki poziom realizacji części praktycznej oferowanych przedmiotów podstawowych i specjalistycznych. WBiOŚ posiada także warunki do uprawy roślin. Możliwości te zabezpieczają pokoje hodowlane, fitotrony, 2 szklarnie oraz pole doświadczalne.

MAŁGORZATA GAJ