Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

HISTORIA. "Non omnis moriar". Zmarli pracownicy Uniwersytetu Śląskiego 1968-2008. Red. Antoni Barciak, 48 zł

Iwona Pietrzyk: Kancelaria i dokument Przemyślidów opawskich w XIV i początkach XV wieku, wklejka, fot., 25 zł

SOCJOLOGIA. Robert Pyka: Globalizacja - sprawiedliwość społeczna - efektywność ekonomiczna. Francuskie dylematy, indeks osobowy, tab., rys., summ., rés., 24 zł

POLITOLOGIA I EKONOMIA POLITYCZNA. Demokracja w dobie globalizacji. T. 2: Aspekty teoretyczne. Red. Jan Iwanek, Małgorzata Domagała, schem., summ., Zsfg.

Mariusz Kolczyński: Strategie komunikowania politycznego. Wyd. 2., bibliogr., indeks, schem., summ., Zsfg., 47 zł

FILOLOGIA KLASYCZNA. "Scripta Classica". Vol. 5. Red. Tadeusz Aleksandrowicz, summ., abstrakt, 10 zł

LITERATUROZNAWSTWO. "Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze". T. 20: Z przemian gatunkowych w literaturze rosyjskiej XX i XXI wieku. Red. Halina Mazurek, Jadwiga Gracla, indeks, summ., rez., 15 zł

Bożena Mazurkowa: Na ziemskich i niebieskich szlakach. Studia o poezji Franciszka Zabłockiego i Franciszka Dionizego Kniaźnina, bibliogr., indeks osobowy, summ., rés., 43 zł

JĘZYKOZNAWSTWO. Tomasz Nowak: Przyimki lokatywno-inkluzyjne we współczesnym języku polskim ("w głębi", "w obrębie", "w środku", "we wnętrzu"), bibliogr., tab., schem., summ., Zsfg.

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Zarządzanie informacją w nauce. Red. Diana Pietruch-Reizes, rys., schem., tab., wykr., summ., rés., 48 zł

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. Wartości w muzyce. Studium monograficzne. T. 1. Red. Jadwiga Uchyła-Zroski, wklejki, summ., 25 zł

Aleksandra Kunce: Antropologia punktów. Rozważania przy tekstach Ryszarda Kapuścińskiego, bibliogr., nota inf., indeks, wklejka, fot., summ., Zsfg., 30 zł

Leszek Zwierzyński: Egzystencja i eschatologia. Genezyjska wyobraźnia Słowackiego

PRAWO. "Z Dziejów Prawa". T. 1(9). Red. Adam Lityński, Marian Mikołajczyk, Wojciech Organiściak, wklejki, summ., Zsfg., 26 zł

PSYCHOLOGIA. "Chowanna" 2008, R. 51(65), T. 2 (31): Psychospołeczne konteksty problemów zdrowia rodziny w perspektywie edukacji zdrowotnej. Red. Ewa Syrek, bibliogr., abstrakty, tab., schem., wykr., 27 zł

ZARZĄDZANIE i TECHNOLOGIE INFORMACYJNE. "Zarządzanie i Technologie Informacyjne". T. 3: Technologie informacyjne w medycynie. Red. Zygmunt Wróbel, bibliogr., tab., wykr., rys., ryc., fot., streszcz., summ., 32 zł

PEDAGOGIKA. Małgorzata Łączyk: Osobowościowe uwarunkowania preferencji zawodowych młodzieży, bibliogr., indeks, tab., schem., wykr., summ., Zsfg., 17 zł

NAUKI o ZIEMI. "Geographia. Studia et Dissertationes". T. 30. Red. Tadeusz Szczypek, bibliogr., rys., tab., mapy, summ.

Mariusz Rzętała: Funkcjonowanie zbiorników wodnych oraz przebieg procesów limnicznych w warunkach zróżnicowanej antropopresji na przykładzie regionu górnośląskiego, 43 zł

BIOLOGIA. Andrzej Urbisz: Różnorodność i rozmieszczenie roślin naczyniowych jako podstawa regionalizacji geobotanicznej Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, bibliogr., tab., mapy, rys., summ., Zsfg., 28 zł

Grażyna Wilczek: Komórkowe strategie reakcji na stres środowiskowy u pająków + płyta CD, tab., ryc., summ., Zsfg., 40 zł

Podręczniki i skrypty

MATEMATYKA. Andrzej Lasota: Układy dynamiczne na miarach, bibliogr.

NAUKI o ZIEMI. Jan Tkocz: Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej. Wykład teoretyczny. Wyd. 3. zm., 37 zł

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

TEOLOGIA. Jan Słomka: Wczesnochrześcijańskie nazwy chrztu, indeksy: biblijny i autorów starożytnych oraz cytatów patrystycznych, summ., Zsfg.

SOCJOLOGIA. Między socjologią polityki a antropologią polityki. Red. Jacek Wódz, tab., wykr., mapy, summ., rés.

LITERATUROZNAWSTWO. "Przekłady Literatur Słowiańskich". T. 1: Wybory translatorskie 1990-2006. Red. Bożena Tokarz, bibliogr., tab., summ., rés.

"Romanica Silesiana". No 3. Red. Krzysztof Jarosz

Aleksandra Maria Grzybowska: La fugueuse et ses avators dans l'oeuvre romanesque de Suzanne Jacob

JĘZYKOZNAWSTWO. "Neophilologica". Vol. 20. Red. Wiesław Banyś

Język - styl - gatunek. Katowickie spotkania doktorantów. Red. Małgorzata Kita, współudz. Maria Czempka, Magdalena Sławska, Maria Wacławek, summ., Zsfg.

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. Muzyka religijna - miedzy epokami i kulturami. T. 2. Red. Krystyna Turek, Bogumiła Mika, aneksy, tab., nuty, summ., Zsfg.

Przestrzenie we współczesnym teatrze i dramacie + płyta CD. Red. Ewa Wąchocka, Violetta Sajkiewicz, indeks

Stefan Zabierowski: W kręgu Conrada

PRAWO. "Problemy Prawa Karnego". T. 26. Red. Kazimierz Marszał

"Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego". T. 3. Red. Maksymilian Pazdan

"Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej". T. 17. Red. Arkadiusz Nowak, bibliogr., summ., rez., 17 zł

Gabriel Radecki: Fundacje zakładane przez osoby prawne Kościoła Katolickiego w Polsce (Dissertationes Iuridicae Universitatis Silesiensis. T. 7)

PSYCHOLOGIA. Zdrowie psychiczne uczniów - różne konteksty i odniesienia. Red. Zofia Dołęga, Maria John-Borys, bibliogr., rys., załącznik, tab., 33 zł

NAUKI o ZIEMI. Aleksandra Gawęda: Enklawy w granicie Tatr Wysokich, bibliogr., tab., ryc., fot., summ., rez.

FIZYKA. Beata Kozłowska: Promieniotwórczość naturalna wód źródlanych uzdrowisk południowej Polski i jej wpływ na jakość użytkową wody

Podręczniki i skrypty

FIZYKA. Jerzy Stasz: II Pracownia Fizyczna. Tematyka ćwiczeń i uwagi metodyczne. Wyd. 2. popr. (Skrypt przeznaczony dla studentów fizyki Uniwersytetu Śląskiego), 15 zł