"Muzyka religijna - między epokami i kulturami" po raz piąty

W środowisku polskich muzykologów i teoretyków muzyki, cieszyńskie konferencje "Muzyka religijna - między epokami i kulturami" cieszą się coraz większym zainteresowaniem i renomą. Organizowane przez Instytut Muzyki spotkania łączą bowiem naukową refleksję nie tylko badaczy twórczości muzycznej, ale i etnologów oraz teologów.

Na tegorocznej konferencji (20-21 listopada) wystąpiło 20 referentów z ośrodków akademickich w Cieszynie, Gdańsku, Krakowie, Opolu, Poznaniu i Warszawie. Wygłoszone referaty złożyły się na pogłębiony obraz religijnych inspiracji, żywo obecnych w muzyce artystycznej - dawnej i współczesnej oraz twórczości ludowej. Szeroko omówiona została kwestia obecności i transpozycji tradycyjnych form liturgicznych w muzyce włoskiego Settecenta (dr R. Borowiecka - AM w Krakowie), działających w Polsce twórców barokowych E. Briknera i M. J. Żebrowskiego (dr A. Patalas, mgr M. Jochymczyk - UJ) oraz kompozytorów XX w., m.in. R. Bergera, G. Ligetiego, A. Parta, K. Pendereckiego (dr B. Mika - UŚ; prof. R. Chłopicka, mgr M. Chrenkoff, mgr K. Płoskoń, M. Mazur - AM w Krakowie). Zostały ponadto wykazane elementy kultur i religii orientalnych w muzyce K. Stockhausena (mgr A. Draus - AM w Krakowie) i G. Scelsiego (dr R. Skupin - AM w Gdańsku). Nie zabrakło przedstawienia portretów kompozytorów mniej znanych. Polemiczny referat nt. recepcji dzieł J. V. Rathgebera wygłosił mgr M. Konik (UJ), muzykę na dworze saskim w XVIII w. omówił mgr Z. Mojżysz (UŚ), zaś sylwetki K. Kurpińskiego oraz A. Piątkiewicza SJ nakreślili ks. prof. dr hab. T. Przybylski i ks. prof. dr hab. S. Ziemiański SJ (WSFP "Ignatianum"). Rozważania te zostały uzupełnione rysem estetyczno-filozoficznym kategorii "wzniosłości" w utworach H. M. Góreckiego (mgr K. Kiwała - AM w Krakowie).

Na konferencji nie mogło zabraknąć referatów etnomuzykologicznych. Badacze koncentrowali się w nich zarówno na repertuarze protestanckim (dr A. Nawrocka-Wysocka, IS PAN w Poznaniu), jak i odbiciu w muzyce ludowej tradycji katolickiego kultu świętych (prof. dr hab. K. Turek, dr I. Burczyk - UŚ). Mgr J. Jackowski (IS PAN w Warszawie) z kolei zwrócił uwagę na zagadnienie użycia kotłów w dawnej muzyce religijnej, zaś ks. dr G. Poźniak (UO) przedstawił problem popularnej muzyki chrześcijańskiej. Tradycyjnie konferencji towarzyszył koncert wykładowców Instytutu Muzyki UŚ. Dzieła K. Szymanowskiego, L. Różyckiego i E. Elgara wykonali ad. Urszula Mizia (wiolonczela) przy akompaniamencie ad. II st. M. Korzistki (fortepian). Pianista ten wspólnie z ad. J. Polańskim (fortepian) wystąpił także w popularnym repertuarze na cztery ręce - zabrzmiały "Walce" I. Friedmanna oraz "Tańce" J. Brahmsa.

Autorzy: Daniel Cichy