Nie tylko wymiana doświadczeń

Uniwersytecka Komisja Finansowa

Uniwersytet Śląski był organizatorem kolejnego spotkania Uniwersyteckiej Komisji Finansowej KRUP. Jej obrady odbywały się od 4 do 6 marca br. w Hotelu Gościnnym UŚ przy ul. Bytkowskiej 1a.

W pracach Komisji wzięli udział prorektorzy zajmujący się problematyką finansową w swoich macierzystych uniwersytetach, kwestorzy oraz przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Gospodarzem spotkania był prof. zw. dr hab. Jerzy Zioło, Prorektor ds. Finansów i Rozwoju UŚ, zaś obrady poprowadził przewodniczący UKF - prof. UG dr hab. Jerzy Bieliński, Prorektor ds. Rozwoju i Finansów. W pierwszej części spotkania uczestniczył również JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek.

Tematami obrad były m.in.:

  • informacja o zasadach przyznania dotacji dydaktycznej w roku bieżącym (skutki wdrożenia nowego algorytmu na zmiany wielkości dotacji budżetowej) - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
  • prezentacja sposobów planowania i rozliczania budżetów uczelnianych uwzględniających podział środków na studia stacjonarne i studia niestacjonarne (konsekwencje wdrażania ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym) - kwestorzy uczelni;
  • wymiana doświadczeń na temat sposobów obliczania kosztochłonności studiów oraz zasady ustalania odpłatności za studia;
  • wymiana doświadczeń dotyczących sposobu wyodrębnienia kosztów związanych z kształceniem kadr naukowych;
  • wymiana doświadczeń w zakresie finansowania projektów z funduszy strukturalnych.

Foto: Agnieszka Sikora

Idea utworzenia Uniwersyteckiej Komisji Finansowej zrodziła się podczas spotkania prorektorów uniwersytetów polskich odpowiedzialnych za sprawy finansowe uczelni. Z inicjatywą powołania takiej komisji wystąpił w 2003 roku Prorektor ds. Rozwoju i Finansów Uniwersytetu Gdańskiego - prof. dr hab. Janusz Neider, który został także jej pierwszym przewodniczącym. Jako podstawowe zadania Komisji uznano wymianę doświadczeń w zakresie zarządzania finansami uniwersytetów w Polsce. Specyfika zarządzania finansami uczelni publicznych w Polsce polega bowiem na konieczności gospodarowania środkami pieniężnymi pozyskiwanymi przez uczelnie z różnych źródeł, z których niemal każde posiada odmienne regulacje dotyczące sposobu ich pozyskiwania i zasad wydatkowania.

Komisja Finansowa została afiliowana przy Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich i jako datę jej utworzenia należy uznać decyzję z dnia 19 marca 2004 roku. Spotkania UKF odbywają się dwa, trzy razy w roku. Za każdym razem organizatorem jest inny uniwersytet. Posiedzenia UKF poświęcone są wybranym problemom, którymi przykładowo były: wdrażanie Systemu Bolońskiego - skutki organizacyjne i finansowe, wpływ nowej ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym" na sytuację finansową uniwersytetów, wdrażanie systemów informatycznych czy budowa planu strategicznego rozwoju uczelni.

Na posiedzenia UKF zapraszani są goście specjalizujący się w problematyce będącej przedmiotem obrad. Byli nimi przykładowo: prof. Marek Rocki, były rektor SGH, przewodniczący specjalnej komisji KRASP, powołanej dla opracowania algorytmu; prof. Jerzy Błażejowski, przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, prof. Maria Romanowska, Prorektor SGH ds. Dydaktyki i Studentów.

W posiedzeniach UKF uczestniczą przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ostatnim okresie częstym gościem był Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Stefan Jurga. Z Komisją stale współpracuje pani Elżbieta Bobrowska, radca ministra. Szczególnym zadaniem UKF jest stałe monitorowanie zmian sytuacji finansowej polskich uniwersytetów. Rezultat tych prac zawarty jest w corocznie wykonywanym opracowywaniu pt. "Analiza sytuacji finansowej uniwersytetów publicznych". Przedmiotem obrad UKF jest także dyskusja dotycząca zmian w rozporządzeniach związanych z gospodarką finansową uczelni.

W kadencji władz rektorskich 2004-07 prorektorzy uniwersytetów polskich wybrali: prof. UG dr. hab. Jerzego Bielińskiego, Prorektora ds. Rozwoju i Finansów jako przewodniczącego oraz prof. zw. dr. hab. Jerzego Zioło, Prorektora ds. Finansów i Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego jako zastępcę przewodniczącego.

JERZY BIELIŃSKI