Konferencja naukowa doktorantów Wydziału Filologicznego UŚ

"Język - Styl - Gatunek"

Spotkanie miało miejsce 17 stycznia br., a jego pomysłodawczynią i organizatorką była prof. UŚ dr hab. Małgorzata Kita.

Konferencja "Język - Styl - Gatunek" w założeniu ma być pierwszym z cyklu spotkań, prezentujących obszary naukowych zainteresowań młodych badaczy języka i kultury. Jej temat został pomyślany w taki sposób, aby mogli w niej uczestniczyć doktoranci reprezentujący, zarówno różnorodne dziedziny wiedzy (od kulturoznawstwa po filologię angielską), jak i wielość perspektyw badawczych w obrębie jednego zagadnienia. Ze względu na ograniczenia czasowe, w dniu konferencji miało okazję wystąpić tylko trzynastu prelegentów. Teksty, które nie zostały przedstawione będą jednakże opublikowane w przygotowywanym obecnie tomie pokonferencyjnym.

Program spotkania podzielono na trzy części. Pierwszą otworzył Wojciech Hepek, który poruszył problem genologii zorientowanej interpretacyjnie (tytuł prezentacji: "Gatunek jako narzędzie interpretacji"). Tematem kolejnego referatu, autorstwa Beaty Rusek, było zjawisko symetrii w języku na przykładzie palindromu, czyli konstrukcji słownej, powstałej w wyniku eksperymentowania z językiem. Następnie wysłuchaliśmy Małgorzaty Krzysztofik, omawiającej "Sposoby wyrażania emocji w tekście literackim na przykładzie prozy Andrzeja Sapkowskiego". Jako czwarta wystąpiła Maria Czempka z referatem "Pamięć w języku, język pamięci", w którym rozpatrywała kwestię pamięci w kontekście specyficznego gatunku medialnego, jakim jest wywiad. Pierwszą część spotkania zamknął referat Marii Wacławek, ukazujący przydatność znajomości chwytów retorycznych w życiu codziennym, szczególnie w kontakcie ze współczesnymi komunikatami reklamowymi. Sesję poranną zakończyła ożywiona dyskusja z udziałem dr hab. Ewy Sławkowej oraz dr Iwony Loewe.

konferencja

Na drugą część konferencji złożyły się cztery wystąpienia. Pierwsze z nich, autorstwa Magdaleny Błaszak, dotyczyło porównania statusu nekrologów w prasie polskiej i macedońskiej. Następnie Łucja Staniczkowa podzieliła się ze słuchaczami własnymi refleksjami na temat obecności gwary śląskiej w literaturze (m.in. na przykładzie twórczości Gustawa Morcinka, Kazimierza Kutza, czy ks. Jerzego Szymika). Jako kolejny zaprezentował się Bartosz Czajkowski w referacie "Zapożyczenia angielskie w polskim języku medycznym". Celem wystąpienia było określenie cech języka medycznego, kwalifikujących go jako język specjalistyczny oraz przedstawienie pewnych mechanizmów przechodzenia terminów angielskich do polskiego słownictwa medycznego. Ostatnia w tej części spotkania zabrała głos Magdalena Ślawska, wygłaszając referat zatytułowany "O pewnym politycznym pojedynku, czyli Najsztub pyta tak, jak nie powinien". Autorka, analizując wywiady dziennikarza z politykami Donaldem Tuskiem i Lechem Kaczyńskim, ukazała stronniczość oraz brak dziennikarskiego obiektywizmu w przebiegu rozmów.

Trzecią część konferencji rozpoczęła Anna Guzy tekstem "Język a świat dziecięcej wyobraźni". Prelegentka zaprezentowała przeprowadzone przez siebie doświadczenie, w którym poleciła dzieciom zobrazować plastycznie, a następnie opisać słownie, przeczytaną im wcześniej bajkę. W efekcie dowiodła istnienia silnego związku pomiędzy rzeczywistością i językiem, a wyobraźnią dziecka. Następnie wysłuchaliśmy referatu Justyny Dudek - Cholewy. Autorka podzieliła się z audytorium wnioskami dotyczącymi roli dziecka, jako nietypowego autora tekstu. Jako trzecia zaprezentowała się Izabela Bugdoł z referatem "Literatura i teologia w ekumenicznym wymiarze twórczości ks. Jerzego Szymika". Ostatnia w kolejności wystąpiła zaś Iwona Szatkowska, omawiając kategorię punktu widzenia w charakterystyce typologicznej gatunku. Zdaniem autorki, wyżej wymieniona kategoria może stanowić podstawę do wyznaczania stylów językowych i gatunków. Sesję uwieńczyła burzliwa dyskusja zgromadzonych wykładowców, prelegentów i słuchaczy.

ALEKSANDRA JANKOWSKA
JOANNA MADEJ