Kronika Uniwersytecka - Marzec 2007

OBRADY KRUŚ

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek wziął udział w odbywającym się od 1 do 2 lutego posiedzeniu Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich. Obrady konferencji poświęcone były m.in. omówieniu problemów związanych z funkcjonowaniem Międzynarodowego Centrum Studiów Śląskich oraz możliwościami nawiązania współpracy z Komisją Stosunków Polsko-Czeskich Polskiej Akademii Nauk. Gospodarzem konferencji była Akademia Ekonomiczna w Katowicach, a obrady miały miejsce w Zespole Parkowo-Pałacowym AE Trzebini - Młoszowej.

MIÓD DLA PRODZIEKANA DR. MICHAŁA ROSY

2 lutego podczas uroczystej gali odbywającej się z okazji 62. Urodzin Dziennika Zachodniego wręczono doroczne nagrody Miody, Chrzany oraz Złote Kolumny. Jednym z laureatów nagrody Miód, przyznawanej za wybitne osiągnięcia, osobom szczególnie zasłużonym dla regionu, został dr Michał Rosa, prodziekan Wydziału Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego UŚ. Dr M. Rosa otrzymał nagrodę za ciekawy i bliski tej ziemi sposób pokazania Śląska w filmie Co słonko widziało. Film był jednym z najlepszych na ubiegłorocznym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, gdzie zdobył nagrodę specjalną jury.

KONFERENCJA HSA

W dniach od 7 do 9 lutego na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego trwała konferencja podsumowująca działalność projektu Human System Audit in the Health Care Sector (HSA) realizowanego w ramach unijnego programu Leonardo da Vinci. Partnerami w projekcie są zespoły uniwersyteckie złożone ze specjalistów w dziedzinie psychologii pracy i organizacji: Universitat de Barcelona, Aston University, Universidade de Coimbra oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach, a także szpitale: CSM Hospital de Mataró, Children’s Hospital, Birmingham, Hospitals da Universidade de Coimbra oraz Centralny Szpital Kliniczny Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Koordantorem projektu z ramienia Uniwersytetu Śląskiego jest dr hab. Małgorzata Górnik-Durose z Instytutu Psychologii.

Konferencja miała na celu zebranie i porównanie danych z czterech krajów europejskich (Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Portugalii i Polski) odnoszących się do ewaluacji efektywności zarządzania zasobami ludzkimi w służbie zdrowia. W ramach projektu dokonana została diagnoza jakości zespołu w wybranej jednostce medycznej, sposobu zarządzania nim oraz zidentyfikowane obszary krytyczne w jakich pożądane byłyby zmiany. Na tej podstawie skonstruowano program szkoleniowy on-line dla wybranych osób, które zarządzają ludźmi w szpitalu klinicznym. W trakcie konferencji omawiane były efekty programu szkoleniowego oraz ustalane kierunki dalszych prac w tym zakresie zmierzające do wykorzystania zróżnicowanych doświadczeń partnerów projektu w celu opracowania optymalnego systemu oceny jakości personelu w służbie zdrowia oraz stworzenia efektywnego programu długofalowych szkoleń.

UŚ BENEFICJENTEM HONOROWEGO STYPENDIUM NAUKOWEGO IM. ALEKSANDRA VON HUMBOLDTA

Uniwersytet Śląski w Katowicach został jednym z laureatów jedenastej edycji przyznawanego przez Zarząd Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej Honorowego Stypendium im. Aleksandra von Humboldta. W ramach stypendium przez okres 12 miesięcy w Instytucie Fizyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ gościł będzie wybitny specjalista w dziedzinie fizyki ciała stałego prof. dr Wolfgang Kleemann z Uniwersytetu w Duisburgu. Polskie Honorowe Stypendium im. Aleksandra von Humboldta, przyznawane wybitnym uczonym niemieckim przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej, jest programem stypendialnym o szczególnym znaczeniu. Stypendium to stanowi odpowiednik Humboldt-Forschungspreise, prestiżowego wyróżnienia dla uczonych zagranicznych znanej niemieckiej Fundacji Aleksandra von Humboldta (Alexander von Humboldt Stiftung). Jego celem jest uhonorowanie osiągnięć naukowych laureatów oraz stymulowanie długookresowej współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi badaczami.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

Oddział Katowicki Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego był organizatorem sesji naukowej odbywającej się 21 lutego z okazji ustanowionego w 1999 r. przez UNESCO Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Obrady miały miejsce na Wydziale Filologicznym UŚ w Katowicach. Więcej

7 PROGRAM RAMOWY BADAŃ I ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO - SPOTKANIE INFORMACYJNE

23 lutego prof. dr hab. Wiesław Banyś, Prorektor ds. Nauki i Informatyzacji, otworzył spotkanie informacyjne dotyczące 7. Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technologicznego. Spotkanie prowadzone było przez przedstawicieli Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach odbyło się w auli im. K. Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych UŚ w Katowicach, ul. Bankowa 11.

7 Program Ramowy stwarza ogromne możliwości finansowania wielu obszarów nauki, tak nauk matematyczno - przyrodniczych, społecznych jak i humanistycznych, oraz zindywidualizowanego rozwoju kadry naukowej. 7 PR rozpoczął się 1 stycznia 2007 roku. Jest największym mechanizmem finansowania i kształtowania badań naukowych na poziomie europejskim. Jest to program siedmioletni (2007-2013) o budżecie wynoszącym prawie 53 miliardy EUR, co stanowi wzrost o około 63% w porównaniu z 6PR. 7PR ma różnić się od poprzednich programów znaczącym uproszeniem zasad uczestnictwa. Dotyczyć to ma całego cyklu finansowania, łącznie z uproszczeniem systemów finansowania, zasad i procedur administracyjnych oraz finansowych, jak również czytelności i przystępności dokumentów dla użytkownika. Składa się on z czterech programów szczegółowych, uzupełnionych o program szczegółowy obejmujący badania nuklearne (EURATOM) i działania Wspólnotowego Centrum Badawczego (JRC).

HAPPENING ANTYŁAPÓWKARSKI

W ramach ogólnopolskiej akcji "Nie daję/nie biorę łapówek" 23 lutego 2007 r. studenci Uniwersytetu Śląskiego uczestniczyli w happeningu, który odbył się w Rybniku przy ul. Gliwickiej w Księgarni Antykwariacie Tania Książka. Ideą przewodnią kampanii jest uświadomienie obywatelom, że walkę z korupcją warto zacząć na najniższym stopniu organizacji społeczeństwa, a więc od własnego podwórka; hasłem przewodnim jest Daj przykład - nie bierz. Bierz przykład - nie dawaj. W kampanię zaangażowały się Urzędy Miast, Urzędy Skarbowe oraz organizacje pozarządowe w całej Polsce. Studenci organizują debaty, szkolenia i happeningi, by zamanifestować swoją uczciwość.

STUDIA PODYPLOMOWE NAUCZANIA KULTURY POLSKIEJ I JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

Od 23 do 25 lutego 2007 r. w ramach Studium organizowanego przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego odbył się kolejny zjazd dla słuchaczy z Republiki Federalnej Niemiec. Zajęcia odbywały się w gmachu Humboldt-Universität w Berlinie. W trakcie tego zjazdu wykłady poprowadzili: dr hab. Jolanta Tambor (zajęcia z podstaw fonetyki i poprawnej wymowy oraz praktycznej gramatyki języka polskiego z elementami gramatyki porównawczej) i dr hab. Danuta Opacka-Walasek (zajęcia z literatury w nauczaniu cudzoziemców).

OPRACOWAŁ
ŁUKASZ ADAMCZYK
BIURO PROMOCJI I KARIER UŚ