Pożegnanie

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
28 grudnia 2006 roku

Profesora zwyczajnego
dr. hab. Andrzeja Lasoty

Emerytowanego Profesora matematyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wyróżnionego przez Uniwersytet godnością Doktora Honoris Causa. Profesor Andrzej Lasota należał do czołówki polskich matematyków o wybitnym - w skali międzynarodowej - dorobku naukowym.

Profesor Andrzej Lasota

Pracę naukową rozpoczął w Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie pełnił funkcję dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. Od roku 1975 pracował w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Śląskiego, w którym kierował Zakładem Biomatematyki, a następnie Zakładem Teorii Prawdopodobieństwa. Był wybitnym specjalistą między innymi z zakresu teorii równań różniczkowych, biomatematyki, teorii prawdopodobieństwa, członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem Polskiej Akademii Umiejętności i licznych towarzystw a także komisji naukowych, krajowych i międzynarodowych. Ponadto Profesor Lasota był redaktorem naczelnym "Biuletynu Polskiej Akademii Nauk" - seria "Matematyka". Wykładał na wielu znakomitych uniwersytetach zagranicznych. Napisał ponad 130 prac naukowych, które były wielokrotnie publikowane za granicą.

Cieszył się zasłużonym autorytetem w środowisku akademickim, był niezwykle inspirującą osobowością dla otoczenia. Profesor wykształcił liczną kadrę naukową profesorów, doktorów habilitowanych, doktorów. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Wielokrotnie był wyróżniany m.in. nagrodą naukową Wydziału Nauk Medycznych PAN oraz nagrodami resortowymi.

W osobie Profesora Andrzeja Lasoty środowisko akademickie Uniwersytetu Śląskiego utraciło wybitnego uczonego, wszechstronnego matematyka i wielkiego humanistę.

Wyrazy głębokiego współczucia Żonie, Córkom i Rodzinie Pana Profesora składają:

Rektor i Senat,
Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii
oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach