Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego - Styczeń 2007

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

FILOZOFIA. "Folia Philosophica". T. 24. Red. Piotr Łaciak, summ., Zsfg.

ETNOLOGIA. "Studia Etnologiczne i Antropologiczne". T. 9: Problemy ekologii kulturowej i społecznej w przestrzeni miejskiej i podmiejskiej. Red. Irena Bukowska- -Floreńska, wklejka, fot., tab., summ., Zsfg., 25 zł

SOCJOLOGIA. Tomasz Nawrocki: Trwanie i zmiana lokalnej społeczności górniczej na Górnym Śląsku. Na przykładzie Murcek, bibliogr., indeks, aneksy, summ., Zsfg., 29 zł

Kazimiera Wódz, Jacek Wódz: Dimensions of Silesian Identity, bibliogr., streszcz., Zsfg., 27 zł

POLITOLOGIA. "Studia Politicae Universitatis Silesiensis". T. 2. Red. Jan Iwanek, Mieczysław Stolarczyk, Janusz Sztumski, Sylwester Wróbel, współpr. Olga Szura- -Olesińska, wykr., summ., Zsfg., 27 zł

LITERATUROZNAWSTWO. Gerhart Hauptmann. W sześćdziesiątą rocznicę śmierci pisarza. Red. Grażyna B. Szewczyk, indeks, wklejka, fot., rez., Zsfg., 12 zł

Intymność wyrażona. Red. Marian Kisiel, Maciej Tramer, indeks, summ., rés., 33 zł

"Romanica Silesiana". No 1: Le dit et le non-dit. Red. Krzysztof Jarosz, streszcz., summ., 18 zł

Styl późny w muzyce, literaturze i kulturze. T. 2. Red. Ewa Borkowska, Eugeniusz Knapik, wklejka, fot., tab., summ., Zsfg., 35 zł

"Zobaczyć świat w ziarenku piasku...". O przyjaźni, pamięci i wyobraźni. Tom jubileuszowy Profesora Tadeusza Sławka. Red. Ewa Borkowska, Małgorzata Nitka, tw. opr. + obwoluta, wklejka, fot., 25 zł

Mariusz Jochemczyk: Rzeczy piekielne. Wokół "Poematu piasta Dantyszka" Juliusza Słowackiego, bibliogr., indeks, fot., summ., riassunto

Krzysztof Kłosiński: W stronę inności. Rozbiory i debaty, nota bibliogr., indeks, summ., rés., 15 zł

Małgorzata Nitka: Railway Defamiliarisation. The Rise of Passengerhood in the Nineteenth Century, bibliogr., wklejka, streszcz., Zsfg., 27 zł

Tadeusz Sławek: Żaglowiec, czyli Przeciw swojskości. Wybór esejów. Wybór Zbigniew Kadłubek, indeks, appendix, wklejka, fot., 20 zł

JĘZYKOZNAWSTWO. Style konwersacyjne. Red. Bożena Witosz, summ.

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Anna Sitkowa: O pisarstwie Józefa Wereszczyńskiego. Wybrane problemy, bibliogr., indeks, fot., summ., Zsfg., 28 zł

PRAWO. Katarzyna Sznajder: Jurysdykcja szczególna w zakresie zobowiązań umownych, bibliogr., 29 zł

PSYCHOLOGIA. Zastosowanie wybranych technik diagnostycznych w psychologicznej praktyce klinicznej i sądowej. Red. Jan M. Stanik, bibliogr., rys., tab., załączniki, 38 zł

PEDAGOGIKA. Teresa Borowska: Emocje dzieci i młodzieży. Zasoby - rozwijanie, bibliogr., wykr., tab., summ., Zsfg., 15 zł

Anna Gajdzica: Reforma oświaty a praktyka edukacji wczesnoszkolnej, bibliogr., aneks, wykr., tab., summ., res., 30 zł

Sabina Koczoń-Zurek: Psychopedagogiczne i socjologiczne czynniki podtrzymujące aktywność zawodową nauczyciela, bibliogr., aneks, wykr., tab., summ., Zsfg., 15 zł

BIOLOGIA. Iwona Łukasik: Degradacja starodrzewów bukowych Luzulo Pilosae-Fagetum w warunkach zróżnicowanej antropopresji na Wyżynie Śląsko-Krakowskiej, bibliogr., tab., rys., summ., Zsfg., 17 zł

Zbigniew Wilczek: Fitosocjologiczne uwarunkowania ochrony przyrody Beskidu Śląskiego (Karpaty Zachodnie), bibliogr., rys., tab., wklejki, fot., summ., Zsfg., 42 zł

MATEMATYKA. "Annales Mathematicae Silesianae". T. 20. Editorial Board

Podręczniki i skrypty

PEDAGOGIKA. Štefan Vašek, Adam Stankowski: Zarys pedagogiki specjalnej, bibliogr., rys., wykr., tab., 25 zł

NAUKI o ZIEMI. Justyna Ciesielczuk, Mariola Jabłońska, Kazimierz Kozłowski: Geologia dla studentów geografii, bibliogr., indeks, rys., tab., fot., 30 zł

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

HISTORIA. Maciej Fic: Wilhelm Szewczyk (1916-1991). Śląski polityk i działacz społeczny

Idzi Panic: Zachodniosłowiańska nazwa "Niemcy" w świetle źródeł średniowiecznych

LITERATUROZNAWSTWO. Małgorzata Kita: "Szeptem albo wcale". O wyznawaniu miłości

JĘZYKOZNAWSTWO. Andrzej Łyda: Concessive Relation in Spoken Discourse. A Study into Academic Spoken English

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. Antropologia kultury - Antropologia literatury. Red. Ewa Kosowska, Anna Gomóła, Eugeniusz Jaworski

Ewa Gębicka: Między państwowym mecenatem a rynkiem. Polska kinematografia po 1989 roku w kontekście transformacji ustrojowej

PRAWO. "Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego". T. 1. Red. Maksymilian Pazdan

Z dziejów prawa. Cz. 8. Red. Adam Lityński, Marian Mikołajczyk, Wojciech Organiściak

Podręczniki i skrypty

KULTURA i JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. Aldona Skudrzyk, Krystyna Urban: Znaleźć słowo trafne... Stylistyczno-komunikacyjny obraz współczesnej polszczyzny. Podręcznik dla cudzoziemców na poziomie zaawansowanym