Publikacje 2005

NAUKI SPOŁECZNE I HUMANISTYCZNE

Historia

Wieki stare i nowe. T. 4. Red. Idzi P a n i c, Maria W. W a n a t o w i c z, s. 268, 35 zł

Edward D ł u g a j c z y k: Polska konspiracja wojskowa na Śląsku Cieszyńskim w latach 1919-1920, s. 280, 30 zł

Filozofia

"Folia Philosophica". T. 23. Red. Józef B a ń k a, s. 240, 15 zł

Filozofia i czas przeszły. Profesorowi Czesławowi Głombikowi w 70. rocznicę urodzin. Red. Barbara S z o t e k, Andrzej J. N o r a s, s. 544 + wklejka, 70 zł

Między recentywizmem a etyką prostomyślności. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Józefa Bańki. Red. Piotr S k u d r z y k przy współpr. Grzegorza M i t r o w s k i e g o, s. 368, 45 zł

Tomasz C z a k o n: Wolność i dobro. Problem wolności w katolickiej filozofii społecznej w Polsce po 1989 roku, s. 248, 30 zł

Czesław G ł o m b i k: Obecność filozofa. Studia historycznofilozoficzne o Władysławie Tatarkiewiczu, s. 208, 24 zł

Andrzej J. N o r a s: Kant a neokantyzm badeński i marburski. Wyd. 2. popr., s. 256, 32 zł

Teologia

Marek W ó j t o w i c z: Doświadczenie lęku egzystencjalnego jako sytuacja wyboru, s. 148, 17 zł

Etnologia

Edyta K o r e p t a: Zagadnienie tożsamości regionalnej w literaturze Śląska Cieszyńskiego, s. 244 + wklejki, 26 zł

Socjologia

Bezradność. Interdyscyplinarne studium zjawiska w kontekście zmiany społecznej i edukacyjnej. Red. Zenon G a j d z i c a, Marek R e m b i e r z, s. 276, 32 zł

Krystyna D o k t o r o w i c z: Europejski model "społeczeństwa informacyjnego". Polityczna strategia Unii Europejskiej w kontekście globalnych problemów wieku informacji, s. 370, 40 zł

Kazimierz K r z y s z t o f e k, Marek S. S z c z e p a ń s k i: Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych. Podręcznik socjologii rozwoju społecznego dla studentów socjologii, nauk politycznych i ekonomii, wyd. 2., s. 316, 30 zł

Politologia i ekonomia polityczna

"Studia Politicae Universitatis Silesiensis". T. 1. Red. Jan I w a n e k, Mieczysław S t o l a r c z y k przy współpr. Olgi S z u r y-O l e s i ń s k i e j, s. 364, 38 zł

Marian G i e r u l a: Polska prasa lokalna 1989-2000. Typologia i społeczne funkcjonowanie, s. 264, 30 zł

Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej. Ustrój, organy władzy, partie polityczne. Wyd. 2. rozszerz. Red. Marek B a r a ń s k i przy współpr. Elżbiety P i o s k o w i k, s. 444 + wklejka, 58 zł

Filologia polska

Liryka polska XX wieku. Analizy i interpretacje. Seria trzecia. Red. Włodzimierz W ó j c i k, Joanna K i s i e l, s. 160, 20 zł

Proza polska XX wieku. Przeglądy i interpretacje. T. 1. Red. Marian K i s i e l, przy współpracy Grażyny M a r o s z c z u k, s. 200, 25 zł

Słownik pisarzy śląskich. T. 1. Red. Jacek L y s z c z y n a, Dariusz R o t t, s. 156, 15 zł

Skala "mikro" w badaniach literackich. Red. Aleksander N a w a r e c k i, Monika B o g d a n o w s k a, s. 196, 15 zł

Spotkanie. Księga jubileuszowa dla Profesora Aleksandra Wilkonia. Red. Małgorzata K i t a, Bożena W i t o s z, s. 508, 60 zł

Ewa B i ł a s-P l e s z a k: Język a muzyka. Lingwistyczne aspekty związków intersemiotycznych, s. 176, 20 zł

Tomasz M. G ł o g o w s k i: Pismo "śląskiego Października". Tygodnik społeczno--kulturalny "Przemiany" (1956-1957), s. 204, 22 zł

Barbara G u t k o w s k a: Odczytywanie śladów. W kręgu dwudziestowiecznego autobiografizmu, s. 296, 30 zł

Jan J a k ó b c z y k: Szachy literackie? Rzecz o twórczości Karola Irzykowskiego, s. 240, 21 zł

Krzysztof K r a s u s k i: Dylematy współczesności literackiej. Studia i szkice o literaturze polskiej drugiej połowy XX wieku, s. 200, 16 zł

Danuta O p a c k a-W a l a s e k: Chwile i eony. Obrazy czasu w polskiej poezji drugiej połowy XX wieku, s. 252 + wklejki, 30 zł

Marek P i e c h o t a: "Chcesz Ty, jak widzę, być dawnym Polakiem". Studia i szkice o twórczości Słowackiego, s. 188 + wklejki, 23 zł

Aldona S k u d r z y k: Czy zmierzch kultury pisma? O synestezji i analfabetyzmie funkcjonalnym, s. 220, 24 zł

Bożena W i t o s z: Genologia lingwistyczna. Zarys problematyki, s. 264, 30 zł

Jerzy P a s z e k: M-szał słówek. Piątki, czyli 24 000 słów pięcioliterowych z przedłużeniami (i bez nich), tudzież 4000 haseł słownika trudniejszych wyrazów, s. 304, 30 zł

Piotr W i l c z e k: Literatura polskiego renesansu, s. 200, 14 zł

Piotr Ż m i g r o d z k i: Wprowadzenie do leksykografii polskiej, wyd. 2. uzup., s. 288, 35 zł

Kultura i język polski dla cudzoziemców

Barbara S e r a f i n, Aleksandra A c h t e l i k: Miło mi panią poznać. Język polski w sytuacjach komunikacyjnych. Wyd. 3. roz., + płyta CD, s. 324, 55 zł

Dydaktyka języka i literatury polskiej

"Z teorii i praktyki dydaktycznej języka polskiego". T. 18. Red. Helena S y n o w i e c, s. 164, 17 zł

Komparatystyka literacka i kulturowa

Civitas mentis. T. 1. Red. Zbigniew K a d ł u b e k, Tadeusz S ł a w e k, s. 236, 30 zł

Krainy utracone i pozyskane. Problem w literaturach Europy Środkowej, Red. Krzysztof K r a s u s k i, s. 276, 25 zł

Wielokulturowość: postulat i praktyka. Red. Leszek D r o n g, Wojciech K a l a g a, s. 288, 27 zł

Filologia obca

"Neophilologica". T. 17: Études sémantico-syntaxiques des langues romanes. [Studia nad składnią i semantyką języków romańskich]. Red. Wiesław B a n y ś, s. 204, 28 zł

"Scripta Classica". Vol. 2. Ed. Tomasz S a p o t a, s. 112, 15 zł

III Spotkanie Słowacystów Polskich. X lat Republiki Słowackiej w perspektywie polskich słowacystów. Red. Lucyna S p y r k a, s. 240, 28 zł

Alcune forme del chiaroscuro nella letteratura italiana. Ed. Krystyna W o j t y n e k-M u s i k, s. 114, 12 zł

Cywilizacja - Przestrzeń - Tekst. Słowiańska topografia kulturowa w języku i literaturze. Red. Lech M i o d y ń s k i, s. 288, 35 zł

Język a rzeczywistość. Rusycystyczne studia konfrontatywne. Red. Piotr C z e r w i ń s k i, Henryk F o n t a ń s k i, s. 360, 31 zł

Le clair-obscur dans les littératures en langues romanes. Réd. Magdalena W a n d z i o c h, s. 274, 35 zł

Leksyka i gramatyka w tekście. Konfrontatywne studia rusycystyczne. Red. Małgorzata B o r e k, Henryk F o n t a ń s k i, s. 164, 18 zł

Les images de l’Amérique dans les littératures en langues romanes. Red. Krzysztof J a r o s z, s. 252, 30 zł

The Margins of Europe: Cultural and Linguistic Identities. Eds. Ewa B o r k o w s k a, María José Á l v a r e z M a u r í n, s. 188, 18 zł

The (Trans)Human: Bodies, Spaces, Virtualities. Ed. Wojciech K a l a g a, s. 192, 17 zł

Z dziejów podmiotu i podmiotowości w literaturach słowiańskich XX wieku. Red. Barbara C z a p i k-L i t y ń s k a, Marta B u c z e k, s. 268, 29 zł

Agnieszka B u d z y ń s k a-D a c a: Cnoty i retoryka w dziele Sebastiana Petrycego z Pilzna, s. 216, 20 zł

Bożena C e t n a r o w s k a: Passive Nominals in English and Polish: an Optimality--Theoretic Analysis, s. 216, 25 zł

Barbara C z a p i k-L i t y ń s k a: Chorwacka i serbska awangarda literacka w perspektywie badań porównawczych, s. 140, 14 zł

Danuta G a b r y ś-B a r k e r: Aspects of Multilingual Storage, Processing and Retrieval, s. 240, 27 zł

Ewa J u r c z y k: Die Frau auf der Suche nach der neuen Identität. Zur Frauenfigur im dramatischen Schaffen von Johanna Franul von Weissenthurn und Charlotte Birch--Pfeiffer, s. 208, 20 zł

Władysław K r y z i a: Polskie i słoweńskie predykaty modalne o znaczeniu ‘chcieć’, ‘móc’, ‘musieć’, ‘powinien’ na poszerzonym tle słowiańskim, s. 132, 15 zł

Anna K u c z: Dyskurs z Filozofią w "Consolatio Philosophiae" Boecjusza, s. 184, 21 zł

Piotr M a m e t: Język w służbie menedżerów - deklaracja misji przedsiębiorstwa, s. 348, 38 zł

Dariusz T k a c z e w s k i: Czeska reklama telewizyjna i jej język, s. 124 + wklejki, 17 zł

Bibliotekoznawstwo

Studia bibliologiczne. T. 15: Prace ofiarowane Profesor Marii Pawłowiczowej. Red. Krystyna H e s k a-K w a ś n i e w i c z przy współudz. Katarzyny T a ł u ć, s. 352, 40 zł

Zapomniani pisarze, zapomniane książki dla małego i młodego czytelnika. Red. Krystyna H e s k a-K w a ś n i e w i c z, s. 224, 25 zł

Małgorzata G w a d e r a: Polskie księgozbiory pedagogiczne w województwie śląskim w latach 1922-1939, s. 164, 18 zł

Diana P i e t r u c h-R e i z e s: Biblioteka i informacja w systemie parlamentarnym Unii Europejskiej i Rady Europy. Od historii do współczesności, s. 276, 38 zł

Jerzy R e i z e s-D z i e d u s z y c k i: Książka i biblioteka w działalności polskich towarzystw naukowych młodzieży akademickiej we Lwowie w okresie autonomii galicyjskiej, s. 236, 25 zł

Edytorstwo

Maurycy G o s ł a w s k i: Wybór poezji. Oprac. Jacek L y s z c z y n a, s. 212, 15 zł

Kultura, sztuka, muzyka

"Życie zamieniam w obraz...". Sztuka Józefa Szajny. Red. Eleonora U d a l s k a, s. 175, 17 zł

Antropologia kultury - antropologia literatury. Red. Ewa K o s o w s k a przy współudz. Eugeniusza J a w o r s k i e g o, s. 164, 18 zł

Irma K o z i n a: Chaos i uporządkowanie. Dylematy architektoniczne na przemysłowym Górnym Śląsku w latach 1763-1955, s. 292 + wklejki, 48 zł

Prawo

"Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej". T. 16. Red. Arkadiusz N o w a k, s. 208, 23 zł

Wokół problematyki dokumentu. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Antoniemu Felusiowi. Red. Tadeusz W i d ł a, s. 232, 30 zł

Z dziejów prawa. Cz. 6. Red. Adam L i t y ń s k i, s. 188, 25 zł

Z dziejów prawa. Cz. 7. Red. Adam L i t y ń s k i, Marian M i k o ł a j c z y k, Wojciech O r g a n i ś c i a k, s. 188, 26 zł

Psychologia

"Chowanna" R. XLVII (LX), [2004], T. 2 (23): Psychologia bliżej życia. Cz. I. Red. Katarzyna P o p i o ł e k, s. 212, 22 zł

"Chowanna" R. XLVIII (LXI), T. 1 (24): Psychologia bliżej życia. Cz. II. Red. Katarzyna P o p i o ł e k, s. 156, 25 zł

Przestępczość nieletnich. Aspekty psychospołeczne i prawne. Red. Jan M. S t a n i k, Leszek W o s z c z k a, s. 352, 45 zł (nakład wyczerpany)

Anita G a ł u s z k a: Człowiek przewlekle chory. Aspekty psychoegzystencjalne, s. 144, 15 zł

Józef P i e t e r: Psychologia filozofowania. Red. Zofia R a t a j c z a k, s. 204, 23 zł

Zbigniew S p e n d e l: Metodologia badań psychologicznych jako forma świadomości historycznej, s. 240, 28 zł

Diagnoza psychologiczna dzieci w wieku przedszkolnym. Red. Zofia D o ł ę g a, s. 224, 27 zł

Zarządzanie i technologie informacyjne

"Zarządzanie i Technologie Informacyjne". T. 2: Metody sztucznej inteligencji w zarządzaniu i sterowaniu. Red. Joanna J ó z e f o w s k a, s. 420, 48 zł

Kapitał ludzki w dobie integracji i globalizacji. Red. Barbara K o ż u s z n i k, s. 300, 32 zł

Zarządzanie kapitałem ludzkim wobec wejścia Polski do Unii Europejskiej. Wybrane problemy. Red. Barbara K o ż u s z n i k przy współudz. Anny W z i ą t e k-S t a ś k o, s. 244, 30 zł

Pedagogika

"Chowanna" R. XLVIII (LXI), T. 2 (25): Między przeszłością a przyszłością edukacji dorosłych. Red. Agnieszka S t o p i ń s k a-P a j ą k, s. 220, 25 zł

Katarzyna B o r z u c k a-S i t k i e w i c z: Kształtowanie zachowań zdrowotnych w procesie socjalizacji a styl życia młodzieży (w regionie górnośląskim), s. 164, 20 zł

Mirosław K i s i e l: Muzyka w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej. Studium metodyczno-badawcze, s. 224 + wklejka, 25 zł

Katarzyna K r a s o ń: Dziecięce odkrywanie tekstu literackiego - kinestetyczne interpretacje liryki, s. 368 + wklejka, 42 zł

Danuta R a ś: O poprawie winowajców w więzieniach i zakładach dla nieletnich. Propozycje prawników, lekarzy, działaczy społecznych i pedagogów oraz rozwój więziennictwa do połowy XX wieku, s. 276, 35 zł (nakład wyczerpany)

Adam R o t e r: Proces socjalizacji dzieci w warunkach ubóstwa społecznego, s. 192, 18 zł (nakład wyczerpany)

Ewa J a r o s z: Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego. Wyd. 5., s. 120, 9 zł (nakład wyczerpany)

Urszula Kamińska: Zarys metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w rodzinnych i instytucjonalnych formach wychowania. Wyd. 4., s. 124, 9 zł

NAUKI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE I TECHNICZNE

Matematyka

"Annales Mathematicae Silesianae". T. 19. Editorial Board, s. 80, 10 zł

Joanna G e r: Kurs matematyki dla chemików. Wyd. 4. popr., s. 468, 39 zł

Chemia

Gabriela G r y g i e r c z y k, Marzena P o d g ó r n a: Materiały pomocnicze do zajęć dydaktycznych z podstaw chemii. Wyd. 4. popr. i uzup., s. 108, 12 zł

Biologia

Beata B a b c z y ń s k a-S e n d e k: Problemy fitogeograficzne i syntaksonomiczne kserotermów Wyżyny Śląskiej, s. 240, 32 zł

Irena B i e l a ń s k a-G r a j n e r: Wrotki (Rotifera) psammonowe zbiorników wodnych wybranych obszarów Polski, s. 116 + wklejka, 15 zł

Zofia P i o t r o w s k a-S e g e t: Structure of microbial community in soils contaminated with heavy metals assessed by culture and fatty acid approaches, s. 112, 14 zł

Barbara T o k a r s k a-G u z i k: The Establishment and Spread of Alien Plant Species (Kenophytes) in the Flora of Poland, s. 192, 57 zł

Nauki o Ziemi

"Geographia. Studia et Dissertationes". T. 27. Red. Tadeusz S z c z y p e k, s. 256 + wklejka, 32 zł

"Kras i Speleologia". T. 11 (XX). Red. Marian P u l i n a, s. 260 + wklejka, 30 zł

Evgeny G a l u s k i n: Minerały grupy wezuwianu ze skał achtarandytowych (rzeka Wiluj, Jakucja). Szereg wiluit - wezuwian - Si-deficytowy wezuwian ("hydrowezuwian"). Geneza rodingitoidów achtarandytowych, s. 192, 65 zł

Jan T k o c z: Empiryczna charakterystyka ludności wsi zurbanizowanej województwa śląskiego w 2000 roku, s. 84, 11 zł

Jan T k o c z: Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej. Wykład teoretyczny, s. 184, 20 zł

Nauka o materiałach

Józef D e n i s z c z y k: Struktura elektronowa, właściwości magnetyczne i parametry struktury nadsubtelnej wybranych międzymetalicznych zawiązków żelaza o strukturze typu B2, DO3 i L21, s. 164, 13 zł

Marian K u p k a: Struktura i właściwości stopów na osnowie fazy FeAl otrzymanych w procesach metalurgicznych, s. 128, 15 zł

Danuta S t r ó ż: Oddziaływanie zniekształceń sieciowych na przebieg przemiany martenzytycznej w stopach NiTi, s. 112, 12 zł

Nauki techniczne

Andrzej D y s z k i e w i c z: Wpływ elektrofonoforezy® levamisolu na wyznaczniki symetrii ciała i stężenie kompleksów immunologicznych w wybranych zespołach bólowych okolicy lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa, s. 188, 27 zl

Andrzej S t o l a r z e w i c z: Metody syntezy polimerów i ich charakterystyka, s. 128, 13 zł