Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego - Kwiecień 2006

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

FILOZOFIA. Czesław G ł o m b i k: Obecność filozofa. Studia histo-rycznofilozoficzne o Władysławie Tatarkiewiczu, aneksy, indeks, fot., summ., Zsfg., 24 zł

LITERATUROZNAWSTWO. III Spotkanie Słowacystów Polskich. X lat Republiki Słowackiej w perspektywie polskich słowacystów. Red. Lucyna S p y r k a, streszcz., summ., rez., 28 zł

Wykłady lozańskie Adama Mickiewicza. Red. Aleksander N a w a r e c k i, Beata M y t y c h-F o r a j t e r, noty o autorach, indeks, summ., rés., 25 zł

Beata N o w a c k a: Magiczne dziennikarstwo. Ryszard Kapuściński w oczach krytyków. Wyd. 2., bibliogr., summ., Zsfg., 18 zł

JĘZYKOZNAWSTWO. Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii. Red. Krystyna K l e s z c z o w a, Artur R e j t e r, bibliogr., summ., rez., 12 zł

Joanna B i e l s k a: Between Psychology and Foreign Language Learning, bibliogr., tab., rys., streszcz., Zsfg., 30 zł

Ewa B i ł a s-P l e s z a k: Język a muzyka. Lingwistyczne aspekty związków intersemiotycznych, bibliogr., indeks, schem., summ., Zsfg., 20 zł

Łukasz T o f i l s k i: Modalność w epinikiach Pindara, bibliogr., summ., resumen, 18 zł

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. Stefan Z a b i e r o w s k i: Wojna i pamięć, nota bibliogr., indeks, wklejka, summ., Zsfg., 30 zł

PRAWO. Dissertationes Iuridicae Universitatis Silesiensis. T. 1: Kata-rzyna S y c h t a: Rehabilitacja osób represjonowanych w latach 1944-1956 za działalność na rzecz niepodległego Państwa Polskiego, biblio-gr., 38 zł

PSYCHOLOGIA. Adam A d a m s k i: Rola procesów bioelektronicz-nych w kształtowaniu percepcji zmysłowej i funkcji psychicznych czło-wieka. Studium bioeletroniczne systemu psychobiologicznego człowie-ka, bibliogr., summ., Zsfg., 28 zł

ZARZĄDZANIE i TECHNOLOGIE INFORMACYJNE. "Zarządzanie i Technologie Informacyjne". T. 2: Metody sztucznej inteligencji w zarządzaniu i sterowaniu. Red. Joanna J ó z e f o w s k a, bibliogr., noty o autorach, rys. tab., summ., 48 zł

BIOLOGIA. Barbara T o k a r s k a-G u z i k: The Establishment and Spread of Alien Plant Species (Kenophytes) in the Flora of Poland, bibliogr., aneksy, tab., rys., streszcz., Zsfg., 57 zł

NAUKI TECHNICZNE. Andrzej D y s z k i e w i c z: Wpływ elektro-fonoforezy® levamisolu na wyznaczniki symetrii ciała i stężenie kompleksów immunologicznych w wybranych zespołach bólowych okolicy lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa, bibliogr., tab., rys., summ., Zsfg., 27 zł

Podręczniki i skrypty

NAUKI TECHNICZNE. Andrzej S t o l a r z e w i c z: Metody syntezy polimerów i ich charakterystyka, bibliogr., skorowidz, tab., rys., wzory, wykr., 13 zł

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

TEOLOGIA. Pojednanie drogą Kościoła. Dziesięciolecie encyklilki "Ut unum sint". Red. ks. Józef B u d n i o k

LITERATUROZNAWSTWO. Wielkie tematy literatury amerykańskiej. T. 3: Miasta, miasteczka, metropolie. Red. Teresa P y z i k

Krystyna K o z i o ł e k: Przymus - przyjemność - odpowiedzialność. Etyka czytania w szkole

Grzegorz O l s z a ń s k i: "Śmierć Udomowiona". O wyobraźni poetyckiej Ewy Lipskiej

JĘZYKOZNAWSTWO. "Neophilologica". T. 18. Red. Wiesław B a n y ś

Czas i konwersacja. Przeszłość i teraźniejszość. Red. Małgorzata K i t a, Jan G r z e n i a

Jolanta T a m b o r: Mowa Górnoślązaków oraz ich świadomość językowa i etniczna

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Informacja europejska na Górnym Ślą-sku. Wybrane zagadnienia. Red. Wiesław B a b i k, Danuta S i e r a d z k a

Studia bibliologiczne. T. 16. Red. Irena S o c h a przy współpr. J. K a m i ń s k i e j i B. Ż o ł ę d o w s k i e j

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. Śląska codzienność po drugiej wojnie światowej. Red. Zygmunt W o ź n i c z k a

PRAWO. Leszek W i l k: Szczególne cechy odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia podatkowe

NAUKI o ZIEMI. "Geographia. Studia et Dissertationes". T. 28. Red. Tadeusz S z c z y p e k

Podręczniki i skrypty

KULTURA i JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. Śpiewająco po polsku. Wyd. 2. Red. Anna M a j k i e w i c z, Jolanta T a m b o r