Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego - Marzec 2006

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

HISTORIA. Wieki stare i nowe. T. 4. Red. Idzi P a n i c, Maria W. W a n a t o w i c z, aneksy, wklejka, tab., fot., 35 zł

FILOZOFIA. Filozofia i czas przeszły. Profesorowi Czesławowi Głombikowi w 70. rocznicę urodzin. Red. Barbara S z o t e k, Andrzej J. N o r a s, fot., wklejka, 70 zł

LITERATUROZNAWSTWO. Skala "mikro" w badaniach literackich. Red. Aleksander N a w a r e c k i, Monika B o g d a n o w s k a, indeks, aneks, tab., fot., summ., rés, 15 zł

The Margins of Europe: Cultural and Linguistic Identities. Eds. Ewa B o r k o w s k a, María José Á l v a r e z M a u r í n, streszcz., Zsfg., 18 zł

Z dziejów podmiotu i podmiotowości w literaturach słowiańskich XX wieku. Red. Barbara C z a p i k-L i t y ń s k a, Marta B u c z e k, summ., rez., 29 zł

Jan J a k ó b c z y k: Szachy literackie? Rzecz o twórczości Karola Irzykowskiego, indeks, summ., Zsfg., 21 zł

Ewa J u r c z y k: Die Frau auf der Suche nach der neuen Identität Zur Frauenfigur im dramatischen Schaffen von Johanna Franul von Weissenthurn und Charlotte Birch- -Pfeiffer, bibliogr., streszcz., summ., 20 zł

Ireneusz O p a c k i: Poznacie mnie po głosie... Literackie wykłady otwarte. + CD, 25 zł

Magdalena Z d r a d a-C o k: Les figures de (Anti-)Narcisse dans l'oeuvre de Marguerite Yourcenar, bibliogr., streszcz., summ., 20 zł

PRAWO. Z dziejów prawa. Cz. 7. Red. Adam L i t y ń s k i, Marian M i k o ł a j c z y k, Wojciech O r g a n i ś c i a k, tab., summ., Zsfg., 26 zł

PEDAGOGIKA. Mirosław K i s i e l: Muzyka w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej. Studium metodyczno-badawcze, bibliogr., aneks, wklejka, rys., tab., fot., summ., rés., 25 zł

NAUKA o MATERIAŁACH. Józef D e n i s z c z y k: Struktura elektronowa, właściwości magnetyczne i parametry nadsubtelnej wybranych międzymetalicznych zawiązków żelaza o strukturze typu B2, DO3 i L21, bibliogr., rys., tab., summ., Zsfg., 13 zł

Podręczniki i skrypty

TEOLOGIA. Iwonna S a l a m o n o w i c z-G ó r s k a: Język łaciński dla teologów. Wyd. 3., bibliogr., słowniczki, 24 zł

PEDAGOGIKA. Ewa J a r o s z: Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego. Wyd. 6., bibliogr., schem., aneks, 10 zł

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

HISTORIA. Edward D ł u g a j c z y k: Polska konspiracja wojskowa na Śląsku Cieszyńskim w latach 1919-1920

FILOZOFIA. Czesław G ł o m b i k: Obecność filozofa. Studia historycznofilozoficzne o Władysławie Tatarkiewiczu

TEOLOGIA. Pojednanie drogą Kościoła. Dziesięciolecie encyklilki "Ut unum sint". Red. ks. Józef B u d n i o k

LITERATUROZNAWSTWO III Spotkanie Słowacystów Polskich. X lat Republiki Słowackiej w perspektywie polskich słowacystów. Red. Lucyna S p y r k a

Wielkie tematy literatury amerykańskiej. T. 3: Miasta, miasteczka, metropolie Red. Teresa P y z i k

Wykłady lozańskie Adama Mickiewicza. Red. Aleksander N a w a r e c k i, Beata M y t y c h-F o r a j t e r

Beata N o w a c k a: Magiczne dziennikarstwo. Ryszard Kapuściński w oczach krytyków. Wyd. 2.

Grzegorz O l s z a ń s k i: "Śmierć Udomowiona". O wyobraźni poetyckiej Ewy Lipskiej

JĘZYKOZNAWSTWO. "Neophilologica". T. 18. Red. Wiesław B a n y ś

Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii Red. Krystyna K l e s z c z o w a, Artur R e j t e r

Czas i konwersacja. Przeszłość i teraźniejszość. Red. Małgorzata K i t a, Jan G r z e n i a

Leksyka i gramatyka w tekście. Konfrontatywne studia rusycystyczne. Red. Małgorzata B o r e k, Henryk F o n t a ń s k i

Ewa B i ł a s-P l e s z a k: Lingwistyczne aspekty związków intersemiotycznych

Jolanta T a m b o r: Mowa Górnoślązaków oraz ich świadomość językowa i etniczna

Łukasz T o f i l s k i: Modalność w epinikiach Pindara

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Studia bibliologiczne. T. 16. Red. Irena S o c h a, przy współpr. J. K a m i ń s k i e j i B. Ż o ł ę d o w s k i e j

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. Śląska codzienność po drugiej wojnie światowej. Red. Zygmunt W o ź n i c z k a

Stefan Z a b i e r o w s k i: Wojna i pamięć

PRAWO. Dissertationes Iuridicae Universitetis Silesiensis. T. 1: Katarzyna S y c h t a: Rehabilitacja osób represjonowanych w latach 1944-1956

PSYCHOLOGIA. Adam A d a m s k i: Rola procesów bioelektronicznych w kształtowaniu percepcji zmysłowej i funkcji psychicznych człowieka

Joanna B i e l s k a: Between Psychology and Foreign Language Learning

ZARZĄDZANIE i TECHNOLOGIE INFORMACYJNE. "Zarządzanie i Technologie Informacyjne". T. 2: Metody sztucznej inteligencji w zarządzaniu i sterowaniu. Red. Joanna J ó z e f o w s k a

NAUKI o ZIEMI. Barbara T o k a r s k a-G u z i k: The establishment and spread of alien plantspecies (kenophytes) in the flora of Poland

NAUKI TECHNICZNE. Andrzej D y s z k i e w i c z: Wpływ elektrofonoforezy® levamisolu na wyznaczniki symetrii ciała i stężenie kompleksów immunologicznych w wybranych zespołach bólowych okolicy lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa

Podręczniki i skrypty

NAUKI TECHNICZNE. Andrzej S t o l a r z e w i c z: Metody syntezy polimerów i ich charakterystyka

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Bez przypisówKronika UŚNiesklasyfikowaneStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZaproszenia
Zobacz stronę wydania...