Czasy i Ludzie - prezentacja pamiętników prof. Józefa Pietera

8 lutego br. w Instytucie Chemii Uniwersytetu Śląskiego, dawnym budynku Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach, odbyła się uroczysta prezentacja kompletnego i ujednoliconego wydania trzech tomów pamiętników prof. Józefa Pietera Czasy i Ludzie. Prezentację zorganizowano z inicjatywy pana Jacka Pietera, syna profesora.

Część oficjalną uroczystości rozpoczął swym przemówieniem JM Rektor UŚ prof. dr hab. Janusz Janeczek. Wspominając profesora Pietera przytoczył słowa, którymi prof. Pieter argumentował konieczność powstania Uniwersytetu Śląskiego - "Największe w Polsce, około trzymilionowe skupisko ludności Górnego Śląska powinno mieć swoją wszechstronną uczelnię pedagogiczną w postaci Uniwersytetu. Nie mając jej ludność Śląska jest w sposób jaskrawy pokrzywdzona". Przypomniał także, że profesor Pieter nie wahał się twierdzić, iż "ludność Śląska żąda" uniwersytetu, który stałby się wielkim ośrodkiem intelektualnym regionu. Przytoczone przez JM Rektora słowa doskonale pasują do obrazu Józefa Pietera przedstawionego przez profesor Zofię Ratajczak, dyrektora Instytutu Psychologii UŚ. W swoim przemówieniu prof. Ratajczak wspominała autora pamiętników jako wizjonera i marzyciela. Wizjonera, który jednak doprowadził do powstania Instytutu Psychologii w czasach, w których instytuty tego typu były częściej zamykane niż otwierane.

JM Rektor UŚ prof. dr hab. Janusz Janeczek rozpoczął uroczystość
JM Rektor UŚ prof. dr hab. Janusz Janeczek
rozpoczął uroczystość

Profesor Czesław Głombik, kierownik zakładu Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej Wydziału Nauk Społecznych UŚ w swoich wspomnieniach określił profesora Pietera jako tego, który tradycję Uniwersytetu pisał swoim życiem. "Na pamiętnik może zdobyć się ktoś, kto jest po pierwsze dostatecznie doświadczony życiowo i kogo życie obfitowało w wydarzenia nieprzeciętne. I tak właśnie było w przypadku profesora Pietera" - mówił prof. Głombik.

Trzytomowe wydanie pamiętników prof. Pietera nie jest ich pierwszym wydaniem. Poprzednie ukazało się w postaci poszczególnych tomów wydawanych w miarę ich powstawania. Najnowsze wydanie zostało ujednolicone, poprawione i uzupełnione o materiał fotograficzny. Zgodnie ze słowami JM Rektora UŚ w najbliższych dniach pamiętniki prof. Pietera będą dostępne w księgarni uniwersyteckiej (budynek Rektoratu, ul. Bankowa 12).

Prof. dr hab. Czesław Głombik
Prof. dr hab. Czesław Głombik

Uroczystość ta nie była pierwszą poświęconą pamięci profesora Pietera. 14 czerwca 2003 roku, w dniu obchodów 35-lecia Uniwersytetu Śląskiego w tym samym miejscu odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci profesora. Tablica, wykonana przez Zygmunta Brachmańskiego, a ufundowana przez syna profesora, Jacka Pietera, zdobi obecnie frontową ścianę Instytutu Chemii UŚ.

Tablica pamiątkowa na frontowej ścianie Instytutu Chemii UŚ
Tablica pamiątkowa na frontowej
ścianie Instytutu Chemii UŚ
  Biografia profesora Józefa Pietera przedstawia się imponująco. Urodził się w 1904 roku w Ochabach. Ukończył Gimnazjum Klasyczne im. A. Osuchowskiego w Cieszynie. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim Krakowie. Uzyskał dyplom magisterski z historii, filozofii oraz pedagogiki w zakresie psychologii wychowawczej. Z zakresu filozofii uzyskał później tytuł doktorski. W 1945 roku habilitował się z psychologii na Uniwersytecie Poznańskim.

W latach 1932-36 pracował jako starszy asystent Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1936-39 starszy asystent i wykładowca Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, 1931-36 wykładowca Instytutu Pedagogicznego w Katowicach, 1936-39 wykładowca Instytutu Pedagogicznego ZNP w Warszawie. W czasie II wojny światowej czynnie organizował i prowadził tajne nauczanie. W 1945 zorganizował na nowo Instytut Pedagogiczny w Katowicach i do 1950 pełnił w nim funkcję dyrektora. W 1949 roku zorganizował w Katowicach Oddział Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i przewodniczył mu do1956. Od 1949 pracował jako profesor nadzwyczajny w katedrze psychologii rozwojowej Uniwersytetu Łódzkiego. W roku 1953 przeniesiony służbowo na Uniwersytet Warszawski. W 1962 roku otrzymał nominację na profesora zwyczajnego. W latach 1953-56 był kierownikiem katedry psychologii Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Jacek Pieter - syn prof. Józefa Pietera
Jacek Pieter - syn
prof. Józefa Pietera
  W 1946 zorganizował Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Katowicach, kierował nią do czasu jej przeniesienia do Łodzi w roku 1947. Był inicjatorem nowego kierunku studiów wyższych o nazwie "Wychowanie Techniczne" - obecnie Wydział Techniki. Został wykładowcą WSP po ponownym zorganizowaniu uczelni w roku 1950. W 1956 objął stanowisko Rektora WSP w Katowicach i kierował nią do 1968 roku, czyli do momentu połączenia jej z filią Uniwersytetu Jagiellońskiego i utworzenia Uniwersytetu Śląskiego.

Profesor Józef Pieter jest autorem ponad 200 publikacji naukowych w postaci zarówno druków zwartych jak i artykułów w czasopismach fachowych. Pod jego kierunkiem powstało 180 prac magisterskich i 20 doktorskich, a pięciu doktorów uzyskało habilitację. Był członkiem wielu towarzystw naukowych oraz laureatem wielu nagród i odznaczeń. Zmarł w 1989 roku. "Jesteśmy mu winni nie tylko pamięć, ale podziękowanie za to, co zrobił dla śląskiej kultury" - prof. Czesław Głombik.

ARTUR BAŁAZIŃSKI

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Bez przypisówKronika UŚNiesklasyfikowaneStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZaproszenia
Zobacz stronę wydania...