Program SOCRATES-ERASMUS w Polsce

SOCRATES - jest to program Unii Europejskiej obejmujący sferę edukacji.

logo programu SOCRATES
Przyczynia się on do budowania "Europy wiedzy", przede wszystkim poprzez podnoszenie jakości i atrakcyjności nauczania na wszystkich poziomach, a także ułatwianie szeroko pojętej współpracy i wymiany w zakresie edukacji. Program SOCRATES został ustanowiony w 1995 roku, a w 1999 r. został przedłużony jako SOCRATES II na lata 2000/01 - 2006/07. Bierze w nim obecnie udział 31 państw europejskich:
 • 25 państw rozszerzonej UE: Austria, Belgia, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy;
 • 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia;
 • 3 kraje kandydujące: Bułgaria, Rumunia, Turcja.

Poza wspieraniem międzynarodowej współpracy instytucji zajmujących się edukacją w Europie, SOCRATES propaguje m.in. uczenie się przez całe życie, naukę języków obcych, wprowadzanie innowacji do nauczania oraz międzynarodową wymianę osób uczestniczących w procesie edukacji i kształcenia. Poszczególne akcje programu SOCRATES obejmują współprace międzynarodową w zakresie:

 • edukacji szkolnej - COMENIUS
 • szkolnictwa wyższego - ERASMUS
 • uczenia się przez całe życie - GRUNDTVIG
 • promocji nauczania języków obcych - LINGUA
 • zastosowania technologii informatyczno-komunikacyjnych w edukacji - MINERVA
 • wymiany informacji o systemach edukacji - EURYDICE
 • organizacji wizyt studyjnych dla kadry zarządzającej oświatą - ARION
 • uznawalności akademickiej - NARIC

ERASMUS

Jest to akcja programu SOCRATES skierowana do sektora szkolnictwa wyższego. Obecny program ERASMUS, stanowiący część szerszego programu SOCRATES (stąd łączona nazwa SOCRATES-ERASMUS), jest zmodyfikowana i rozszerzona forma powołanego w 1987 roku wspólnotowego programu dla studentów. Nazwa programu nawiązuje do imienia Erazma z Rotterdamu. Celem programu SOCRATES-ERASMUS jest podnoszenie poziomu kształcenia i wzmacnianie jego europejskiego wymiaru w szkołach wyższych.

Uczelnie biorące udział w ERASMUSie mają możliwość:

 • prowadzić wymianę studentów - umożliwiać własnym studentom wyjazdy do partnerskich uczelni w krajach uczestniczących w Socratesie i przyjmować studentów z tych uczelni na okresy studiów od 3 miesięcy do 1 roku akademickiego;
 • prowadzić wymianę nauczycieli akademickich - oferować własnej kadrze wyjazdy do partnerskich uczelni w krajach uczestniczących w programie i przyjmować nauczycieli akademickich z tych uczelni w celu prowadzenia przez nich zajęć dydaktycznych;
 • wprowadzać system punktowy ECTS ułatwiający zaliczenie okresu studiów odbytego w innej uczelni;
 • opracowywać nowe programy nauczania przy współudziale partnerskich uczelni z krajów Europy w ramach projektów wielostronnych (typu Curriculum development - CD);
 • organizować kursy intensywne - cykl zajęć dydaktycznych opracowanych i prowadzonych przez międzynarodową grupę nauczycieli akademickich dla międzynarodowej grupy studentów;
 • brać udział w sieciach tematycznych ERASMUSa (szeroko zakrojonych projektach współpracy realizowanych z udziałem partnerów z wszystkich krajów uczestniczących w programie Erasmus).

Informacje zaczerpnięte zostały ze strony:
http://www.socrates.org.pl

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Bez przypisówKronika UŚNiesklasyfikowaneStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZaproszenia
Zobacz stronę wydania...