Kronika Uniwersytecka - Marzec 2006

KAWIARENKA INTERNETOWA U FIZYKÓW

23 stycznia w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul Uniwersytecka 4, została otwarta kawiarenka internetowa dla studentów. Sponsorem wyposażenia kawiarenki jest ING Bank Śląski w Katowicach. W uroczystym otwarciu wzięli udział przedstawiciele banku, władze uczelni oraz dyrekcja Instytutu Fizyki. Kawiarenka umożliwi studentom m.in. wygodny dostęp do informacji naukowych, korzystanie z zasobów bibliotecznych, wgląd do tekstów wykładów, materiałów na ćwiczenia i prowadzenie dyskusji naukowych.

SPOTKANIE Z KRZYSZTOFEM MROZIEWICZEM

Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ był organizatorem spotkania z Krzysztofem Mroziewiczem, połączone z promocją jego najnowszej książki Ćakra czyli kołowa historia Indii. Spotkanie odbyło się 24 stycznia w auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych UŚ w Katowicach.

"CZASY I LUDZIE" - PAMIĘTNIKI PROFESORA JÓZEFA PIETERA

8 lutego w Instytucie Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się uroczysta prezentacja pamiętników profesora Józefa Pietera "Czasy i ludzie". W uroczystości uczestniczyli władze uczelni, członkowie rodziny Profesora oraz zaproszeni goście. Profesor Józef Pieter (1904-1989), organizator i rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach, już w roku 1929 był jednym z orędowników idei powstania Uniwersytetu Śląskiego, przyczyniając się w 1968 roku do jej zrealizowania. W roku 2003, w 35. rocznicę istnienia UŚ, na budynku Instytutu Chemii wmurowana została poświęcona mu tablica pamiątkowa.

"Czasy i ludzie" to zbiór osobistych wspomnień. U jego podstaw leży opracowany w 1940 roku wstępny zarys problematyki badań psychologicznych pod nazwą biografia ogólna. Treść pamiętników jest ujęta w porządku chronologicznym. Wspomnienia zebrane zostały w sześciu częściach (3 tomy): I. Czas nauki, II. Czas terminowania, III. Wojenne losy, IV. Czas samodzielności, V. Wśród swoich i VI. Koledzy, przyjaciele, uczniowie, znajomi oraz zakończenie: Szkic autoportretu. Ilustracją wspomnień są liczne fotografie pochodzące z archiwum autora i rodziny.

SESJA SPRAWOZDAWCZA Z BADAŃ NAUKOWYCH

26 i 27 stycznia na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 9 odbywała się sesja sprawozdawcza z badań naukowych prowadzonych przez pracowników wydziału. Wyniki badań przedstawiali młodzi naukowcy w formie referatów. Referatom towarzyszyły dyskusje i wymiany myśli. Sesja służyła prezentacji osiągnięć poszczególnych zespołów badawczych na forum wszystkich pracowników wydziału, pokazując spektrum podejmowanych inicjatyw, projektów i ich wyników. Prezentacje objęły trzy bloki tematyczne:
- biotechnologia
- botanika i zoologia eksperymentalna i środowiskowa
- ochrona środowiska.
Otwarte sesje sprawozdawcze zostały zainicjowane w latach 90. przez ówczesną dziekan WBiOŚ prof. dr hab. Sylwię Łabużek.

UŚ OFIAROM KATASTROFY

Zgodnie z decyzją JM Rektora UŚ Hotel Uniwersytecki przy ul. Bytkowskiej w Katowicach, mieszczący się tuż przy miejscu katastrofy budowlanej na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich, został nieodpłatnie udostępniony osobom poszkodowanym oraz ratownikom. Hotel przekazywał potrzebne koce i kołdry, przyjmował osoby, które ucierpiały w katastrofie, członków ich rodzin i pozostałych uczestników wystawy oraz prowadził rejestrację poszkodowanych. Na miejscu można było zjeść ciepły posiłek i przenocować.

W związku z tragedią w Hotelu Uniwersyteckim został uruchomiony Punkt pomocy psychologicznej. Punkt czynny był codziennie. Pracownicy Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ wraz z katowickim Oddziałem Terenowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego udzielali wsparcia wszystkim poszkodowanym i potrzebującym pomocy.

Wydział Pedagogiki i Psychologii UŚ oraz katowicki Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego byli organizatorami ośrodków gotowych do udzielana bezpłatnej pomocy psychologicznej w całym regionie osobom poszkodowanym w tragedii katowickiej. We wskazanych miejscach, zarówno każdy poszkodowany w tragedii i jego rodzina, jak również osoby zaangażowane w udzielanie pomocy ofiarom wypadku, mogli zgłaszać się po pomoc psychologiczną.

POROZUMIENIE Z POLSKĄ SZKOŁĄ NA WĘGRZECH

7 lutego JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego podpisał porozumienie o współpracy naukowo-badawczej z Ogólnokrajową Szkołą Polską na Węgrzech. Umożliwi ono wspólne prowadzenie projektów naukowo-badawczych, wymianę kadry oraz organizowanie konferencji, przedsięwzięć dydaktycznych i działalności wydawniczej. Realizatorem porozumienia ze strony UŚ jest Szkoła Języka i Kultury Polskiej.

Szkoła od wielu lat prowadzi działalność mającą na celu promocję kultury i języka polskiego poza granicami Polski. Ważną częścią tych prac jest dokształcanie nauczycieli związanych z instytucjami polonijnymi. Dla kadry nauczycielskiej i przyszłych nauczycieli oraz lektorów Szkoła przygotowuje warsztaty polonistyczne oraz podyplomowe studia kwalifikacyjne nauczania kultury polskiej i języka polskiego jako obcego w kraju i za granicą (dotąd na Węgrzech i w Niemczech).

Ogólnokrajowa Szkoła Polska na Węgrzech powstała w 2004 roku z inicjatywy węgierskiego Ogólnokrajowego Samorządu Mniejszości Polskiej. Kadra polonistyczna, zatrudniona w węgierskiej placówce oświatowej, została przygotowana w ramach studiów podyplomowych prowadzonych przez SJiKP UŚ.

Głównymi dziedzinami podjętej współpracy są glottodydaktyka i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Będą one realizowane m.in. przez warsztaty metodyczne z zakresu literatury, kultury i języka polskiego dla nauczycieli języka polskiego na Węgrzech, wspólne seminaria poświęcone zagadnieniom metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, przygotowanie podręcznika kursowego do nauki języka polskiego ze szczególnym uwzględnieniem problemów nauczania w grupach bilingwialnych, wymianę osiągnięć dydaktycznych w ramach zagadnienia nauczania języka polskiego jako obcego, badania recepcji literatury polskiej na świecie, wymianę pedagogiczną, praktyki i warsztaty.

NAGRODA SPARKYEGO ZA FILM "DIABEŁ"

Tomasz Szafrański absolwent Wydziału Radia i Telewizji im. K. Kieslowskiego UŚ, otrzymał nagrodę Sparkyego za film "Diabeł" na tegorocznym Slamdance Film Festival, który odbywał się w styczniu w Stanach Zjednoczonych. Film został wyróżniony przez jury w kategorii najlepszy krótkometrażowy film fabularny. Został wybrany z grona ok. 3000 filmów nadesłanych na festiwal i był jednym z dwóch filmów przyjętych przez komisję kwalifikacyjną jednomyślnie.

AKREDYTACJA DLA POLITOLOGII

Politologia - kierunek studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego otrzymał ocenę pozytywną Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Pozytywna ocena oznacza, że uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a także posiada odpowiednią bazę materialną do prowadzenia studiów, a ich poziom odpowiada kryteriom jakościowym. Następna ocena jakości kształcenia kierunku nastąpi w roku akademickim 2010/2011.

W rankingu polskich szkół wyższych tygodnika "Polityka" w 2005 roku politologia zajęła 5. miejsce.

ABSOLWENT UŚ SZEFEM POLICJI

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego podinspektor Janusz Guzik został szefem Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Janusz Guzik ukończył prawo na UŚ, zaliczył aplikację sędziowską, a od 1988 roku służy w policji. Pracował w sekcji dochodzeniowej, był naczelnikiem wydziałów, przez kilka miesięcy pełnił obowiązki zastępcy komendanta wojewódzkiego policji w Sieradzu, a od 1999 roku kierował pracami Komendy Powiatowej w Sieradzu.

DZIEŃ SOCJOLOGII

Koło Naukowe Socjologów oraz Instytut Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego byli organizatorami Dnia Socjologii, który odbył się 20 lutego w budynku Wydziału Nauk Społecznych UŚ w Katowicach. Obchody organizowano z okazji rocznicy urodzin Augusta Comte’a.

CERTYFIKATY DLA WOLONTARIUSZY

21 lutego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach Komendant Wojewódzki Śląskiej Policji nadinspektor Kazimierz Szwajcowski oraz JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek spotkali się ze studentami UŚ, którzy wzięli udział w trzeciej edycji wolontariatu w punktach pomocy ofiarom przestępstw. Na spotkaniu w KWP studenci otrzymali certyfikaty poświadczające odbycie niezbędnych szkoleń przygotowujących do udzielania pomocy.

Współpraca Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Komendy Wojewódzkiej Policji dotycząca studenckiego wolontariatu w punktach pomocy ofiarom przestępstw rozpoczęła się w lutym 2005 roku. W dwóch poprzednich edycjach programu wzięło udział 60 osób, przede wszystkim studentów z wydziałów: Nauk Społecznych, Pedagogiki i Psychologii oraz Prawa i Administracji. Ich zadaniem była pomoc osobom poszkodowanym w wyniku przestępstw, które zgłaszały się do właściwych punktów w całym województwie śląskim.

Trzecia edycja programu rozpoczęła się w styczniu tego roku. Przeszkolono już 56 studentów, którzy udzielają pomocy osobom w kilkunastu placówkach w województwie.

MISTRZOSTWA POLSKI SZKÓŁ WYŻSZYCH W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ

Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŚ byli organizatorami Mistrzostw Polski Szkół Wyższych w Halowej Piłce Nożnej. Mistrzostwa trwały od 20 do 22 lutego. Wzięło w nich udział 16 reprezentacji szkół wyższych, w tym również reprezentacja Uniwersytetu Śląskiego.

STYPENDIA MINISTRA EDUKACJI

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek wręczył dyplomy 76 stypendystom Ministra Nauki i Edukacji. Uroczystość odbyła się 23 lutego w auli im. Kazimierza Lepszego w Rektoracie UŚ. Po raz pierwszy prestiżowe stypendia otrzymało tak wielu studentów uczelni, co uplasowało UŚ na czwartym miejscu wśród prawie 100 uczelni polskich.

TRZYNASTY WIECZÓR AKADEMICKI

Trzynasty Wieczór Akademicki odbył się 28 lutego w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu UŚ w Katowicach. Gośćmi Wieczoru byli: Magdalena Piekorz - scenarzystka, reżyser, laureatka wielu nagród, m.in. Złotych Lwów za film Pręgi, Wojciech Kuczok - pisarz, autor powieści Gnój wyróżnionej Literacką Nagrodą Nike 2004, autor scenariusza Pręg, oraz Adrian Konarski - kompozytor, pianista Piwnicy pod Baranami, autor muzyki do filmu Pręgi. Spotkanie było poświęcone sztuce filmowej, ilustrację stanowiły fragmenty filmu Magdaleny Piekorz.

Magdalena Piekorz i Wojciech Kuczok są absolwentami Uniwersytetu Śląskiego. Magdalena Piekorz ukończyła studia na Wydziale Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego. Jest autorką filmów dokumentalnych, najbardziej znane spośród nich to: Dziewczyny z Szymanowa, Franciszkański spontan, Przybysze, Znaleźć, zobaczyć, pochować, Labirynt. Pręgi są jej pierwszym filmem fabularnym. Laureatka wielu prestiżowych nagród, w tym Złotych Lwów - głównej nagrody 29. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w roku 2004.

Wojciech Kuczok ukończył studia z zakresu kulturoznawstwa na Wydziale Filologicznym. Jest poetą, prozaikiem, krytykiem filmowym oraz autorem filmowego scenariusza. Opublikował tom opowiadań Opowieści słychane, nominowany do Nagrody Literackiej Nike i nagrodzony przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek w roku 2000, zbiór opowiadań Szkieleciarki oraz tom poezji Opowieści samowite. W 2003 roku ukazała się jego powieść Gnój, uznana za Książkę Wiosny 2003 Poznańskiego Przeglądu Nowości Wydawniczych, nagrodzona Paszportem "Polityki" w dziedzinie literatury. W 2004 roku za Gnój Wojciech Kuczok otrzymał najbardziej prestiżową polską nagrodę literacką - Nike.

Opracowała:
Małgorzata Krasuska-Korzeniec
Biuro Promocji i Karier UŚ

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Bez przypisówKronika UŚNiesklasyfikowaneStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZaproszenia
Zobacz stronę wydania...