PROJEKT "ANTHROPOS?"

Mamy zaszczyt zaprosić studentów i doktorantów do udziału w konkursie na esej z filozofii kultury zogniskowany wokół problemu

CODZIENNOŚĆ WARTOŚCI
- WARTOŚĆ CODZIENNOŚCI

Zależy nam na autorskich i indywidualnych rozwiązaniach, które wiążą się z podjęciem myślenia wokół tego, jakimi treściami wypełniamy codzienność, w jakiej mierze przestrzeń bliskiego nam doświadczenia buduje horyzont etyczny. Zachęcamy do rozważań nad dynamiką codzienności w formowaniu tożsamości człowieka i świata wartości. Proponujemy tylko kilka z punktów rozważań: to, co powtarza się codziennie - pochylenie nad drobnym doświadczeniem - kultura codzienna jako przestrzeń myśli - codzienne wymiary człowieka - kreowanie tożsamości - horyzont etyczny etc.

Serdecznie zapraszamy!

W konkursie przewidziano nagrodę główną w wysokości 300 złotych połączoną z publikacją tekstu w piśmie Koła Naukowego Filozofii Kultury "Anthropos?". Dla zdobywców II i III miejsca przewidziano uhonorowanie poprzez publikację. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość - w przypadku niemożliwości wyłonienia prac wybitnych - rezygnację z przyznania nagrody.

Prosimy nadsyłać do końca kwietnia 2006 roku tekst nie przekraczający 12 stron w dwóch egzemplarzach, nie oznaczonych imieniem i nazwiskiem, a jedynie zaopatrzonych w hasło umieszczone na pierwszej stronie tekstu. Wszelkie dane osobowe (imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, miejsce nauki i pracy, rodzaj studiów, numer telefonu i adres e-mail) prosimy umieścić na oddzielnej kartce w zaklejonej kopercie, opatrzonej takim samym hasłem. Osobno prosimy dołączyć oświadczenie, z datą i własnoręcznym czytelnym podpisem, o następującej treści:

"Oświadczam, że prezentowana przeze mnie praca pt. ................... na konkurs Koła Naukowego Filozofii Kultury jest moim autorskim i oryginalnym dziełem, a także nie była nigdzie publikowana i nie znajduje się w żadnej fazie procesu wydawniczego, ani też nie została gdzie indziej przedstawiona do recenzji. Wyrażam ponadto zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z organizacyjnymi pracami nad konkursem".

Prosimy nadsyłać dwa egzemplarze eseju, dane osobowe i oświadczenie na adres koła:

Koło Naukowe Filozofii Kultury
Instytut Nauk o Kulturze
Plac Sejmu Śl. 1
Katowice 40-032

Rozwiązanie konkursu nastąpi w maju 2006 roku. Wszelkich dodatkowych informacji można zasięgnąć pisząc na adres:
filozofia_kultury@interia.pl

ANTHROPOS?

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Bez przypisówKronika UŚNiesklasyfikowaneStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZaproszenia
Zobacz stronę wydania...