NOWE KSIĄŻKI

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

P r a c e     n a u k o w e

FILOZOFIA. Barbara S z o t e k: Marian Massonius a polska filozofia nowokrytyczna, bibliogr., indeks nazwisk, summ., Zsfg., 20 zł

SOCJOLOGIA. Eseje socjologiczne. Red. Władysław J a c h e r, res., summ., 20 zł

LITERATUROZNAWSTWO. Sarmackie theatrum. T.1: Wartości i słowa. Materiały z konferencji naukowej, Katowice 9–11 grudnia 1998 roku. Red. Renarda O c i e c z e k przy współudz. Bożeny M a z u r k o w e j, wklejki, indeks nazwisk, summ., Zsfg., 24 zł

Jan J a k ó b c z y k: Kazimierz Przerwa-Tetmajer. Zbliżenia, indeks nazwisk, Zsfg., summ., 20 zł

Joanna K i s i e l o w a: Retoryka i melancholia. O poezji Jana Lechonia, indeks nazwisk, Zsfg., summ., 20 zł

Stefan S z y m u t k o: Nagrobek ciotki Cili. Seria: Bibliotheca Alia Universa. T. 1, wklejka, 16 zł

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Elżbieta G o n d e k: Rynek książki na Śląsku pod panowaniem pruskim w XIX wieku, wklejka, aneksy, indeks nazwisk, Zsfg., summ., 28 zł

KULTURA I SZTUKA. Beata G o n t a r z: Pisarz i historia. O twórczości Jana Józefa Szczepańskiego, indeks nazwisk i tytułów, Zsfg., summ., 16 zł

Krystyna T u r e k: Sylwetki zbieraczy i badaczy muzycznego folkloru Śląska, ilustracje, indeks, bibliogr., Zsfg., summ., 15 zł

PEDAGOGIKA. Grażyna K e m p a: Uwarunkowania szans życiowych polskich kobiet na Górnym Śląsku w latach 1848–1939, bibliogr., tab., summ., Zsfg., 20 zł

Krystyna L i s z k a: Nauczycielskie kryteria oceniania uczniów, aneks, bibliogr., wykresy, summ., Zsfg., 18 zł

PRAWO. „Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej”. T. 14. Red. Arkadiusz N o w a k, res., summ., 15 zł

Andrzej M a t a n: Zastępstwo procesowe w ogólnym postępowaniu administracyjnym, bibliogr., Zsfg., summ., 25 zł

MATEMATYKA. Alfred C z o g a ł a: Równoważność Hilberta ciał globalnych, bibliogr., rez., summ., 10 zł

BIOLOGIA. Alina U r b i s z: Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych południowo- -zachodniej części Wyżyny Katowickiej, wklejki, fot., skorowidz, Zsfg., summ., 25 zł

C z a s o p i s m o

NAUKA O MATERIAŁACH. „Archiwum nauki o materiałach”. T. 22, nr 1. Kom. Red. Zbigniew B o j a r s k i, Eugeniusz G ą s i o r, Lucjan P a j ą k, fot., rys., tab., 8 zł

ZAPOWIEDZI

POLITOLOGIA. Marian M i t r ę g a: Restrukturyzacja umiejscowiona. Socjalne i regionalne aspekty przemian w górnictwie węgla kamiennego

LITERATUROZNAWSTWO. Paweł M a j e r s k i: Anarchia i formuły. Problemy twórczości poetyckiej Anatola Sterna

JĘZYKOZNAWSTWO. Języki słowiańskie dziś. Nowe fakty. Nowe spojrzenia. Ksiega pamiątkowa poświęcona Profesorowi Michałowi Blicharskiemu. Red. Henryk F o n t a ń- s k i przy współuziale Ewy S t r a ś

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Irena S o c h a: Przykładne , użyteczne i zabawne. O polskich książkach dla młodego odbiorcy na Śląsku w drugiej połowie XIX wieku i na początku XX wieku

PRAWO. Przez tysiąclecia. Państwo – prawo – jednostka. Materiały ogólnopolskiej konferencji historyków prawa, Ustroń, 17–20 września 2000 roku. T. 1. Red. Adam L i t y ń s k i, Marian M i k o ł a j c z y k

FIZYKA. Maria P a ń k ó w: Wstęp do ćwiczeń z astronomicznych podstaw geografii

BIOLOGIA. Małgorzata G a j: Somatyczna embriogeneza w kulturach in vitro Arabidopsis thaliana (L.) Heynh

Bernard P a l o w s k i: Oddziaływanie zanieczyszczeń środowiska na cechy nasion sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.)

NAUKI TECHNICZNE. Zygmunt W r ó b e l, Robert K o p r o w s k i: Przetwarzanie obrazu w MATLAB-ie