Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

BIBLIOTHECA: ALIA UNIVERSA. Zbigniew Kadłubek: Bezbronne myśli. Eseje i inne pisma o Górnym Śląsku

FILOZOFIA. Dariusz Bęben : Człowiek w horyzoncie dziejów i autentyczności bycia. Studia z filozofii Jana Patočki

SOCJOLOGIA. Style życia w perspektywie zrównoważonego rozwoju. Red. Jolanta Klimczak , Katarzyna Ponikowska-Chochoń

Urszula Swadźba, Monika Żak: Od żony górnika do naukowca. Zmiana systemu wartości i ról społecznych kobiet na terenach poprzemysłowych Górnego Śląska

Ewa Kurzeja : Perswazja w telewizyjnej reklamie społecznej. Studium socjologiczne

NAUKI POLITYCZNE. Dyskursy widzialności. Słowa a obrazy. Red. Paweł Sarna , Matylda Sęk

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. Ewa Bartos : Figury braku. O prozie Stanisława Dygata

Iwona Gralewicz-Wolny: W cudzysłowie. O literaturze polskiej XX i XXI wieku

HISTORIA LITERATUR OBCYCH. Styl późny w muzyce, literaturze i kulturze. T. 3. Red. Eugeniusz Knapik , Agnieszka Woźniakowska , Wojciech Stępień , Jarosław Szurman

Styl późny w muzyce, literaturze i kulturze. T. 4. Red. Eugeniusz Knapik , Agnieszka Woźniakowska , Wojciech Stępień , Jarosław Szurman

KOMPARATYSTYKA LITERACKA I KULTUROWA. Aleksandra Kunce: Człowiek lokalny. Rozważania umiejscowione Polytropos. Na drogach Tadeusza Sławka. Tracing Tadeusz Sławek’s Routes. Red./Eds. Piotr Bogalecki , Zbigniew Kadłubek , Alina Mitek-Dziemba , Karolina Pospiszyl

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. „Linguarum Silva”. T. 5: Słowo – wartość – jakość w języku i w tekście. Red. Barbara Mitrenga

JĘZYKOZNAWSTWO SŁOWIAŃSKIE. Dyskurs w aspekcie porównawczym. Red. Andrzej Charciarek , Anna Zych

KULTURA I JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. Małgorzata Kita: „Coming-out” w polskiej przestrzeni dyskursywnej

NAUKA O KSIĄŻCE I BIBLIOTECE. Teresa Wilkoń: Katastrofizm w latach 1930–1939. Szkice literackie

PRAWO. Maciej Zachariasiewicz: Trust i inne stosunki powiernicze w prawie porównawczym i prawie prywatnym międzynarodowym

Tomasz Pietrzykowski: Ludzkie, niezbyt ludzkie. Esej o podmiotowości prawnej i wyzwaniach XXI wieku

Józef Ciągwa: Interpelacje poselskie w Sejmie Śląskim 1922–1939. Regulacja prawna i praktyka

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 8. Ed. Joanna Nowakowska-Małusecka

Wojciech Organiściak: Wincentego Skrzetuskiego „Prawo polityczne narodu polskiego”

PSYCHOLOGIA. Utrata i żałoba – teoria i praktyka. Red. Renata Kleszcz-Szczyrba , Anita Gałuszka

Podręczniki i skrypty

KULTURA I JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. Małgorzata Kita: Wybieram gramatykę! Dla cudzoziemców zaawansowanych na poziomie C. Wyd. 3

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

HISTORIA. Mirosława Sobczyńska-Szczepańska: Architektura Trynitarzy na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej

FILOZOFIA. „Folia Philosophica”. T. 35. Red. Dariusz Kubok , Tomasz Kubalica

ETNOLOGIA. Agnieszka Pieńczak: Obrzędowość narodzinowa na Górnym Śląsku (izolacja położnicy). Polski atlas etnograficzny i Atlas der deutschen Volkskunde w perspektywie porównawczej

SOCJOLOGIA. Łukasz Trembaczowski: Zaufanie i ryzyko w doświadczeniu przedsiębiorców

NAUKI POLITYCZNE. Mieczysław Stolarczyk: Rosja w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa Polski w latach 1992–2015

Militarne i pozamilitarne aspekty współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego. Analiza interdyscyplinarna. T. 1. Red. T. Iwanek

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Seria druga. Red. Bożena Szałasta-Rogowska

Komizm i tragizm w literaturze romantyzmu. Red. Oskar Kalarus, Marek Piechota , Marta Kalarus

Piotr Gorliński-Kucik: TechGnoza, uchronia, science fiction. Proza Jacka Dukaja

Na boku. Pisarze teoretykami literatury?... T. 4. Red. Józef Olejniczak, Anna Szawerna-Dyrszka

HISTORIA LITERATUR SŁOWIAŃSKICH. Językowe/tekstualne/ kulturowe praktyki choroby w literaturze. Red. Violetta Mantajewska

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. Ewa Sławkowa : Tekst literacki w kręgu językoznawstwa. T. 2

„Forum Lingwistyczne” 2016, nr 3. Red. nacz. Magdalena Pastuchowa . Red. naukowi tomu Ewa Biłas-Pleszak , Jacek Warchala , Katarzyna Sujkowska-Sobisz

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. Relecturas y Nuevos Horizontes en los Estudios Hispanicos. T. 4: Linguistica y didactica de la lengua espanola. Red. Joanna Wilk-Raięska, Cecylia Tatoj , Agnieszka Szyndler

Michał Hrabia: Itérativité dans la traduction automatique. Analyse orientée objets des verbes de mouvement français traduits en polonais par „jechać/ jeździć” (sur la base des formes du présent)

Various Dimensions of Contrastive Studies. Eds. Bożena Cetranowska , Marcin Kaczok , Marcin Zabawa

„Neophilologica” 2016. Vol. 28. Ed. Wiesław Banyś

Magdalena Bartłomiejczyk: Face threats in interpreting. A pragmatic study of plenary debates in the European Parliament

JĘZYKOZNAWSTWO SŁOWIAŃSKIE. Krystyna Jarząbek: Słownik mowy ciała Polaków

DYDAKTYKA JĘZYKA I LITERATURY POLSKIEJ. Karolina Jędrych: Portret dziewczynki, dziewczyny i kobiety w powieści Marii Krüger

STUDIA O KULTURZE. Biological Turn. Idee biologii w humanistyce współczesnej. Red. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska , Emilia Wieczorkowska

Teatrologia na rozdrożach. Red. Adriana Świątek , Piotr Tenczyk

PRAWO. New Challenges for International Organizations. Red. Joanna Nowakowska-Małusecka

„Z Dziejów Prawa”. T. 9 (17). Red. Marian Mikołajczyk, Wojciech Organiściak

PEDAGOGIKA. Anna Studenska: Cechy indywidualne i czynniki środowiskowe a autonomia uczenia się

Psychospołeczne i środowiskowe konteksty zdrowia i choroby. Red. Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz

„International Journal of Research in E-learning” 2015. Vol. 1 (2). Ed. in Chief Eugenia Smyrnowa-Trybulska , Eds. of Thematic Issue Nataliia Morze , Jozef Malach , Tatiana Noskova , Piet Kommers , Eugenia Smyrnova-Trybulska

NAUKI O ZIEMI. Marta Chmielewska: Morfologiczne przekształcenia przestrzeni miejskiej Katowic