8 grudnia na Wydziale Filologicznym UŚ w Katowicach odbyła się X Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka pt. „Komunikacja w środowisku naukowym”

Kluczowe problemy komunikacji

Organizatorem wydarzenia było studenckie Koło Naukowe Bibliotekoznawców działające przy Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŚ. Po raz kolejny udało się zgromadzić przedstawicieli różnych środowisk i instytucji z całego kraju. Tematem tegorocznego spotkania były zagadnienia komunikacji w świecie nauki. Konferencję otworzył dyrektor Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŚ dr hab. Jacek Tomaszczyk.

Otwarcie konferencji przez dyrektora Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej dr. hab. Jacka Tomaszczyka
Otwarcie konferencji przez dyrektora Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej dr. hab. Jacka Tomaszczyka

Jako pierwsze głos zabrały przedstawicielki gospodarzy: Kalina Sobieska i Agnieszka Cabon, które z okazji jubileuszu dziesięciolecia konferencji zaprezentowały przegląd dotychczas zorganizowanych spotkań oraz perspektywy na przyszłość.

Obrady podzielono na cztery sesje tematyczne. Pierwsza z nich była poświęcona kompetencjom interesariuszy komunikacji naukowej. Dr Krystyna Michniewicz-Wanik z Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego zreferowała problem komunikacji naukowej w świetle przepisów znowelizowanej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dr Małgorzata Gwadera z IBiIN UŚ omówiła pojęcie metaliteracy, uznawane za kompetencje kluczowe w komunikacji nie tylko naukowej. Z kolei Michalina Stopnicka, studentka Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, przybliżyła temat data literacy, czyli kompetencji w zakresie korzystania z danych statystycznych. Dr Aneta Drabek z Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach zaprezentowała Emerging Sources Citation Index jako nowe źródło o czasopismach naukowych na platformie Web of Science.

Druga sesja tematyczna dotyczyła problemów komunikacji w środowisku akademickim. W pierwszym referacie Marcin Kozak, student z Instytutu Socjologii UŚ, podjął temat coraz silniej widocznej w szkolnictwie wyższym orientacji konsumenckiej, która prowadzić może do zanikania relacji mistrz – uczeń i przewagi postawy konsument – producent. Preferowane przez studentów formy komunikacji z wykładowcami i przekazywania przez nich wiedzy omówiła na przykładzie własnych badań i doświadczeń Paula Olejniczak reprezentująca Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe ePRINT z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Edyta Gałuszka z Biblioteki Jagiellońskiej przedstawiła rolę, jaką odgrywa repozytorium instytucjonalne w komunikacji naukowej i promocji nauki. Z kolei mgr Jadwiga Witek, rzecznik prasowy Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach, przedstawiła strukturę i funkcje systemu komunikacji wizualnej CINiBA, począwszy od etapu projektu do jego realizacji. Formom komunikacji i współpracy bibliotekarzy muzycznych poświęciła swoje wystąpienie mgr Hanna Bias z Biblioteki Głównej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

Trzecią część obrad zatytułowaną „Nauka w przestrzeni społecznej: social media, język w komunikacji naukowej” poświęcono zagadnieniu mediów społecznościowych oraz ich wpływu na rozwój komunikacji naukowej. Mówiły o tym studentki kierunku informacja w instytucjach e-społeczeństwa z IBiIN UŚ Adriana Piechota i Karolina Donosewicz. O pozostawianych przez użytkowników internetu cyfrowych śladach, które pozwalają badać aktywność ludzi w cyberprzestrzeni, opowiedział Michał Żytomirski z Koła Naukowego Bibliotekoznawców przy Katedrze Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego. Mgr Edyta Kosik, doktorantka z IBiIN UŚ, przedstawiła inicjatywy, takie jak noce naukowców i festiwale nauki jako sposoby na komunikację ludzi nauki z otoczeniem i popularyzację wiedzy i odkryć naukowych. Zagadnieniom języka naukowego filologów, bibliotekoznawców i socjologów poświęciła swój referat Joanna Sapa, studentka filologii polskiej w Instytu- cie Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego.

Ostatnia, czwarta sesja obrad konferencji dotyczyła dwóch grup zagadnień. Problemy interakcji człowiek – komputer podjęły w swoich wystąpieniach Marta Magdalena Romanowska ze Studencko-Doktoranckiego Koła Naukowego ePRINT przy Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Dymytriy Gryb i Olena Drobitko, studenci kierunku informacja w instytucjach e-społeczeństwa w IBiIN UŚ. Pozostałe trzy referaty odnosiły się do różnych aspektów badań naukowych. Joanna Tokarczyk z Koła Naukowego Bibliotekoznawców przy IBiIN UŚ zaprezentowała wyniki badań dotyczące współautorstwa publikacji w wybranych polskich czasopismach z zakresu informatologii za lata 2010–2015. Mgr Marta Gawlik i mgr Anna Gawinek z Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach przedstawiły wyniki analizy bibliometrycznej czasopisma „Nowa Biblioteka”. Mgr Katarzyna Janczulewicz, doktorantka z IBiIN UŚ omówiła wyniki badań odnoszących się do obecności polskiej bibliologii i informatologii w polonicach zagranicznych wydanych w krajach sąsiadujących z Polską w latach 2001–2014.

Autorzy: Joanna Kamińska
Fotografie: Karolina Żuk