Kronika UŚ

IV edycja plebiscytu „Absolwent z Pasją”

30 listopada podczas uroczystości wręczenia dyplomów najlepszym absolwentom Uniwersytetu Śląskiego odbyło się oficjalne ogłoszenie wyników czwartej edycji plebiscytu „Absolwent z Pasją” oraz uhonorowanie Absolwenta Honorowego UŚ i wręczenie nagród. O tytuł „Absolwenta z Pasją” roku 2016 ubiegali się: Anna Bagniewska, Gabriela Bazan, Aleksandra Janduła-Jendrzok, Radosław Matysek, Patrycja Mucha, Barbara Rosiek, Lucyna Smykowska-Karaś oraz Maciej Stanek. Laureatką trzeciego miejsca została Anna Bagniewska, na drugim miejscu znalazł się Maciej Stanek, a zwyciężczynią IV edycji plebiscytu „Absolwent z Pasją” została Gabriela Bazan. W trakcie uroczystości uhonorowano również Absolwenta Honorowego Uniwersytetu Śląskiego – Jacka Jędrzejowskiego, absolwenta fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego, prezesa spółki i3D, która 10 lat temu była pierwszą firmą działającą na rynku wirtualnej rzeczywistości.

Inauguracja działalności Nowej Wszechnicy Górnośląskiej „Solidarność”

30 listopada w auli im. Andrzeja Pawlikowskiego w Instytucie Fizyki UŚ odbyło się pierwsze spotkanie w ramach Nowej Wszechnicy Górnośląskiej „Solidarność”. Nowa Wszechnica Górnośląska „Solidarność” jest kontynuacją Wszechnicy Górnośląskiej, inicjatywy „Solidarności” w latach 80. XX wieku, której formą działania były wykłady popularnonaukowe oraz spotkania dyskusyjne z twórcami kultury, publicystami, działaczami. Inauguracyjny wykład pt. „Henryk Sienkiewicz nie tylko do Polaków” wygłosił prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek.

Dofinansowanie NCBR dla pięciu projektów edukacyjnych

Uniwersytet Śląski uzyskał dofinansowania na realizację pięciu projektów edukacyjnych pozwalających poprawić jakość i skuteczność szkolnictwa wyższego. Przedsięwzięcia dotyczyć będą podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju oraz realizacji trzeciej misji uczelni jako forum aktywności społecznej poprzez wykorzystanie potencjału dydaktycznego uczelni i zaangażowanie szkół wyższych we współpracę z gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi w celu wspierania wśród uczniów kompetencji związanych z poprawnym argumentowaniem, krytycznym, samodzielnym myśleniem, logiką i heurystyką. W ramach konkursu „Program Rozwoju Kompetencji” dotyczącego podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa dofinansowanie dostały cztery projekty: 1) „Kierunek CIESZYN! – podnieś swoje kompetencje na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ”, 2) „Projekt kariera – rozwój kompetencji studentów kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa”, 3) „Innovative Start. Podniesienie kompetencji zawodowych studentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w odpowiedzi na oczekiwania przyszłych pracodawców”, 4) „GeoHazardSilesia – Program nabycia nowych kompetencji w naukach o Ziemi”. W ramach konkursu „Edukacja filozoficzna” dofinansowanie otrzymał jeden projekt: „Edukacja filozoficzna dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych terenu Bielska- -Białej i Cieszyna”. Wszystkie projekty zostały dofinansowane w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Konkurs im. Marka Kuczmy

26 listopada odbyło się posiedzenie jury Konkursu im. Marka Kuczmy na najlepszą polską pracę z równań funkcyjnych 2016 roku. W pierwszej części spotkania wręczone zostały nagrody autorom prac wyróżnionych w roku 2015: prof. dr. hab. Karolowi Baronowi, dr. Andrzejowi Olbrysiowi, prof. dr. hab. Markowi C. Zdunowi i dr. Pawłowi Solarzowi oraz prof. dr. hab. Witoldowi Jarczykowi. Następnie odbyła się część robocza posiedzenia, w której uczestniczyli jurorzy wybrani na kadencję 2016–2017: prof. dr hab. Maciej Sablik (przewodniczący), dr hab. prof. UP w Krakowie Jacek Chmieliński (zastępca przewodniczącego), dr hab. Janusz Morawiec (sekretarz). W dalszej części spotkania jury przystąpiło do wyboru najlepszych prac opublikowanych w 2015 roku. W konkursie udział wzięła rekordowa liczba prac (120). W wyniku tajnego głosowania nagrodzono następujące publikacje: Tomasza Szostoka „Functional equations stemming from numerical analysis”, Justyny Sikorskiej „Orthogonalities and functional equations”, Joségo Boneta i Pawła Domańskiego „Abel’s functional equation and eigenvalues of composition operators on spaces of real analytic functions”.

XII Dyskusja Panelowa „Oblicza fizyki – między fascynacją a niepokojem”

2 grudnia w auli im. Andrzeja Pawlikowskiego w Instytucie Fizyki UŚ odbyła się XII Dyskusja Panelowa „Oblicza fizyki – między fascynacją a niepokojem”. Dyskusje panelowe w Instytucie Fizyki UŚ odbywają się co roku, począwszy od Światowego Roku Fizyki 2005, i mają charakter interdyscyplinarny. W gronie dotychczasowych wykładowców znajdowali się między innymi fizycy, matematycy, biolodzy, lekarze, filozofowie i filolodzy. W tym roku większość wykładowców stanowili fizycy pracujący na styku fizyki i innych dziedzin nauki, zaś tematem tegorocznego spotkania były symetrie i oddziaływania. Gościem 12. Dyskusji Panelowej był m.in. prof. dr hab. Józef Spałek (Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego, Uniwersytet Jagielloński), laureat tzw. polskiego Nobla, czyli Nagrody Fundacji Nauki Polskiej 2016 w obszarze nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich. Organizatorem spotkania był Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego.

Inauguracja projektu „Uniwersytet Polonistów”

Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej UŚ zainaugurowała projekt Uniwersytet Polonistów, który adresowany jest do nauczycieli języka polskiego. Program przedsięwzięcia obejmuje comiesięczne spotkania połączone z wykładami i dyskusjami. Tegoroczna edycja Uniwersytetu Polonistów odbywa się pod hasłem „Przestrzenie spotkania” i dotyczy zagadnień kulturowych. Wśród zaproszonych prelegentów znajdą się m.in.: prof. dr hab. Ryszard Koziołek, dr hab. prof. UŚ Magdalena Pastuch, prof. dr hab. Ewa Jaskółowa, dr hab. Jacek Warchala, prof. dr hab. Bernadetta Niesporek-Szamburska, dr Krystyna Koziołek, dr Małgorzata Wójcik- Dudek. Inauguracyjne spotkanie, które odbyło się 6 grudnia w sali Rady Wydziału odbyło się 6 grudnia w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach, otworzył wykład pt. „Bogowie są sprawiedliwi. Pedagogi ka zawstydzenia”, który wygłosił prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek.

Inauguracja działalności Centrum Badań nad Kulturami Mniejszymi

8 grudnia w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbyła się inauguracja działalności Centrum Badań nad Kulturami Mniejszymi. Profil badawczy Centrum obejmuje nie tylko kultury mniejszościowe czy postkolonialne, ale również te, które są zagrożone homogenizacją kulturową lub zostały politycznie, dyskursywnie, ekonomicznie i na inne sposoby zdominowane przez rozmaicie rozumiane centrum lub mainstream. Wiele społeczności posiada odrębność wyrażającą się w tradycji, zwyczajach, historii, dorobku artystycznym, poczuciu zbiorowej tożsamości, a jednocześnie ich kultura funkcjonuje w poczuciu zagrożenia wchłonięciem, zanikiem, izolacją, zatarciem itp. „Mniejszość” takiej kultury przejawiać się może brakiem uznania przez władze (główny nurt, wspomniane wcześniej centrum, itp.) lub brakiem szeroko pojętego równouprawnienia (wymiar społeczno-polityczny). Badania naukowe prowadzone w Centrum koncentrować będą się na rozmaitych wymiarach tej interakcji, starając się otwierać na polifoniczność kultur, aby pozwolić wybrzmieć wszystkim głosom i językom, które w przestrzeni publicznej nie mają niezbędnej większości. Za przykład mogą posłużyć tutaj rdzenni mieszkańcy Kanady, Katalończycy, Szkoci, Islandczycy, katolicy w Irlandii Północnej czy Ślązacy wnioskujący o uznanie ich statusu jako narodowości. Koncentrując się w pierwszej kolejności na pracy naukowej, Centrum współpracować będzie z instytucjami kultury w regionie, inicjować dialog z ośrodkami partnerskimi za granicą, jak również zachęcać do wspólnych działań organizacje społeczne.

Wręczenie dyplomów absolwentom MBA

9 grudnia w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbyła się ceremonia wręczenia dyplomów absolwentom II i III edycji prestiżowego programu biznesowego Master of Business Administration. Excutive Master of Business Administration w Katowicach organizowany jest przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów we współpracy z Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Śląskiego. Program walidowany jest przez Aix-Marseille Graduate School of Management (Uniwersytet Paula Cezanne’a w Marsylii) – czołową francuską szkołę biznesu. Program jest klasyfikowany w klasie mistrzowskiej w ratingu SEM FORUM. To jedyny na Śląsku prestiżowy program kierowany do kadry zarządzającej na najwyższych stanowiskach menedżerskich, właścicieli firm i przedsiębiorców. Jego ukończenie stanowi formalne potwierdzenie uzyskania kwalifikacji menedżerskich na poziomie światowym i zdobycia wiedzy m.in. w zakresie zarządzania strategicznego i finansowego, rachunkowości zarządczej, biznesu globalnego.

Koncert przedświąteczny „Śpiewajmy Panu pieśń nową”

11 grudnia w sali koncertowej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach odbył się koncert przedświąteczny „Śpiewajmy Panu pieśń nową”, będący jednocześnie polskim prawykonaniem ostatniej kompozycji Józefa Świdra. Wykonawcami koncertu byli: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej, Chór Filharmonii Śląskiej, Chór Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia” oraz Chór Dziecięcy Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. im. Stanisława Moniuszki. Spotkanie poprowadziły Karina Paszek i dr Małgorzata Mendel, prodziekan Wydziału Artystycznego UŚ. Organizatorami koncertu byli JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, JM Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach prof. dr hab. Władysław Szymański oraz dyrektor Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego prof. dr hab. Mirosław Jacek Błaszczyk, który dyrygował w pierwszej części koncertu.

Wieczór jubileuszowy dedykowany prof. Tadeuszowi Sławkowi

13 grudnia w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbył się wieczór jubileuszowy dedykowany prof. zw. dr. hab. Tadeuszowi Sławkowi, wybitnemu filologowi, autorytetowi w zakresie teorii i historii literatury, komparatystyki literackiej oraz pogranicza literatury, kultury i filozofii, poecie, prozaikowi, eseiście, tłumaczowi poezji angielskiej i amerykańskiej, wykładowcy uniwersyteckiemu, rektorowi Uniwersytetu Śląskiego w latach 1996–2002, kierownikowi Katedry Literatury Porównawczej w latach 2002−2012. Spotkanie, które zostało zorganizowane z okazji 70. urodzin prof. Tadeusza Sławka, stało się okazją do prezentacji księgi jubileuszowej oraz złożenia życzeń Jubilatowi.

Debata pt. „Polityka i humanistyka”

15 grudnia w sali Rady Wydziału Filologicznego UŚ w Katowicach odbyła się debata pt. „Polityka i humanistyka”, w której udział wzięli: prof. zw. dr hab. Michał Paweł Markowski (University of Illinois at Chicago), prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek (Uniwersytet Śląski), prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek (Uniwersytet Śląski). Spotkanie miało na celu podjęcie próby zdiagnozowania obecnego i przyszłego statusu badań oraz dydaktyki humanistycznej w Polsce i na świecie. Wydarzenie, nad którym honorowy patronat objął dziekan Wydziału Filologicznego prof. dr hab. Krzysztof Jarosz, zostało zorganizowane przez Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego.

Debata pt. „Aborcja jako element praw obywatelskich czy przejaw kultury śmierci”

15 grudnia na Wydziale Nauk Społecznych UŚ odbyła się debata pt. „Aborcja jako element praw obywatelskich czy przejaw kultury śmierci”. Spotkanie dotyczyło problemu aborcji w ujęciu społecznym, obywatelskim, filozoficznym i etycznym. Prelekcje wprowadzające do dyskusji wygłosili dziekan Wydziału Teologicznego ks. dr hab. Antoni Bartoszek oraz kierownik Zakładu Socjologii Organizacji, Gospodarki i Metodologii Badań Społecznych dr hab. Adam Bartoszek. Moderatorem spotkania była prodziekan Wydziału Nauk Społecznych ds. ogólnych i studentów dr hab. Danuta Ślęczek-Czakon.

Autorzy: Agnieszka Nęcka
Fotografie: Agnieszka Sikora, Agnieszka Szymala