28 maja 2015 roku na Wydziale Prawa i Administracji odbył się IV finał Międzyuczelnianego Konkursu Prawa Rzymskiego

Konkurs Juliusza Cezara

10 finalistów wyłonionych w drodze wewnątrzwydziałowych eliminacji zmierzyło się ze specjalnie przygotowanymi kazusami, których nie powstydziłby się nawet sam Juliusz Cezar. Organizatorem wydarzenia było Koło Naukowe Prawa Rzymskiego działające pod opieką dr Joanny Ożarowskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Finaliści Konkursu Juliusza Cezara w 2014 roku
Finaliści Konkursu Juliusza Cezara w 2014 roku

Działalność Koła to nie tylko zgłębianie teorii starożytnego prawa, ale także jego komparatystyka z innymi dziedzinami prawa, ze szczególnym uwzględnieniem prawa cywilnego. Jak pisał jeden z najwybitniejszych teoretyków prawa, nieżyjący już prof. Jerzy Wróblewski z Uniwersytetu Łódzkiego: „bez dyscyplin historycznoprawnych niemożliwe jest zrozumienie kultury prawnej i prawniczej”. Dlatego też tak niezbędne jest ich przyswajanie już od pierwszych studenckich lat.

Warto nadmienić, że prawo rzymskie było jedną z tych dziedzin, które w wyniku rozrostu Imperium Romańskiego objęło swym zasięgiem większą część Starego Kontynentu, a jego dziedzictwo możemy odnaleźć we współcześnie obowiązującym prawie. Każdy, kto choć raz trzymał w rękach Instytucje Justyniana, z łatwością dostrzeże podobieństwo pomiędzy sprzedażą a antyczną umową emptio-venditio. Mało kto również wie, że to właśnie Rzymianie dwa tysiące lat temu stworzyli podwaliny tak stosunkowo młodej instytucji, jaką jest służebność przesyłu.

Co więcej, badania prawnohistoryczne wcale nie muszą być nudne. Studenci zrzeszeni w Kole Naukowym Prawa Rzymskiego dbają o to, organizując liczne warsztaty i symulacje antycznych quasi-procesów sądowych. Jednakże najważniejszą formą działalności koła jest Międzyuczelniany Konkurs Prawa Rzymskiego – Konkurs Juliusza Cezara. Odbywa się on rokrocznie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego z inicjatywy opiekuna koła dr Joanny Ożarowskiej oraz zrzeszonych w kole studentów. W tym roku miała miejsce jego czwarta edycja. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem przez JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia oraz dziekana Wydziału Prawa i Administracji prof. dr. hab. Czesława Martysza.

Konkurs składał się z dwóch etapów. Pierwszy, pisemny, polegał na udzieleniu poprawnej odpowiedzi na pytania z zakresu zalecanej literatury. Dziesięciu uczestników, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów, spotkało się w odbywającym się 28 maja finale. Zgodnie z tradycją konkursu w finale wystąpili również uczestnicy z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Finaliści zostali podzieleni na pięć par, a każda z nich otrzymywała do analizy określony stan faktyczny. Każdej z osób w danej parze przyporządkowana została odmienna rola procesowa: obrońcy lub oskarżyciela. Ostatnie zadanie każdego z uczestników polegało na wcieleniu się w rolę młodego i cenionego jurysty oraz wygłoszenie w imieniu reprezentowanego przez niego klienta mowy w trakcie zaaranżowanego sporu. Zmagania młodych prawników oceniane były przez jury w składzie: prof. dr hab. Anna Pikulska-Radomska (Uniwersytet Łódzki), prof. dr hab. Marian Mikołajczyk (Uniwersytet Śląski), dr Joanna Ożarowska (Uniwersytet Śląski), dr Karina Chodań (Uniwersytet Śląski), dr Łukasz Korporowicz (Uniwersytet Łódzki). Decyzją jury zwyciężczynią IV Międzyuczelnianego Konkursu Juliusza Cezara została Aleksandra Grubalska z Uniwersytetu Łódzkiego.

Jedna z romańskich sentencji mówi: Ius est ars boni et aequi, co oznacza: Prawo jest sztuką tego, co dobre i słuszne. Miejmy więc nadzieję, że poprzez udział w konkursie studenci nie tylko wzbogacili swoją wiedzę, ale również swoje umiejętności praktyczne. A wspomniana powyżej paremia – będąca jednocześnie mottem konkursu – pozostanie dla nich cennym drogowskazem na dalszej drodze kariery zawodowej.

Autorzy: Aneta Kotyja, Grzegorz Nancka
Fotografie: Jakub Młynek