Kronika UŚ

Wizyta delegacji z Chin

10 lipca na Uniwersytecie Śląskim gościła delegacja z Chongqing Jiaotong University (Chiny). Wizyta była okazją do nawiązania współpracy pomiędzy uczelniami. Podczas spotkania podpisana została umowa dotycząca współpracy naukowo-edukacyjnej pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a Chongqing Jiaotong University. Delegacji przewodniczył prof. Wang Zhixiang – prorektor Chongqing Jiaotong University, a w skład delegacji weszli: prof. Liang Bo – dyrektor Sekcji Nauki i Technologii, prof. Song Jun – dziekan Szkoły Informatyki i Technologii, prof. Cao Shunfa ze Szkoły Języków Obcych, prof. Wei Tongling – kierownik Szkoły Finansów i Ekonomii, prof. Zhang Weiquan – dyrektor Sekcji Finansów. Zagranicznych gości powitali: dr hab. Mirosław Nakonieczny – prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji oraz przedstawiciele wydziałów i jednostek UŚ: prof. dr hab. Rafał Molencki – dziekan Wydziału Filologicznego, dr hab. prof. UŚ Magdalena Pastuch – dyrektor Instytutu Języka Polskiego, prof. dr hab. Andrzej Łyda – dyrektor Instytutu Języka Angielskiego, prof. dr hab. Marek Biesiada – zastępca dyrektora Instytutu Fizyki, dr hab. Włodzimierz Fechner z Instytutu Matematyki, dr Jarosław Rybczyński ze Szkoły Zarządzania. W spotkaniu udział wziął również Adam Antoniewicz, dyrektor Centrum Studiów Polskich Northeastern University (Shenyang, Chiny) oddelegowany ze Szkoły Języka i Kultury Polskiej.

XXV letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej

Od 29 lipca do 25 sierpnia w Cieszynie odbywała się XXV jubileuszowa letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej organizowana przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Do Cieszyna przyjechało około 150 osób z wielu krajów (m.in. z Brazylii, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Hiszpanii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Czech, Słowacji, Słowenii, Macedonii, Chin, Japonii, Kazachstanu, Azerbejdżanu, Turcji, Bułgarii, Ukrainy, Białorusi, Rosji, Austrii, Węgier i Chorwacji). Program letniej szkoły obejmował nie tylko intensywny kurs języka polskiego, ale również cykle seminariów „Wiedza o Polsce”, bogaty program kulturalny oraz wycieczki. Zajęcia dotyczyły tematyki związanej z historią Polski z uwzględnieniem kontekstów europejskich i światowych, aktualnej sytuacji społeczno-politycznej Polski, historii literatury polskiej oraz współczesnej literatury polskiej – z uwzględnieniem najważniejszych i najbardziej charakterystycznych zjawisk, polskiego kina i teatru oraz muzyki i sztuk wizualnych, a także wiedzy o języku polskim. Uczestnicy letniej szkoły wzięli udział w bogatym programie kulturalnym, w czasie którego spotkali się ze znanymi Polakami, przedstawicielami świata filmu, muzyki, sztuki i teatru, przygotowali teatry poezji, wieczory poetyckie, podjęli próbę przetłumaczenia wiersza Stanisława Barańczaka na swoje języki w ramach Turnieju Tłumaczy, brali udział w quizach i konkursach językowych, Sprawdzianie z polskiego, Wieczorze Narodów, wieczorze śląskim, wieczornych biesiadach z polską i śląską piosenką, pokazach narodowych tańców polskich i śląskich. Letnia szkoła jest jedynym w swoim rodzaju kursem językowym skierowanym do międzynarodowego grona odbiorców, który ma na celu promocję Polski, języka polskiego, polskiej literatury i kultury w świecie. XXV letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej została objęta honorowym patronatem JM Rektora UŚ prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia.

XI Krajowe Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego

Od 1 do 4 września Polskie Towarzystwo Promieniowania Synchrotronowego wraz z Uniwersytetem Śląskim zorganizowali XI Krajowe Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego, które odbywało się w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie. Krajowe Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego (KSUPS) to odbywający się w dwuletnim cyklu przegląd aktualnych osiągnięć naukowych, technologicznych oraz trendów rozwojowych z zakresu badań wykorzystujących promieniowanie synchrotronowe. Tegoroczna konferencja zyskała dodatkowe znaczenie ze względu na oddanie do użytku 21 września 2015 roku polskiego synchrotronu SOLARIS w Krakowie. Program sympozjum KSUPS obejmował wykłady specjalne, sesje referatowe, sesję plakatową, a także wycieczkę do Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS w Krakowie. Patronat honorowy nad konferencją objęli: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii prof. zw. dr hab. Alicja Ratuszna, dyrektor Instytutu Fizyki prof. zw. dr hab. Andrzej Ślebarski, dyrektor ŚMCEBI prof. dr hab. Andrzej Burian, prezydent Chorzowa mgr inż. Andrzej Kotala, prezydent Zabrza mgr Małgorzata Mańka-Szulik.

XXVIII Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny

Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny to największa w regionie studencka impreza folklorystyczno-kulturalna. Podczas tegorocznej edycji w siedmiu miastach województwa śląskiego ze swoim programem artystycznym wystąpiły zespoły z Czech, Słowacji, Ukrainy, Węgier, Włoch, Meksyku, Egiptu, Łotwy, Serbii i oczywiście z Polski. Gospodarzem festiwalu folklorystycznego był Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Katowice” Uniwersytetu Śląskiego. Każdego roku MSFF wzbudza zainteresowanie mieszkańców regionu dzięki występom plenerowym, kolorowym korowodom przechodzącym ulicami miast, a także występom na profesjonalnych scenach w teatrach i domach kultury. W tym roku festiwal rozpoczął się 21 sierpnia na rynku w Cieszynie. Koncert finałowy odbył się 28 sierpnia w Chorzowskim Centrum Kultury Chorzów, dzień później – 29 sierpnia w Sosnowcu zaplanowano koncert galowy.

Osobliwości Świata Fizyki 2015

Od 3 do 30 września w Instytucie Fizyki im. Augusta Chełkowskiego na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ odbywały się XXXI Osobliwości Świata Fizyki, które zorganizowane zostały tradycyjnie przez Pracownię Dydaktyki Fizyki UŚ. Tematyka pokazów rokrocznie związana jest z programem szkolnym. W tym roku uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mieli okazję wysłuchać wykładów „Na tropie światła”, „Piękno nano- i mikroświata” oraz „Cząsteczki na luzie”.

Nawiązanie współpracy z X LO im. I.J. Paderewskiego w Katowicach

Uniwersytet Śląski, Miasto Katowice i X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego w Katowicach podjęli współpracę, mającą zapewnić uczniom wyższą jakość kształcenia i umożliwić im pełniejszy rozwój, pogłębianie wiedzy i zainteresowań. Trójstronne porozumienie w tej sprawie zostało zawarte 3 września na Wydziale Prawa i Administracji UŚ. Dokument sygnowali: prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, wiceprezydent Katowic Marzena Szuba oraz dyrektor szkoły dr Barbara Nowak. Porozumienie umożliwi rozszerzenie współpracy, w której ramach pracownicy naukowo-dydaktyczni wspólnie z nauczycielami prowadzić będą wybrane zajęcia, obejmą także opieką merytoryczną różne przedsięwzięcia edukacyjne. Uczniowie szkoły będą mieli możliwość odbywania części zajęć dydaktycznych na uczelni, korzystania z infrastruktury, w tym z nowoczesnych pomocy dydaktycznych i laboratoriów badawczych. Inicjatywa promująca wartości edukacyjne wśród uczniów, ich rodziców i członków społeczności lokalnej ma ułatwić również uczniom podjęcie decyzji o dalszej edukacji i wyborze kierunku studiów zgodnego z planami na przyszłość, predyspozycjami i kompetencjami. Podpisaniu porozumienia o współpracy towarzyszyła również inauguracja roku szkolnego X Liceum Ogólnokształcącego im. I.J. Paderewskiego.

Nawiązanie współpracy z LO im. Emilii Plater w Sosnowcu

Uniwersytet Śląski, Miasto Sosnowiec i II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater w Sosnowcu podjęli współpracę, mającą zapewnić uczniom wyższą jakość kształcenia i umożliwić im pełniejszy rozwój, pogłębianie wiedzy i zainteresowań. Trójstronne porozumienie w tej sprawie zostało zawarte 4 września na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ. Dokument sygnowali: JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, zastępca prezydenta Sosnowca Anna Jedynak oraz dyrektor II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu mgr Dorota Leszczyńska. W 2012 roku klasy prawno-politologiczna oraz biologiczno-chemiczna zostały objęte patronatem poszczególnych wydziałów UŚ. Porozumienie umożliwi rozszerzenie współpracy, w której ramach pracownicy naukowo-dydaktyczni wspólnie z nauczycielami prowadzić będą wybrane zajęcia, obejmą także opieką merytoryczną różne przedsięwzięcia edukacyjne. Uczniowie szkoły będą mieli możliwość odbywania części zajęć dydaktycznych na uczelni, korzystania z infrastruktury, w tym z nowoczesnych pomocy dydaktycznych i laboratoriów badawczych. Inicjatywa promująca wartości edukacyjne wśród uczniów, ich rodziców i członków społeczności lokalnej ma ułatwić również uczniom podjęcie decyzji o dalszej edukacji i wyborze kierunku studiów zgodnego z planami na przyszłość, predyspozycjami i kompetencjami. Podpisaniu porozumienia o współpracy towarzyszyła również inauguracja roku szkolnego II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Sosnowcu.

Śniadanie Mistrzów

10 września w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbyło się „Śniadanie Mistrzów” – spotkanie z najzdolniejszą młodzieżą województwa śląskiego, laureatami turniejów zawodowych w roku szkolnym 2014/2015. W wydarzeniu udział wzięli: wojewoda śląski dr inż. Piotr Litwa, prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek, śląski kurator oświaty Stanisław Faber oraz kanclerz UŚ dr Agnieszka Skołucka. Prorektor UŚ Ryszard Koziołek wręczył wszystkim wyróżnionym uczniom oraz gronu pedagogicznemu listy gratulacyjne. Podczas „Śniadania Mistrzów” wykład pt. „Nie tylko kino, czyli gdzie powinien bywać filmoznawca” wygłosiła dr Justyna Budzik.

Pracownicy Instytutu Fizyki UŚ nagrodzeni

11 września zakończył się Zjazd Fizyków Polskich w Kielcach. Podczas tegorocznego wydarzenia zostały przyznane nagrody dla wybitnych uczonych, nauczycieli oraz popularyzatorów nauki. Wśród laureatów znalazło się dwóch fizyków z Instytutu Fizyki UŚ – prof. zw. dr hab. Marian Paluch otrzymał Nagrodę Naukową im. Wojciecha Rubinowicza za badania zjawisk relaksacyjnych w materii skondensowanej, z kolei Nagroda za Rozprawę Doktorską została wręczona dr. Bartłomiejowi Gardasowi za pracę pt. „Riccati equation in studies of spin-boson systems”. Wydarzenie było okazją do zaprezentowania wyników badań polskich fizyków pracujących w krajowych i zagranicznych ośrodkach naukowych, a także do dyskusji, wymiany poglądów, promocji dokonań oraz nawiązania współpracy.

XLVIII inauguracja roku akademickiego

2 października w auli Wydziału Teologicznego UŚ odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2015/2016. W programie wydarzenia znalazły się m.in.: immatrykulacja studentów oraz wystąpienie przedstawicieli nowo przyjętych studentów i doktorantów oraz nadanie tytułów profesora honorowego Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Józefowi Bańce z Uniwersytetu Śląskiego, prof. zw. dr. hab. Jerzemu Brzezińskiemu dr. h.c. multi z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. zw. dr. hab. Jerzemu Chmielowskiemu z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prof. zw. dr. hab. Czesławowi Głombikowi dr. h.c. Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prof. zw. dr hab. Krystynie Heskiej-Kwaśniewicz z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prof. zw. dr. hab. Tadeuszowi Kłakowi z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prof. zw. dr. hab. Bogusławowi Śliwerskiemu dr h.c. UMCS z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, prof. dr. hab. Janowi Štěpánowi z Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu. Podczas inauguracji wręczona została także nagroda Pro Scientia et Arte. Nagrodę przyznaną w uznaniu wybitnych dokonań naukowych i dydaktycznych otrzymał prof. zw. dr hab. Krzysztof Kłosiński, który wygłosił wykład inauguracyjny pt. „Pochwała filologii”.