Katedra Psychologii Społecznej UŚ żegna śp. dr hab. Beatę Dyrdę

Mądra, twórcza i zaangażowana badaczka

W lutym 2014 roku zmarła dr hab. Beata Dyrda, była wicedyrektor Instytutu Pedagogiki, ceniony nauczyciel akademicki i zasłużony pracownik naukowy Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ. Dla wszystkich, którzy Ją znali, Beata Dyrda pozostanie w pamięci jako osoba niezwykle twórcza, pomysłowa, oryginalna i ambitna, a jednocześnie zainteresowana innymi, życzliwa, uczynna, chętna do współpracy i pomocy.

Śp. dr hab. Beata Dyrda (1968–2014)
Śp. dr hab. Beata Dyrda (1968–2014)

Śp. dr hab. Beata Dyrda od czasu studiów, a następnie przez całą swoją karierę zawodową związana była z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Tu uzyskiwała też swoje kolejne stopnie naukowe – w 1999 roku stopień doktora nauk humanistycznych, a niedawno, w 2012 roku, stopień naukowy doktora habilitowanego. Na naszym wydziale pełniła szereg odpowiedzialnych funkcji organizacyjnych, była m.in. zastępcą dyrektora Instytutu Pedagogiki.

W ostatnich latach jako adiunkt była związana z Katedrą Pedagogiki Społecznej, a wcześniej współtworzyła Zespół Pedeutologii i Zarządzania Oświatą. Za swą działalność naukową i organizacyjną uzyskiwała wielokrotnie nagrody JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Była też odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Śp. dr hab. Beata Dyrda była niezwykle twórczą i zaangażowaną badaczką, znaną w środowisku pedagogów w całej Polsce. W Jej dorobku naukowym jest wiele opracowań ukazujących oryginalny charakter Jej badań. W środowisku pedagogów znana była przede wszystkim jako jedna z osób, które w Polsce zaczęły rozwijać badawczo problematykę ucznia zdolnego. Temu zagadnieniu poświęciła się niemal od początku swojej kariery naukowej i pozostawała mu wierna przez wszystkie lata. Była wysoko cenioną autorką i współautorką oraz redaktorką i współredaktorką kilku monografii, skryptu, a także raportu dla Ministerstwa Edukacji Narodowej. Do jej najważniejszych monografii należą m.in. Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć jako niepowodzenie szkolne uczniów zdolnych (2000), Rozwijanie twórczości i inteligencji emocjonalnej dzieci i młodzieży (2004), Zjawiska niepowodzeń szkolnych uczniów zdolnych. Rozpoznawanie i przeciwdziałanie (2007), Edukacyjne wspieranie rozwoju uczniów zdolnych. Studium społeczno-pedagogiczne (2012). Ponadto jest autorką wielu artykułów naukowych, które ukazały się w czasopismach naukowych, w tym wysoko ocenianych, oraz w pracach zbiorowych. Sporo prac opublikowała w językach obcych. Aktywnie uczestniczyła w pracach zespołów i towarzystw naukowych, także poza granicami kraju.

W codzienności życia akademickiego wyjątkowa osobowość śp. Beaty Dyrdy sprawiała, że była nam wszystkim w Katedrze bardzo bliska, podziwialiśmy Jej pasję badawczą, cieszyliśmy się Jej sukcesami, obdarzaliśmy Ją szacunkiem i przyjaźnią. Pozostanie w naszej pamięci jako osoba mądra, piękna i niezwykła.

Koleżanki, koledzy, przyjaciele
z Katedry Pedagogiki Społecznej
Uniwersytetu Śląskiego


Fotografie: Archiwum WPiPs UŚ