Prof. Kazimierz Zbigniew Kwieciński 47. doktorem honoris causa Uniwersytetu Śląskiego

Nowe myślenie o pedagogice

20 maja w sali koncertowej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego jednemu z najwybitniejszych współczesnych pedagogów, twórcy polskiej szkoły socjologii edukacji prof. zw. dr. hab. Kazimierzowi Zbigniewowi Kwiecińskiemu.

Prof. zw. dr. hab. Kazimierz Zbigniew Kwieciński
Prof. zw. dr. hab. Kazimierz Zbigniew Kwieciński

– To najwyższe wyróżnienie, jakie może ofiarować Uniwersytet – przypomniał przewodzący uroczystości JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – jest nadawane ludziom wielkiego formatu i międzynarodowego wymiaru w uznaniu ich ogromnych zasług dla rozwoju nauki, kultury, cywilizacji. Ten szczególny tytuł naukowy otrzymują osoby, które wykazały się niepowtarzalnymi cechami i niezwykłą przenikliwością umysłu, osoby, których niezłomność i dążenie do prawdy są najwyżej cenione przez świat akademicki.

Twórca polskiej szkoły socjologii edukacji profesor Kazimierz Zbigniew Kwieciński jest jednym z najwybitniejszych współczesnych pedagogów, którego – jak podkreślił JM Rektor UŚ – wszechstronna twórczość znakomicie wzmacnia status pedagogiki w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych. A jego dorobek naukowy wzbogaca polską pedagogikę o nowe nurty, dalece przekraczając trajektorie postmodernistyczne.

Profesor K.Z. Kwieciński urodził się w Lubrańcu; w 1964 roku ukończył studia pedagogiczne i filologię polską na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, doktorat uzyskał w 1970 roku, habilitację na Wydziale Humanistycznym w Toruniu – w 1973, tytuł profesora nadzwyczajnego – w 1979, a w 1988 roku – profesora zwyczajnego. W 1972 roku założył Stację Naukowo-Badawczą Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w Toruniu, którą kierował do 1986 roku. W 1974 powołał Zakład Socjologii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, jest także współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, którego był prezesem od 1989 do 2014 roku. Współtworzył i jest redaktorem naczelnym czasopism ogólnopolskich, premiowanych przez KBN: „Forum Oświatowe” i „Socjologia Wychowania Acta Universitatis Nicolai Copernici”. Profesor K.Z. Kwieciński jest także członkiem rad redakcyjnych czołowych czasopism pedagogicznych w kraju, m.in. „Chowanny” – czasopisma Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego oraz wydawanego przez Wydział Pedagogiki i Psychologii UŚ kwartalnika „The New Educational Review”, który jest obecnie najwyżej punktowanym przez MNiSW naukowym czasopismem pedagogicznym w Polsce, posiadającym swój Impact Factor. Profesor jest autorem 46 monografii i współautorem prac naukowych oraz redaktorem tomów zbiorowych i ponad 350 artykułów, rozpraw i studiów. Obecnie kieruje Zakładem Socjologii Edukacji i Polityki Oświatowej oraz Centrum Studiów Zaawansowanych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu oraz Pracownią Międzykulturowych Studiów Edukacyjnych w Katedrze Socjologii Edukacji i Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Z inicjatywy prof. K.Z. Kwiecińskiego 6 listopada 2012 roku powołany został Komitet Rozwoju Edukacji Narodowej przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN, którego jednym z podstawowych zadań jest przygotowanie założeń do opracowania spójnej, całościowej i prorozwojowej wizji edukacji, obejmującej Polaków od wieku przedszkolnego, przez szkolnictwo podstawowych i średnich szczebli, szkolnictwo wyższe i kształcenie naukowe, aż do kształcenia ustawicznego. Podczas krótkiego spotkania przed uroczystością prof. K. Z. Kwieciński (przewodniczący KREN) uzasadniał konieczność powołania owego zespołu dalece niezadowalającym poziomem polskiej oświaty a także niespójną polityką edukacyjną, co w efekcie prowadzi do rozmijania się efektów kształcenia z oczekiwaniami rynku pracy i rzeczywistymi potrzebami rozwojowymi społeczeństwa. Jak podkreślił autor Socjopatologii edukacji, obecny system zawiera wiele błędów, a nowo powołany komitet, który działa ponad wszelkimi partyjnymi podziałami, będzie zajmował się poszukiwaniem dróg odnowy polskiej edukacji w celu stworzenia najbardziej adekwatnego do potrzeb współczesnej cywilizacji strategicznego rozwoju oświaty. Zdaniem pedagoga na szczeblu szkolnictwa wyższego także należy wprowadzić wiele zmian, szczególnie w dziedzinie kształcenia uniwersyteckiego, które winno rozpoczynać się od studiów szerokodziedzinowych: humanistyczno-biologicznych, otwierających drogę do kształcenia kierunkowego a następnie podyplomowych studiów zawodowych. Absolwent wydziału prawa nie jest prawnikiem, podobnie jak kończący studia medyczne nie jest lekarzem, uzyskanie odpowiednich kwalifikacji wymaga dalszego doskonalenia zawodowego i zasada ta powinna, zdaniem uczonego, obowiązywać we wszystkich dziedzinach. Wielką i niewykorzystaną szansą, według prof. K.Z. Kwiecińskiego, pozostają przedszkola, na których powinien spoczywać obowiązek wyrównywania różnic społeczno- kulturowych, a nie, czego niestety często doświadczamy, ich pogłębiania.

Obecnie mamy do czynienia z niespójną, chaotyczną polityką państwa – z brakiem spójności między tym, co w oświacie robi państwo, a tym, co robią regiony. Oświata czy edukacja, rozumiana jako sprzyjanie rozwojowi, jest w Polsce mimo skoku cywilizacyjnego i ustrojowego w tyle za przemianami ustrojowymi, kulturowymi czy społecznymi – diagnozuje profesor Kwieciński. Z inicjatywą nadania uczonemu tytułu doktora honoris causa wystąpiła Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. – Cały życiorys prof. Kwiecińskiego udowadnia, że można łamać pewne stereotypy i przekraczać granice – powiedział podczas spotkania dziekan prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk, przypominając jednocześnie, że dzięki profesorowi Kwiecińskiemu polska pedagogika zaistniała i znalazła uznanie na międzynarodowej arenie naukowej.

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Kazimierzowi Zbigniewowi Kwiecińskiemu
Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Kazimierzowi Zbigniewowi Kwiecińskiemu

Uroczystość uświetnili swoją obecnością znamienici goście: posłowie, przedstawiciele władz samorządowych, korpusu dyplomatycznego, duchowieństwa, rektorzy szkół wyższych z całego kraju, reprezentanci instytucji gospodarczych, naukowych i kulturalnych a także rodzina doktora honorowego.

Promotor przewodu doktorskiego prof. dr hab. Ewa Syrek z Katedry Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Śląskiego w laudacji przypomniała znaczenie prowadzonych przez profesora Kwiecińskiego badań dotyczących awangardowych nurtów współczesnej pedagogiki, takich jak: pedagogika krytyczna, antypedagogika czy pedagogika feministyczna. Prof. zw. dr hab. Tomasz Szkudlarek napisał w recenzji: „polska pedagogika po przełomie ustrojowym przedefiniowała swoje granice i stała się polem otwartym na recepcję i rekonstruowanie całego obszaru współczesnej humanistyki oraz nauk społecznych. Był to przełom o charakterze skokowym, w ciągu kilku niespełna lat nastąpiło przedefiniowanie pola badań edukacyjnych i otwarcie go na aktualne tendencje światowej humanistyki. Profesor Kwieciński odegrał w tym procesie »reedukacji edukacji« rolę wiodącą”.

Podczas ceremonii nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego profesor Kwieciński, zgodnie z tradycją uczelni, otrzymał pamiątkową rzeźbę. Aktu wręczenia dzieła zatytułowanego Doskonałość dokonała dr hab. prof. UŚ Katarzyna Krasoń, prodziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii, wyjaśniając, że jeden z komponentów rzeźby – dłoń, symbolizuje nowe myślenie o pedagogice. Następnie uczony wygłosił wykład zatytułowany „Ekologia pedagogiczna. Reaktywacja?”, w którym przypomniał:

– Głównym, uniwersalnym oraz trwałym celem szkoły i funkcją jest uspołecznienie jednostki, w wielu znaczeniach i aspektach rozumienia uspołecznienia. Każda pedagogika jest społeczna w swych źródłach, służbie i sposobach realizacji, a żadne wychowanie (edukacja, uczenie się ) nie może wyłączyć szkoły ze środowiska oddziaływań (warunków i procesów) wychowawczych. Akademickie instytucjonalne rozdzielenie pedagogiki społecznej i pedagogiki szkolnej jest zwykłym i szkodliwym absurdem – stwierdził uczony, przypominając jednocześnie jak niezwykle ważne jest uświadomienie sobie przez intencjonalnych organizatorów środowisk wychowujących w społecznościach wielokulturowych dwóch możliwych zagrożeń: pułapki asymilacjonizmu (wymuszanie wyparcia kultury rodzimej) i pułapki dyferencjalizmu (podtrzymywanie izolowanych od siebie zbiorowości etnicznych i religijnych), podkreślając, że problem ten dotyczy każdego zróżnicowanego wewnątrzkulturowo i materialnie społeczeństwa, a więc naszego także.

Profesor dziękując za zaszczytne wyróżnienie, które otrzymał ze śląskiej uczelni, przyznał niespodziewanie, że jego przodek w 1762 roku, uciekając przed zawieruchą wojny siedmioletniej, opuścił rodzimy Śląsk i wyemigrował na Kujawy. – Trudno sobie wymarzyć lepszy powrót do korzeni – stwierdził ze wzruszeniem doktor honorowy.

Osobiste gratulacje składali między innymi: przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Andrzej Gościniak, który poruszony śląskimi korzeniami profesora obiecał ofiarować mu trzytomowy reprint Historii Śląska wydanej przed wojną przez Polską Akademię Umiejętności w Krakowie, a odnowionej z okazji wspólnej sesji Sejmiku Małopolskiego i Sejmiku Śląskiego (4 kwietnia 2014 roku na Wawelu). Słowa uznania i podziękowania za wkład w rozwój polskiej pedagogiki przekazali także zastępca prezydenta Katowic Krystyna Siejna; prof. dr hab. Jerzy Brzeziński, dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przewodniczący Rady Kuratorów Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN oraz prof. zw. dr hab. Kazimierz Przyszczypkowski, zastępca przewodniczącego prezydium Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN.

Uroczystość uświetniły występy studentek rytmiki Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach oraz Śląskiego Chóru Górniczego „Polonia Harmonia”, który przed dwoma laty świętował stulecie swojego istnienia. Na zakończenie śpiewacy pod dyrekcją Iwony Melson zaprezentowali wiązankę znanych śląskich pieśni.

Autorzy: Maria Sztuka
Fotografie: Agnieszka Sikora