Kronika Uniwersytecka

Laur Studencki 2013

11 kwietnia w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbyła się gala wręczenia nagród środowiskowych Laur Studencki 2013. W tym roku przyznano nagrody w sześciu kategoriach. Nagroda honorowa przyznana została Jerzemu Owsiakowi za całokształt działalności charytatywnej, charyzmę oraz umiejętność zarażania optymizmem i zapałem innych ludzi. Mianem organizacji przyjaznej studentom może się poszczycić Radio Katowice. Studenci docenili program praktyk i staży, współpracę z uniwersytetem przy prowadzeniu kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, a także przekazanie sprzętu Studenckiemu Studiu Radiowemu „Egida”. Laur Studenta w kategorii promotor kultury studenckiej otrzymało Kino Kosmos za pomoc przy organizacji imprez studenckich, seanse filmowe połączone z prelekcjami, udostępnianie sal kinowych i zniżki dla studentów. Tytuł przyjaciela studentów w internetowym głosowaniu został przyznany dr. Mirosławowi Czerwińskiemu (na zdjęciu) z Wydziału Nauk Społecznych UŚ w podziękowaniu za prostudencką postawę, pomoc i wsparcie. W kategorii przyjazny pracodawca zwyciężyła firma Steria Polska realizująca program FLEX pozwalający pogodzić kształcenie akademickie z rozwojem zawodowym. Wzorowym dziekanatem wybrany został sekretariat MISH. W tej kategorii nagroda została przyznana na podstawie wyników ankiety przeprowadzonej w ubiegłym roku akademickim w systemie USOS.

Cambridge English Exams

Od marca do 12 kwietnia w centrum egzaminacyjnym Cambridge English British Council, działającym przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, odbywały się sesje próbne FCE dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych. Z możliwości sprawdzenia swoich umiejętności skorzystało 70 uczniów. Podczas spotkań promocyjnych młodzi ludzie zapoznali się ze strukturą i wymogami egzaminu i poddali się próbnemu testowi.

Otwarcie Centrum Zimbardo

14 kwietnia w Katowicach-Nikiszowcu odbyło się uroczyste otwarcie pierwszego na świecie Centrum Zimbardo, nad którym Uniwersytet Śląski objął opiekę merytoryczną. Inicjatorami powstania Centrum są: Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych (Stowarzyszenie FIL), Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Philip George Zimbardo. Głównym celem Centrum jest rozwój lokalny Nikiszowca oraz podniesienie poziomu aktywności mieszkańców i organizacji lokalnych. Poza działalnością w Nikiszowcu Stowarzyszenie FIL m.in. prowadzi Giszowieckie Centrum Aktywności Lokalnej, angażuje się w rewitalizację Bytomia (projekt społeczny „Projekt-uj Knajfeld”), koordynuje Śląskie Forum Organizatorów Społeczności Lokalnych „PALISADA”. W pracach Centrum Zimbardo wezmą udział pracownicy i studenci uczelni, przede wszystkim Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ. Do twórczego działania zaproszeni zostali także wybrani laureaci poszczególnych edycji konkursu Wyróżnień Rektora UŚ za osiągnięcia w aktywności społecznej, kulturalnej, naukowej czy sportowej.

IV Festiwal Psychoterapii

Od 24 do 25 kwietnia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ odbywał się IV Festiwal Psychoterapii pt. „Czynniki leczące w psychoterapii” zorganizowany przez Studenckie Koło Psychoterapii i Treningu Psychologicznego. Festiwal miał na celu prezentację i integrację różnych podejść psychoterapeutycznych w zakresie czynników leczących w psychoterapii. W programie wydarzenia znalazły się: wykłady, dyskusja panelowa i warsztaty, które poprowadzili członkowie koła oraz zaproszeni goście i prelegenci. Patronat honorowy nad festiwalem objął dyrektor Instytutu Psychologii UŚ dr hab. Zbigniew Spendel.

Śląska Konferencja Medyczno-Prawna

25 kwietnia na Wydziale Prawa i Administracji UŚ odbyła się Śląska Konferencja Medyczno-Prawna. Obrady podzielone zostały na dwie części – w pierwszej prezentowane były tematy przygotowane wspólnie przez pracowników naukowych reprezentujących świat medycyny i prawa. Poruszano między innymi problemy z zakresu transplantologii, świadomej zgody, elementów psychiatrii w procedurze karnej, telemedycyny oraz działalności wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Adam Maciejewski, pod którego kierownictwem w 2013 roku zespół chirurgów z Centrum Onkologii w Gliwicach dokonał pierwszego na świecie przeszczepu twarzy ratującego życie. Natomiast część druga poświęcona została praktycznym zagadnieniom medyczno- -prawnym – kazusom, z jakimi spotykają się lekarze i adwokaci w swojej codziennej pracy zawodowej. Organizatorami wydarzenia byli: Uniwersytet Śląski, Śląski Uniwersytet Medyczny, Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach oraz Śląska Izba Lekarska. Honorowy patronat nad konferencją objęli: JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki, dziekan ORA w Katowicach adw. Jerzy Pinior oraz prezes ŚIL dr n. med. Jacek Kozakiewicz. Podczas konferencji na Wydziale Prawa i Administracji UŚ wystawę swoich prac prezentowali przedstawiciele Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Akcja „Krwisty Maj. WampirUŚ”

6 maja Uniwersytet Śląski zainaugurował cykl wydarzeń w ramach akcji honorowego krwiodawstwa „Krwisty Maj. WampirUŚ” odbywających się we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. Celem akcji było zwrócenie uwagi studentów i uczniów z województwa śląskiego na stały wzrost zapotrzebowania na krew oraz przekazanie im wiedzy o chorobach krwi i układu krwiotwórczego. W ramach wydarzenia zaplanowano wiele spotkań, wykładów, prelekcji i happeningów. 6 maja w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie UŚ odbyła się konferencja pt. „Współczesna transplantologia”. Wykłady prowadzone były przez lekarzy zajmujących się hematologią i transplantologią. Na deptaku przed rektoratem zorganizowana została także wystawa plenerowa „Portrety Biorców”. Jej bohaterami byli ludzie, którym przetoczona krew przywróciła zdrowie i uratowała życie. Odbywały się też występy artystyczne i Jarmark Zdrowia. Podczas wszystkich imprez odbywających się w poszczególnie dni w ramach trwania akcji w Katowicach, Chorzowie i Cieszynie była możliwość oddawania krwi w ambulansie RCKiK.

Rektor UŚ kawalerem Orderu Legii Honorowej

7 maja w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia insygniów kawalera Orderu Legii Honorowej JM Rektorowi Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Wiesławowi Banysiowi. Odznaczenie nadawane przez Republikę Francuską wręczył JE Ambasador Francji w Polsce Pierre Buhler. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich i akademickich. Order Legii Honorowej został ustanowiony w 1802 roku przez Napoleona Bonapartego. Francja odznacza tym orderem osoby, które wyróżniają się wybitnymi zasługami na rzecz Francji oraz szerzą wartości, które ten kraj reprezentuje.

XLI edycja Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia

7 maja na Wydziale Teologicznym UŚ odbyła się uroczystość wręczenia XLI Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia. Wśród tegorocznych laureatów znaleźli się: ks. prof. Józef Pater – za konsekwentne poszukiwanie prawdy o dziejach Kościoła na Śląsku, Zygmunt Brachmański – za świadectwo oraz służbę chrześcijańskim i patriotycznym wartościom wyrażanym przez sztukę, a także Muzeum Drukarstwa w Cieszynie – za godną uznania postawę wdzięczności i szacunku dla kultury słowa drukowanego na Ziemi Cieszyńskiej. Uroczystość uświetnił występ artystyczny kwartetu smyczkowego Dell’arte. Śląska Nagroda im. Juliusza Ligonia przyznawana jest przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” za istotny wkład w rozwój życia społecznego, kulturalnego, artystycznego i naukowego ziemi śląskiej, w tworzenie jej historii i kształtowanie współczesności w duchu idei głoszonych przez patrona nagrody. Nagrodą wyróżniane są osoby, zespoły, organizacje i instytucje, które – zakorzenione w katolickiej wierze oraz w kulturze, historii i tradycji ziemi śląskiej – dają świadectwo uniwersalnych wartości ludzkich, chrześcijańskich i patriotycznych. Nagroda przyznawana jest od 1963 roku.

Umowa o współpracy dydaktycznej

8 maja w rektoracie UŚ podpisana została umowa o współpracy dydaktycznej pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Chorzowie – V Liceum Ogólnokształcącym im. Nikoli Tesli. Ze strony uczelni umowę sygnował prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek, natomiast zespół szkół reprezentował dyrektor Krystian Biadacz. Celem umowy jest m.in.: umożliwienie uczniom udziału w wykładach prowadzonych przez pracowników akademickich oraz doktorantów, a także prelekcjach prowadzonych przez studentów, uczestnictwo uczniów w konferencjach popularnonaukowych organizowanych przez UŚ, prowadzenie wymiany doświadczeń w zakresie nauczania i wychowania oraz popularyzacja twórczych działań uczniów, praca z uczniami szczególnie uzdolnionymi oraz wspomaganie ich rozwoju naukowego przez pracowników naukowych uczelni, popularyzacja przedmiotów humanistycznych, społecznych i ścisłych wśród uczniów, wsparcie merytoryczne przy modyfikowaniu treści programów nauczania, umożliwienie odbywania praktyk pedagogicznych studentom UŚ, umożliwienie prowadzenia badań wśród nauczycieli i uczniów szkoły oraz ich rodziców, stanowiących podstawę prac licencjackich, magisterskich i naukowych z zakresu edukacji, prowadzenia działań promujących studia na Uniwersytecie Śląskim. Realizatorami umowy będą: Wydział Filologiczny, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydział Prawa i Administracji.

Rektor UŚ doktorem honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Tytuł ten jest najwyższą godnością akademicką nadawaną przez Senat UP osobom szczególnie zasłużonym dla nauki, kultury i polityki. Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa odbyła się 12 maja w ramach obchodów Święta Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W programie obchodów przewidziano również wystąpienie JM Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr. hab. Michała Śliwy oraz wręczenie odznaczeń państwowych i Medali Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Centrum Studiów Polarnych otrzymało status KNOW

Centrum Studiów Polarnych zwyciężyło w drugiej edycji konkursu o nadanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego w zakresie nauk o Ziemi. Jednostkę tworzą Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego (jednostka wiodąca), Instytut Geofizyki PAN i Instytut Oceanologii PAN. Funkcję przewodniczącego Centrum pełni prof. zw. dr hab. Jacek Jania. Celem działalności Centrum jest prowadzenie interdyscyplinarnych badań środowiska przyrodniczego Arktyki i Antarktyki na poziomie światowym, a także kształcenie młodej kadry naukowej. Status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego został przyznany został podczas uroczystej gali, która miała miejsce 14 maja 2014 roku w Łazienkach Królewskich w Warszawie.

Każda z jednostek, którym przyznany zostanie status KNOW, w ciągu najbliższych lat otrzyma dodatkowe finansowanie m.in. na: wzmocnienie potencjału naukowego i badawczego, rozwój kadry naukowej, kreowanie atrakcyjnych warunków pracy badawczej, budowanie silnej i rozpoznawalnej marki, a także na wyższe wynagrodzenia naukowców czy zatrudnienie w Polsce zagranicznych uczonych.

Prof. Kazimierz Zbigniew Kwieciński doktorem honoris causa

20 maja w sali koncertowej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego profesorowi Kazimierzowi Zbigniewowi Kwiecińskiemu. Profesor Kwieciński jest wybitnym humanistą, twórcą polskiej szkoły socjologii edukacji, mistrzem inspirującym wiele pokoleń badaczy rzeczywistości społecznej, organizatorem życia naukowego w wiodących krajowych ośrodkach akademickich, który zapoczątkował poszukiwania nowego wymiaru namysłu nad pedagogiką. Profesor jest również współzałożycielem i Honorowym Przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, a także członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk.