Nekrologi


Z wielkim bólem i smutkiem
oraz w poczuciu niepowetowanej straty
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
Prof. zw. dr. hab. Andrzeja T. Jankowskiego


prorektora Uniwersytetu Śląskiego ds. nauczania w latach 1993–1996,
dziekana Wydziału Nauk o Ziemi w latach 1990–1993 i 1996–2002,
kierownika Zakładu Geografii Regionalnej w latach 1976–1978
oraz Katedry Geografii Fizycznej w latach 1992–2009,
wybitnego uczonego w dziedzinie geografii fizycznej i hydrologii,
autorytetu w zakresie antropogenicznych przekształceń środowiska
na obszarach poddanych silnej antropopresji oraz sozologii i kartografii tematycznej,
autora licznych dzieł naukowych, monografii i opracowań,
członka krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych.

W sposób charakterystyczny dla wielkich osobowości świata nauki znakomicie
łączył funkcje Uczonego i Pedagoga – wychowawcy licznej kadry naukowej,
dla której pozostanie niedoścignionym wzorem i Mistrzem.

Za działalność i dokonania naukowe, dydaktyczne i organizacyjne
uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi oraz nagrodami i wyróżnieniami.

Błyskotliwy umysł, dar zjednywania ludzi, życzliwość i serdeczność wobec drugich
oraz wysoka kultura osobista czyniły z Pana Profesora
osobę powszechnie lubianą i szanowaną.

Utraciliśmy wybitnego Uczonego, który wytyczał nowe kierunki badawcze
oraz inspirował innych.
W naszej pamięci pozostanie jako Człowiek wielkiego serca i umysłu,
mądry i szlachetny, lojalny i uczciwy wobec innych,
znakomity organizator, wspaniały Przyjaciel.

Będzie nam Go wszystkim brakowało. Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Uczniom i Przyjaciołom Pana Profesora,
których ta śmierć najbardziej dotknęła,
wyrazy głębokiego współczucia i żalu

składają,

łącząc się w bólu i smutku,

Senat i rektorzy
prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego
prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek – Rektor UŚ w latach 2002–2008
prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek – Rektor UŚ w latach 1996–2002
prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan – Rektor UŚ w latach 1990–1996
oraz społeczność akademicka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

 


Z wielkim bólem i smutkiem
oraz w poczuciu niepowetowanej straty
przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci

śp. Prof. zw. dr hab. Soni Dybovej-Jachowicz

zasłużonego pracownika Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, kierownik Katedry Paleontologii i Stratygrafii w latach 1989–2004, wybitnej uczonej w dziedzinie paleobotaniki i palinologii, międzynarodowego autorytetu w zakresie badań palinostratygraficznych utworów karbonu, permu i triasu, autorki licznych dzieł naukowych i monografii, członkini krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych.

W sposób charakterystyczny dla wielkich osobowości świata nauki znakomicie łączyła funkcje Uczonej i Pedagoga – wychowawcy licznej kadry naukowej, dla której pozostanie niedoścignionym wzorem i Mistrzem.

Za działalność i dokonania naukowe, dydaktyczne i organizacyjne uhonorowana wieloma odznaczeniami państwowymi oraz nagrodami i wyróżnieniami.

Błyskotliwy umysł, dar zjednywania ludzi, życzliwość i serdeczność wobec drugich oraz wysoka kultura osobista czyniły z Pani Profesor osobę powszechnie lubianą i szanowaną.

Utraciliśmy wybitną Uczoną, która wytyczała nowe kierunki badawcze oraz inspirowała innych. W naszej pamięci pozostanie jako Człowiek wielkiego serca i umysłu, mądra i szlachetna, lojalna i uczciwa wobec innych, wspaniały Przyjaciel.

Będzie nam Jej wszystkim brakowało. Cześć Jej Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Uczniom i Przyjaciołom Pani Profesor,
których ta śmierć najbardziej dotknęła,
wyrazy głębokiego współczucia i żalu
składają,

łącząc się w bólu i smutku,
Senat i rektorzy
prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego
prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek – Rektor UŚ w latach 2002–2008
prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek – Rektor UŚ w latach 1996–2002
prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan – Rektor UŚ w latach 1990–1996
oraz społeczność akademicka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

 


Z wielkim bólem i smutkiem oraz w poczuciu niepowetowanej straty
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Prof. zw. dr. hab. Andrzeja T. Jankowskiego

zmarłego 8 maja 2014 roku

prorektora Uniwersytetu Śląskiego ds. nauczania w latach 1993–1996, dziekana Wydziału Nauk o Ziemi w kadencjach 1990–1993 i 1996–2002, prodziekana w latach 2002–2005, kierownika Katedry Geografii Fizycznej w latach 1992–2009, oraz kierownika Zakładu Geografii Regionalnej w latach 1976–1978.

Profesor był wybitnym uczonym w dziedzinie geografii fizycznej i hydrologii, specjalistą w zakresie gospodarki wodnej, sozologii i kartografii tematycznej, zajmującym się kompleksowo przekształceniami środowiska na obszarach poddanych silnej antropopresji oraz warunkami obiegu wody na obszarach przemysłowych.

Prowadził badania m.in. w: Japonii, Austrii, Rosji – Półwysep Kola i Irkuck, Danii, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Chinach, USA czy Finlandii.

Był wielkim autorytetem w środowisku akademickim, twórcą licznych dzieł naukowych, monografii i opracowań oraz współautorem map sozologicznych i hydrograficznych, redaktorem naukowym serii tematycznej Wydawnictwa UŚ.

Profesor był wychowawcą młodej kadry naukowej: doktorów i magistrów, troszczył się o rozwój naukowy swoich współpracowników.

Był aktywnym członkiem licznych krajowych i zagranicznych towarzystw i komisji naukowych, w tym: przewodniczącym Zarządu Głównego PTG, członkiem: Komitetu Nauk Geograficznych PAN, Komitetu Gospodarki Wodnej PAN, Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Za działalność i dokonania naukowe, dydaktyczne i organizacyjne uhonorowany został odznaczeniami państwowymi: Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz licznymi wyróżnieniami:

Złotym Medalem „Za zasługi w zwalczaniu powodzi”,
Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Geograficznego,
Medalem PTG, Medalem Uniwersytetu Ostrawskiego,
Medalem Uniwersytetu w Debreczynie
oraz Srebrnymi Odznakami: „Zasłużonemu w rozwoju województwa katowickiego”,
„Za zasługi w ochronie środowiska i gospodarce wodnej”
Uniwersytet Śląski przyznał Panu Profesorowi Srebrną
oraz Złotą Odznakę „Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego”.

Profesor Andrzej T. Jankowski pozostanie w naszej pamięci jako Człowiek wielkiego
serca i umysłu, mądry i szlachetny, lojalny i uczciwy wobec innych,
wspaniały Przyjaciel.

Będzie nam Go wszystkim brakowało.

Rodzinie i Bliskim Pana Profesora

wyrazy głębokiego współczucia
składają

Władze dziekańskie oraz społeczność akademicka
Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego

 

 


Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci

śp. Prof. zw. dr hab. Sonii Dybovej-Jachowicz

zmarłej 2 maja 2014 roku

Pani Profesor była długoletnim pracownikiem Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, w latach 1989–2004 pełniła funkcję Kierownika Katedry Paleontologii i Stratygrafii. Działalność uniwersytecką łączyła z pracą w Oddziale Górnośląskim Państwowego Instytutu Geologicznego w Sosnowcu.

Pani Profesor cieszyła się zasłużonym autorytetem i szacunkiem w środowisku akademickim. Była cenionym specjalistą o międzynarodowym autorytecie w zakresie badań palinostratygraficznych utworów karbonu, permu i triasu, autorem dziesiątków publikacji naukowych oraz skryptów i książek akademickich, aktywnym członkiem licznych krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych.

Prowadziła zajęcia dydaktyczne w zakresie biostratygrafii i paleobotaniki dla studentów geologii. Profesor Sonia Dybova-Jachowicz była wychowawcą licznej kadry naukowej: doktorów i magistrów. Troszczyła się o rozwój naukowy młodych współpracowników.
Aktywnie i czynnie uczestniczyła w realizacji projektów badawczych o zasięgu krajowym i zagranicznym. Dzięki Jej inspiracji i pośrednictwu polscy palinolodzy mieli możliwość korzystania z tej współpracy.

Jako doskonały organizator przyczyniła się do organizacji licznych konferencji i sympozjów naukowych o randze krajowej i międzynarodowej. Między innymi była współorganizatorem XIII Międzynarodowego Kongresu Karbońskiego.

Odznaczona została: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz licznymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi: Odznaczeniem Ministra Górnictwa CSRS, Złotą Odznaką Zasłużony dla województwa lubelskiego, Medalem Pięćdziesięciolecia Instytutu Geologicznego, Złotym Medalem XXX-lecia PRL, Honorową odznaką dla Lublina, Srebrną Odznaką Zasłużony dla Geologii Polskiej, Odznaką Zasłużony Pracownik Instytutu Geologicznego, Złotą Odznaką Zasłużony dla Geologii Polskiej, Tytułem Dyrektora Górniczego I Stopnia, Złotą Odznaką Państwowego Instytutu Geologicznego.

Środowisko akademickie utraciło Wybitnego Naukowca i Człowieka o wielkim sercu.

Córce dr hab. Monice Jachowicz-Zdanowskiej i Synowi z Rodziną oraz dr. Albinowi Zdanowskiemu
wyrazy głębokiego współczucia składają
Władze dziekańskie oraz społeczność akademicka
Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego

 

 


Z wielkim bólem i smutkiem oraz w poczuciu
niepowetowanej straty dla świata nauki i sztuki
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Prof. zw. Józefa Świdra

zasłużonego pracownika Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego, dyrektora Instytutu Wychowania Muzycznego w latach 1985–1992 oraz dyrektora Instytutu Pedagogiki Muzycznej w latach 1992–1999, wybitnego kompozytora, twórcy utworów orkiestrowych, kameralnych i wokalno-instrumentalnych oraz muzyki sakralnej i chóralnej.

W sposób charakterystyczny dla wielkich osobowości świata nauki i sztuki znakomicie łączył funkcje Artysty i Pedagoga – wychowawcy kilku pokoleń kompozytorów, chóralistów i instrumentalistów, dla których pozostanie niedoścignionym wzorem i Mistrzem.

Odszedł od nas Człowiek niezwykłej kultury osobistej, niekwestionowany autorytet moralny i artystyczny, zasłużony dla polskiej i światowej kultury, uhonorowany za wybitne dokonania artystyczne odznaczeniami państwowymi i nagrodami.

W naszej pamięci na zawsze pozostanie jako Człowiek wielkiego serca i umysłu, życzliwy, mądry, prawy i szlachetny, wspaniały Przyjaciel.

Będzie nam Go wszystkim brakowało. Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Uczniom i Przyjaciołom Pana Profesora,
których ta śmierć najbardziej dotknęła,
wyrazy głębokiego współczucia i żalu
składają,
łącząc się w bólu i smutku,

Senat i rektorzy
prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego
prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek – Rektor UŚ w latach 2002–2008
prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek – Rektor UŚ w latach 1996–2002
prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan – Rektor UŚ w latach 1990–1996
oraz społeczność akademicka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach