Naukowcy z Wydziału Nauk o Ziemi UŚ badają zanieczyszczenia powietrza

Czym oddychają sosnowiczanie?

Dr Mieczysław Leśniok przy urządzeniach pomiarowych
usytuowanych na dachu osiemnastopiętrowego
budynku Wydziału Nauk o Ziemi
w Sosnowcu
Dr Mieczysław Leśniok przy urządzeniach pomiarowych usytuowanych na dachu osiemnastopiętrowego budynku Wydziału Nauk o Ziemi w Sosnowcu

Kierownikiem projektu „Zmienność stężenia i składu pyłów atmosferycznych w zależności od warunków meteorologicznych i ocena ich oddziaływania na zdrowie człowieka (na przykładzie Sosnowca)” jest dr Mieczysław Leśniok z Katedry Klimatologii. Trzon zespołu badawczego stanowią specjaliści w zakresie meteorologii i klimatologii z Katedry Klimatologii, mineralodzy z Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii, palinolodzy z Katedry Paleontologii i Stratygrafii oraz lekarze alergolodzy z Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu. Realizowane przedsięwzięcie jest wyjątkowe, między innymi ze względu interdyscyplinarność – łączenie kilku dziedzin związanych z rozwiązywaniem problemów zanieczyszczenia powietrza, a także z ochroną zdrowia człowieka. Rezultaty badań naukowców mogą okazać się niezwykle ważne dla mieszkańców Sosnowca.

Celem projektu jest analiza zmienności dobowej, sezonowej i rocznej zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego pyłami mineralnymi i organicznymi w powiązaniu z warunkami cyrkulacyjnymi i meteorologicznymi na terenie Sosnowca oraz ocena ich oddziaływania na zdrowie człowieka. Punkt wyjścia stanowi analiza sytuacji synoptycznej, prowadzona na podstawie kalendarza typów cyrkulacji (typ cyrkulacji generuje określone warunki meteorologiczne). Kolejnym etapem są badania warunków meteorologicznych (prędkości i kierunek wiatru, temperatury, wilgotności powietrza itp.).

Jednocześnie za pomocą aspiratorów pobierane są próbki pyłu zawieszonego (tzw. PM10), w zależności od typu występującej cyrkulacji. Następnie prowadzone są analizy mineralogiczne. Zawartość filtrów poddawana jest badaniom przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego w celu określenia składu fazowego i mineralnego pobranego pyłu. Równolegle w cyklach tygodniowych zbierane są od lutego do końca października próbki alergennych pyłków roślin, które są analizowane pod kątem ilościowym i jakościowym. Wszystkie wyniki analiz w powiązaniu z warunkami meteorologicznymi są poddawane obróbce statystycznej.


Fotografie: Agnieszka Sikora