Nowości w ofercie edukacyjnej Uniwersytetu Śląskiego

Nowe kierunki

Międzynarodowe studia polskie

Kierunek prowadzony na Wydziale Filologicznym jako studia drugiego stopnia. Program skierowany jest do studentów zagranicznych i krajowych, którzy zainteresowani są zdobyciem wiedzy na temat miejsca Polski we współczesnym świecie, a zwłaszcza w Europie, jej statusem i działaniami w ramach Unii Europejskiej, uwarunkowaniami kulturowymi wszelkich aktywności człowieka w XXI wieku, ich wpływem i kontekstami kulturowymi na postrzeganie i kreowanie zjawisk oraz procesów współczesności, a także wyborami właściwych strategii komunikacyjnych, które prowadzą do powstawania nowych jakości w życiu jednostek i społeczeństw. Absolwent międzynarodowych studiów polskich, dzięki wiedzy i umiejętnościom nabytym w czasie studiów, staje się człowiekiem bardziej otwartym na świat, ma zarówno rozwinięte umiejętnościami analizy otaczającej rzeczywistości, jak również pogłębioną znajomość kultury Polski w oglądzie konfrontatywnym. Punktem odniesienia i porównań jest dla niego kultura europejska, a także kultura innych pozaeuropejskich kręgów.

Wszystkie zaplanowane specjalności (doradztwo kulturowe, publicystyka kulturowa i translatoryka) przygotowują do świadomego uczestnictwa w świecie kulturowej różnorodności, choć globalizującym się w ogólnych dziedzinach i obszarach działania. Absolwent międzynarodowych studiów polskich jest kompetentnym, profesjonalnym i wyposażonym w odpowiednią merytoryczną wiedzę kandydatem do pracy w instytucjach animacji i kreacji kulturowej. Jest świadom kulturowych zróżnicowań funkcjonowania różnych instytucji współczesnego świata i roli w nich człowieka jako twórcy i odbiorcy wszelkich działań. Ponadto dysponuje narzędziami do analizy innych przestrzeni kulturowych i rozumie wieloaspektowe oblicze współczesnego świata. Jest przygotowany merytorycznie do aktywności zawodowej w ramach wybranej specjalności.

Przedsiębiorczość

Kierunek o profilu prawniczo-ekonomicznym prowadzony na Wydziale Prawa i Administracji jako studia pierwszego i drugiego stopnia. Program studiów obejmuje przedmioty z zakresu: prawa, zarządzania, ekonomii, finansów, marketingu i psychologii. Jego celem jest przygotowanie absolwenta do podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej lub do pracy w charakterze menadżera średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach, organizacjach niedochodowych, jednostkach administracji publicznej.

Studia licencjackie są nastawione na praktyczne stosowanie zdobytej wiedzy. Przedmioty ułożone są w bloki problemowe, odpowiadające etapom tworzenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Po pierwszym semestrze z niezbędnymi przedmiotami ogólnymi student uczestniczy w zajęciach, na których podejmowana jest tematyka związana z: utworzeniem przedsiębiorstwa, funkcjonowaniem przedsiębiorstwa w obrocie, odpowiedzialnością przedsiębiorcy czy likwidacją przedsiębiorstwa.

Studia magisterskie mają na celu przygotowanie menadżerów, w stosunku do których wymagania są wyższe, a zatem ich wiedza musi być pogłębiona. Studenci drugiego stopnia zdobędą rozszerzoną wiedzę z zakresu zarządzania, dyscyplin komplementarnych, a także prawa. Program studiów magisterskich uwzględnia następujące specjalizacje branżowe: sektor farmaceutyczny, motoryzacyjny, energetyczny, oświatowy i rozrywkowo-kulturalny.

Zgodnie z założeniem studiów, ich absolwent będzie miał nie tylko niezbędne teoretyczne przygotowanie z zakresu nauk społecznych, lecz również umiejętności związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ponadto będzie potrafił rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, pozyskiwaniem i analizowaniem informacji oraz wykorzystywaniem ich dla zwiększenia efektywności swojej pracy.

Turystyka historyczna

Kierunek prowadzony na Wydziale Nauk Społecznych jako studia pierwszego stopnia. Oferta adresowana jest do osób pragnących podwyższyć swoje kwalifikacje w zakresie planowania, organizowania i realizacji wycieczek, których program będzie uwzględniał dziedzictwo historyczne i kulturowe Europy. Nowy kierunek wychodzi naprzeciw wciąż rosnącemu zapotrzebowaniu na tego rodzaju studia w społeczeństwie naszego regionu. W województwie śląskim jest to program unikatowy, który przede wszystkim poszerza i unowocześnia ofertę studiów humanistycznych na Uniwersytecie Śląskim, wypełnia też brak odpowiednio wyszkolonych specjalistów w zakresie turystyki historycznej. Student otrzymuje wiedzę merytoryczną między innymi z zakresu historii cywilizacji (od starożytności po XX wiek), dziejów podróżowania i turystyki, historii Polski, geografii turystycznej i fizycznej, nauk pomocniczych historii, etnologii, historii sztuki, socjologii, muzealnictwa, bezpieczeństwa, profilaktyki i ochrony zdrowia w turystyce, podstaw prawa z zakresu turystyki i ubezpieczeń turystycznych. Zostaje również wyposażony w niezbędne umiejętności – prowadzenia wycieczek pieszych i autokarowych, obsługi ruchu turystycznego, emisji głosu i techniki prezentacji, interpretacji zabytków i dzieł sztuki oraz instrumentów prowadzenia badań naukowych w historii (w tym badań regionalnych). W zależności od dokonanego wyboru zapoznaje się także z bogatym katalogiem zagadnień z zakresu turystyki wybranego regionu.

Przed absolwentami nowego kierunku otwiera się wiele możliwości zawodowych. Już w okresie studiów daje możliwość podejmowania samodzielnych inicjatyw. Ponadto przygotowywani są oni do podejmowania prac w zakresie upowszechniania historii i dorobku kulturowego kraju i Europy. Absolwent kierunku turystyka historyczna może znaleźć zatrudnienie nie tylko jako pilot czy przewodnik wycieczek, ale także jako pracownik różnego rodzaju instytucji poszukujących znawcy, który potrafi uwzględnić w swojej pracy tradycje historyczne i dorobek kulturowy (zarówno z zakresu turystyki religijnej, jak i batalistycznej oraz industrialnej) danego obszaru, który potrafi pracować w zespole oraz umie samodzielnie zdobywać wiedzę praktyczną i teoretyczną.

Pedagogika specjalna

Kierunek prowadzony na Wydziale Pedagogiki i Psychologii jako studia pierwszego stopnia. Studia pozwalają na zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu prawidłowości rozwoju człowieka, poznania przyczyn odchyleń organicznych, psychicznych i społecznych od normy. Pozwalają na nabycie umiejętności podejmowania adekwatnych oddziaływań edukacyjnych, rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych wobec osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie. Studia odbywają się w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym (zaocznym). Kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata w zakresie wybranej specjalności. Absolwent studiów na kierunku pedagogika specjalna zrealizuje program kształcenia obejmujący zarówno treści kształcenia ogólnego (filozofia, psychologia, metodologia, socjologia, biomedyczne podstawy funkcjonowania człowieka), jak i treści kształcenia pedagogicznego (pedagogika, historia wychowania, dydaktyka, teoria wychowania) oraz treści kształcenia specjalizacyjnego i metodycznego.

W ramach nowego kierunku została również powołana do życia nowa specjalność – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jest ona adresowana do osób, które chcą zdobyć interdyscyplinarną wiedzę dotyczącą etiologii, patomechanizmów i objawów zaburzeń, które utrudniają osobie z niepełnosprawnością intelektualną funkcjonowanie w otwartej społeczności. Wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne, zdobyte podczas praktyk, dają możliwość poznania najnowszych metod wychowawczych i terapeutycznych, potrzebnych do monitorowania przebiegu procesu edukacyjno-terapeutycznego dzieci i dorosłych z różnymi niepełnosprawnościami. Studenci specjalności edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną przyswajają sobie szeroki zakres wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych, umożliwiających im przeprowadzanie diagnozy osób z niepełnosprawnością intelektualną, ustalenie skutecznych metod i technik oddziaływania terapeutycznego na te osoby w środowisku rodzinnym, szkolnym, pozaszkolnym, podejmowanie czynności związanych z programowaniem i realizowaniem oddziaływań edukacyjnych, a także rehabilitacyjnych w placówkach integracyjnych i szkolnictwa ogólnodostępnego oraz specjalnego, w których przebywają osoby niepełnosprawne intelektualnie. Studenci poznają najnowsze tendencje w zakresie edukacji, rehabilitacji i wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Studia na kierunku pedagogika specjalna o specjalności edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną kształtują pozytywne postawy wobec osób z niepełnosprawnością, rozwijają potrzebę budowania takich postaw w społeczeństwie.

Absolwent może podjąć pracę w: przedszkolach specjalnych, ośrodkach szkolnowychowawczych, w szkołach podstawowych i gimnazjach specjalnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, może również pracować jako nauczyciel wspomagający w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, a także prowadzić warsztaty terapii zajęciowej.

Kultury mediów

To interdyscyplinarny kierunek studiów prowadzony na Wydziale Filologicznym jako studia pierwszego stopnia. Łączy elementy historii, teorię i praktykę kulturową z zakresu nowych mediów i komunikowania się za ich pośrednictwem oraz wiedzę o ścisłych związkach tej problematyki z technologią, tradycyjnymi sztukami i formami komunikowania z antropologią kultury, estetyką, sztuką słowa i widowiskami masowymi.

Na studiach I stopnia student uczestniczy w zajęciach integrujących wiedzę w następujące bloki programowe: historia (elementy historii społecznej i politycznej, historii nauk humanistycznych i historii różnych sztuk), teoria (teoria kultury, mediów i zjawisk komunikacyjnych oraz teoria różnych sztuk), multimedialność (wiedza o formach, rodzajach i typologiach mediów elektronicznych i ich wykorzystywaniu/użytkowaniu w pracy zawodowej, twórczości artystycznej, w trakcie spędzania czasu wolnego i w życiu codziennym oraz o ich powiązaniach z innymi dziedzinami nauki, techniki, tendencjami kulturowymi i procesami pozakulturowymi), nowe kompetencje komunikacyjne (wiedza o zachowaniach użytkowników nowych mediów w różnych sytuacjach życiowych i kontekstach kulturowych oraz o praktykach z zakresu tzw. kultury uczestnictwa), transformacje technologicznej codzienności/ poszerzanie paradygmatów kultury (wiedza i praktyczne umiejętności z zakresu następujących sieci powiązań zjawisk kulturowych: technologia – komunikacja – konsumpcja, cyberkultura – praktyka twórcza – życie społeczne i gra – rytualizacja – nowa językowość).

Absolwenci otrzymują rzetelne przygotowanie do pracy w instytucjach medialnych, kulturalnych i artystycznych, w przedsiębiorstwach twórczych i usługowych oraz w organizacjach pozarządowych, w tym między innymi w instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się współpracą z mediami, w radiu, telewizji i portalach internetowych, w mediach społecznościowych, w agencjach kampanii społecznych, reklamy, public relations i marketingu, w agencjach zajmujących się organizowaniem imprez masowych, w domach kultury, w doradztwie ds. użytkowania mediów i skutecznego komunikowania. Mogą podjąć pracę wymagającą nie tylko wiedzy oraz umiejętności sprawnego i użytecznego wykorzystywania internetu i innych multimediów, ale również zdolności twórczych i prowadzenia działalności innowacyjnej.

Autorzy: Agnieszka Sikora
Fotografie: Agnieszka Szymala