Szanowni Państwo!

Uniwersytet Śląski w Katowicach to największa w Regionie uczelnia publiczna. Tworzy ją 12 wydziałów oraz ogólnouczelniane jednostki zlokalizowane w Katowicach, Sosnowcu, Chorzowie i Cieszynie. Kształci prawie 40 tys. studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych, a także słuchaczy Uniwersytetu Śląskiego Dzieci, Młodzieży, Maturzystów i Trzeciego Wieku. Uczelnia nieustannie uatrakcyjnia swoją ofertę edukacyjną, uruchamiając co roku nowe kierunki i specjalności, odpowiadające na potrzeby rynku pracy i oczekiwania pracodawców. W roku akademickim 2013/2014 uruchomiliśmy pięć nowych kierunków: międzynarodowe studia polskie, kultury mediów, przedsiębiorczość, turystykę historyczną i pedagogikę specjalną. Wśród nowych specjalności pojawiły się: specjalność tłumaczeniowa z językami Indii na kierunku filologia angielska, socjologia organizacji i zarządzania na kierunku socjologia, współczesne stosunki międzynarodowe na kierunku politologia oraz trzy specjalności na kierunku pedagogika, prowadzonym na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji: doradztwo zawodowe i edukacyjne z socjoterapią, pedagogika społeczna z geragogiką i pedagogika społeczna z socjoterapią. W roku akademickim 2013/2014 Uniwersytet Śląski oferuje studia na blisko 250 programach kształcenia, w tym 6 w języku angielskim.

Naszym celem jest jeszcze większe otwarcie się na rozwiązywanie problemów, a nie tylko uczenie tego, co już jest. Zachęcamy uczniów i studentów do kreatywnej działalności, żeby współpracowali ze sobą, tworzyli wspólne projekty i myśleli nieschematycznie, byli outside the box – jak głosi jedno z haseł promocyjnych Uniwersytetu Śląskiego – lub żeby, przywołując hasło firmy Apple, myśleli inaczej (think different). Chcemy rozwijać Uniwersytet Śląski jako uczelnię przygotowaną do innowacyjnego i ustawicznego kształcenia, interdyscyplinarnego, zindywidualizowanego oraz ukierunkowanego na potrzeby studentów, wykorzystującego najnowsze technologie i sposoby kształcenia, takie jak Massive Open Online Courses.

Dążymy również do zwiększenia liczby sieci trwałych relacji ze światem gospodarki, a dzięki temu do pełnego wykorzystania potencjału Uczelni oraz tworzenia globalnej marki UŚ. Już dziś możemy powiedzieć, że Uniwersytet łączą znakomite relacje z otoczeniem społeczno-gospodarczym, które świadczą o jego otwartości oraz innowacyjności. Zmierzamy w stronę Uczelni Trzeciej Generacji, budując relacje pomiędzy nauką a gospodarką, kulturą i oświatą, stając się tym samym kluczowym elementem w Trójkącie Innowacji.

Dla efektywniejszego wykorzystania możliwości rynkowych Uczelni w 2011 roku zostało powołane do życia Biuro Współpracy z Gospodarką, którego zadaniem jest umożliwienie i usprawnienie współpracy pracowników naukowo-dydaktycznych oraz jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego z wszelkiego rodzaju podmiotami gospodarczymi i jednostkami samorządu terytorialnego. Jego celem są między innymi diagnoza potencjału naukowo-badawczego i zasobów infrastrukturalnych Uczelni, rozwój systemu komercjalizacji wiedzy i systemu promocji przedsiębiorczości akademickiej, kooperacja z podmiotami zewnętrznymi w ramach sieci współpracy ośrodków innowacji.

Działania prowadzone we współpracy z gospodarką doprowadziły w minionym roku akademickim do wielu sukcesów. W kwietniu Uniwersytet Śląski został wyróżniony tytułem Superlidera Innowacji 2013. Naszą Uczelnię doceniono za całokształt działalności w zakresie pogłębiania relacji nauki z przemysłem. Ponadto przy Uniwersytecie Śląskim uruchomiono dwie spółki odpryskowe spin out: „n-lab Marcin Binkowski” oraz ABTOW Biotechnology sp. z o.o. Zorganizowano ponad 65 staży pracowników naukowych w przedsiębiorstwach, konsultacje brokerskie, nawiązano współpracę z wieloma firmami. Warto podkreślić, że w laboratoriach naszej uczelni prowadzone są prace badawcze w priorytetowo traktowanych obszarach technologicznych, m.in. energetyce, ochronie środowiska, biotechnologii, informatyce, nanotechnologii i nanomateriałach. Naukowcy mają do dyspozycji systematycznie modernizowane zaplecze laboratoryjne (137 pracowni) oraz światowej klasy aparaturę badawczą. Uniwersytet zgłosił do ochrony w Urzędzie Patentowym RP prawie 300 przedmiotów własności przemysłowej – zdecydowana większość uzyskała ochronę, kilkadziesiąt czeka jeszcze na decyzję Urzędu. Wśród krajowych uniwersytetów znajdujemy się pod tym względem w ścisłej czołówce.

Uniwersytet Śląski otwiera się na otoczenie społeczne – nie tylko mieszkańców Katowic, ale całego Regionu oraz uczestniczy w akcjach charytatywnych. To uczelnia realizująca nową służebność społeczną, dążąca – już na etapie edukacji szkolnej – do wyławiania talentów, dawania szansy jak najpełniejszego rozwoju, pogłębiania pasji oraz rozbudzania ciekawości i poznawania świata. Stąd idea Uniwersytetu Śląskiego Dzieci, a także realizacja innych projektów edukacyjnych: współprowadzenie dwóch liceów – III LO im. A. Mickiewicza i IV LO gen. S. Maczka oraz klas uniwersyteckich, a także Uniwersytetu Śląskiego Młodzieży oraz Maturzystów. Uczelnia dba nie tylko o ludzi młodych, ale również o seniorów. Od 30 lat działa w naszych murach Uniwersytet Trzeciego Wieku, oferując swoim słuchaczom ciekawe wykłady z wielu dziedzin: historii, psychologii, sztuki, zajęcia dotyczące ziołolecznictwa i zdrowej żywności, a także lektoraty i ćwiczenia ruchowe.

Uniwersytet Śląski wychodzi poza swoje mury: patronuje różnorodnym projektom kulturalnym, inicjuje istotne debaty i angażuje się w nie. Takie działania służą nie tylko promocji poszczególnych miast i Regionu, ale przede wszystkim aktywizują mieszkańców, wzbogacają ofertę twórczego spędzania czasu w przestrzeni akademickiej, tworzą także UniverCity.

Autorzy: Wiesław Banyś
Fotografie: Agnieszka Szymala