Nowości w ofercie edukacyjnej Uniwersytetu Śląskiego

Nowe specjalności i programy

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Specjalność tłumaczeniowa z językami Indii na kierunku filologia angielska

W ramach specjalności oprócz praktycznej nauki pierwszego języka Indii – hindi prowadzone są zajęcia z drugiego języka indyjskiego, wiedzy o językach Indii z elementami językoznawstwa ogólnego, wiedzy o kulturze i literaturze Indii. Absolwenci mają kompetencję komunikacyjną i translatorską w zakresie języka hindi. Reprezentują wysoki poziom przygotowania ogólnohumanistycznego oraz dysponują znajomością literatury, kultury i historii angielskiego i indyjskiego obszaru językowego oraz ogólnym wykształceniem językoznawczym. Mają wysokie kwalifikacje w zakresie przekładu pisemnego i ustnego oraz kompetencje filologa. Studia przygotowują do wykonywania zawodu tłumacza oraz pozwalają ubiegać się o uzyskanie uprawnień tłumacza przysięgłego. Absolwenci mogą również znaleźć zatrudnienie w zawodzie nauczyciela języka angielskiego w różnych placówkach edukacyjnych, mediach, turystyce i sektorze usług, działach współpracy z zagranicą, a także prowadzić działalność w sferze zarządzania i marketingu.

Socjologia organizacji i zarządzania na kierunku socjologia

Absolwent tej specjalności wyposażony jest w kompetencje i odpowiednie umiejętności działania, rozpoznawania i wyjaśniania zjawisk oraz praw gospodarczych, zachodzących w organizacjach oraz uwarunkowań realizacji funkcji zarządzania w organizacjach. Ma teoretyczną wiedzę opisującą relacje między społeczeństwem a gospodarką w makroskali, a także wiedzę na temat stosunków społecznych w sferze ekonomicznej, w tym również wewnątrz przedsiębiorstwa. Wyposażony jest w umiejętności wypracowywania i stosowania procedur badawczych, pozwalających na ewaluowanie i diagnozowanie potrzeb pracowników przedsiębiorstw, działających w warunkach gospodarki rynkowej. Ma wiedzę z zakresu socjologii, ekonomii, psychologii i marketingu, dającą podstawy zrozumienia procesów gospodarczych, tworzenia ścieżek rozwoju zawodowego, motywowania pracowników oraz budowania zespołu, umiejętność rozpoznawania skali i specyfiki problemów w przedsiębiorstwie oraz problemów rynku pracy, a także tworzenia strategii marketingowych.

Doradztwo zawodowe i edukacyjne z socjoterapią na kierunku pedagogika, prowadzonym na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji

Specjalność ta ma na celu wykształcenie wysoko wykwalifikowanych pedagogów, którzy będą pełnić role doradców zawodowych i edukacyjnych, a także socjoterapeutów. Absolwent jest przygotowany do aktywności w różnych obszarach działań społecznych i edukacyjnych oraz do pracy w instytucjach świadczących pomoc osobom o zróżnicowanych możliwościach i predyspozycjach rozwoju, wywodzących się zarówno ze środowisk o stabilnej kondycji rodzinnej oraz socjoekonomicznej, jak i różnym grupom osób (dzieciom, młodzieży, dorosłym) potrzebującym ukierunkowania, wsparcia i profesjonalnej pomocy w życiu codziennym i edukacji, np. osobom niedostosowanym społecznie, zagrożonym patologiami, brakiem możliwości rozwoju indywidualnego perspektyw, brakiem pracy oraz osobom niepełnosprawnym. Może zostać zatrudniony jako pedagog szkolny w placówkach o charakterze pedagogicznym, jako doradca zawodowy i edukacyjny/szkolny w poradniach psychologiczno- pedagogicznych, jako terapeuta w instytucjach pomocowych, socjoterapeutycznych, a także w urzędach pracy i innych instytucjach, które świadczą pomoc osobom w różnym wieku oraz jako opiekun w instytucjach pomocy społecznej.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Pedagogika społeczna z geragogiką na kierunku pedagogika prowadzonym na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji

Studia na tym kierunku mają na celu wykształcenie wysoko wykwalifikowanych pedagogów, animatorów, terapeutów, podejmujących zadania opiekuna środowiskowego wspomagającego osoby starsze. Absolwent jest przygotowany do aktywności w różnych obszarach działań edukacyjnych, kulturalnych i opiekuńczo-terapeutycznych, do planowania pracy jednostek i grup oraz podejmowania roli kierowniczej w palcówkach świadczących usługi osobom starszym. Może podjąć pracę jako: wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych, pedagog szkolny, terapeuta, specjalista reintegracji zawodowej, opiekun kwalifikowany w domu opieki społecznej.

Pedagogika społeczna z socjoterapią na kierunku pedagogika, prowadzonym na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji

Studia przygotowują do pracy opiekuńczo-wychowawczej i terapeutycznej na wszystkich stopniach edukacji. Absolwent dysponuje rzetelnym i pogłębionym przygotowaniem teoretycznym do aktywności w różnych obszarach działań edukacyjnych, opiekuńczo- -wychowawczych, profilaktycznych, a szczególnie do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych. Może zostać zatrudniony jako wychowawca lub nauczyciel w młodzieżowych ośrodkach i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, pedagog w szkołach, placówkach wychowania pozaszkolnego, placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania przez nich nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz jako wychowawca w świetlicach szkolnych.

Współczesne stosunki międzynarodowe na kierunku politologia, prowadzonym w Wydziale Nauk Społecznych

Specjalność przeznaczona jest dla osób zainteresowanych problematyką relacji międzynarodowych, polityki zagranicznej państwa, bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, zagrożeń dla pokoju i stabilności oraz współczesnych konfliktów zbrojnych. Student może pełniej zrozumieć uwarunkowania wpływające na współczesne stosunki międzynarodowe, w tym specyfikę systemów politycznych wybranych państw, znaczenie surowców energetycznych, współczesnych stosunków religijnych, różnic kulturowych, procesu globalizacji, mechanizmów rządzących gospodarką światową oraz norm występujących w stosunkach międzynarodowych.