Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

ETNOLOGIA. „Studia Etnologiczne i Antropologiczne”. T. 12: Dziedzictwo kulturowe „nadbagażem” codzienności? Red. Halina R u s e k , Kinga C z e r w i ń s k a , Katarzyna M a r c o l

LITERATUROZNAWSTWO. Przyszłość polonistyki. Koncepcje – rewizje – przemiany. Red. Krzysztof K ł o s i ń s k i , Filip Ma z u r k i e w i c z , Adam D z i a d e k

Ewa B a r t o s : Motory. Szkice o / przy Zegadłowiczu

JĘZYKOZNAWSTWO. Monika S u ł k ow s k a : De la phraséologie à la phraséodidactique. Études théoriques et pratiques

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. Magdalena K emp n a - P i e n i ą ż e k : Formuły duchowości w kinie najnowszym

Agnieszka K o p i ń s k a : Fortepian w twórczości Witolda Lutosławskiego. Rola czynnika percepcyjnego w interpretacji wykonawczej. W setną rocznicę urodzin kompozytora + 2 płyty CD

Aleksandra K u n c e , Maria Po p c z y k : Into the Noise. Anthropological and Aesthetic Discourses in Public Sphere

PEDAGOGIKA. Seniorzy w środowisku lokalnym (badania empiryczne i przykłady dobrych praktyk). Red. Anna Z a w a d a , Łukasz Tomc z y k

PSYCHOLOGIA. „Chowanna” 2013. R. 56(70). T. 1 (40): W poszukiwaniu wyznaczników jakości życia. Red. Małgorzata Gór n i k-Du r o s e

NAUKI o ZIEMI. Marzena L amp a r s k a: Uwarunkowania rozwoju turystyki postindustrialnej w przestrzeni Górnośląskiego Związku Metropolitalnego

Podręczniki i skrypty

KULTURA i JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW.

Czytaj po polsku. T. 1: Bolesław Prus: „Kamizelka”, „Z legend dawnego Egiptu”. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla początkujących. Wyd. 3. Oprac. Wioletta Ha j d u k - Ga w r o n , Małgorzata Sme r e c z n i a k

KULTURA i JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. Czytaj po polsku. T. 4: Stefan Żeromski: „Siłaczka”, „Rozdziobią nas kruki, wrony...”. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla początkujących. Wyd. 3. Oprac. Agnieszka S z o l

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

TEOLOGIA. Miłość i odpowiedzialność – wyznaczniki kanonicznego przygotowania do małżeństwa. Red. Andrzej P a s t w a , Monika Gwó ź d ź

LITERATUROZNAWSTWO. „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze”. T. 22: Rusycyści Uniwersytetu Śląskiego. Strategie badawcze. Red. Halina M a z u r e k , Jadwiga G r a c l a

Leszek Ma ł c z a k : Croatica. T. 1: Literatura i kultura chorwacka w Polsce w latach 1944–1989. T. 2: Bibliografia

Miłosz P i o t r ow i a k : Idylla/ testament. Wiersze przebrane. Testament/ idylla. Wiersze przybrane

Justyna Tymi e n i e c k a - S u c h a n e k : Literatura rosyjska wobec upodmiotowienia zwierząt. W kręgu zagadnień ekofilozoficznych

JĘZYKOZNAWSTWO. „Logopedia Silesiana”. T. 1. Red. Olga P r z y b y l a

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Marta Na d o l n a : Powrót „zakazanych” książek do współczesnych odbiorców (wybrane zagadnienia)

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. Aldona Ś l u s a r z : Muzyka kameralna jako synteza gry solowej i orkiestrowej. Próba charakterystyki w świetle literatury fletowej

PSYCHOLOGIA. O potrzebie edukacji zdrowotnej kobiet. W świetle badań społeczno-pedagogicznych. Red. Joanna B u l s k a

NAUKI o ZIEMI. Mariola J a b ł o ń s k a : Wskaźnikowe składniki mineralne w tkance płucnej osób narażonych na pyłowe zanieczyszczenia powietrza w konurbacji katowickiej

Bogdan Ż o g a ł a : Metody geoelektryczne w badaniach gruntów skażonych substancjami ropopochodnymi