Sylwetki rektorów Uniwersytetu Śląskiego

Prof. dr hab.
Kazimierz Popiołek
(2 VII 1968–30 IX 1972)

We wspomnieniach Marka J. Lubelskiego, prof. Kazimierz Popiołek był wizjonerem, „marzył mu się Uniwersytet nad Rawą, ale nie tą, którą znamy i widzimy, lecz oczyszczoną, z zadrzewionymi bulwarami, po których będą spacerować studenci i profesorowie”1.

Rozmowy z przedstawicielami Uniwersytetu Jagiellońskiego na temat utworzenia pierwszego uniwersytetu na Górnym Śląsku rozpoczęły się na przełomie 1961 i 1962 roku. Duże zainteresowanie wykazał ówczesny rektor UJ prof. dr hab. Kazimierz Lepszy, przyjaciel i kolega ze studiów prof. Popiołka, będącego wówczas profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego. Przybył z Wrocławia, by u stóp Góry św. Anny dowiedzieć się o pomyślnym przebiegu rozmów. Na początku roku akademickiego 1963/1964 powstała Filia UJ w Katowicach, prof. Popiołek został mianowany prorektorem. Pięć lat później rozpoczęto kolejne rozmowy, które ostatecznie doprowadziły do utworzenia samodzielnego uniwersytetu – w wyniku połączenia struktur Filii UJ oraz działającej od 1950 roku Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach. 1 października 1968 odbyła się uroczysta inauguracja pierwszego roku akademickiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prof. Kazimierz Popiołek został mianowany rektorem nowo powstałej uczelni.

Prof. Popiołek urodził się 25 lutego 1903 roku w Cieszynie. Zajmował się dziejami nowożytnymi i najnowszymi Śląska. W czasie wojny mieszkał w Warszawie, gdzie brał udział w tajnym nauczaniu. Został aresztowany w 1944, przebywał w obozach koncentracyjnych. Po wojnie pracował w Instytucie Śląskim oraz kierował Zakładem Historii Śląska Instytutu Historii PAN. Był profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego (1955–1964), dyrektorem Śląskiego Instytutu Naukowego, a następnie profesorem i prorektorem UJ. 1 października 1977 otrzymał promocję doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W oczach studentów był osobą otwartą, lubił rozmowy na korytarzu. Najczęstszym tematem była przyszłość uniwersytetu. Uczył kochać region, w którym się urodził i którym się naukowo zajmował. Dążył do bliskich relacji ze studentami. Zapalony narciarz, założyciel przedwojennego Śląskiego Klubu Sportowego w Katowicach, lubił placki ziemniaczane posypywane cukrem i miodówkę pana Wiesława, którą miał okazję kosztować, gdy odwiedzał studentów w schronisku na Równicy w Beskidzie Śląskim.

Zmarł 28 grudnia 1986 roku w Katowicach. Jego imię nosi aula w budynku Wydziału Nauk Społecznych UŚ.

1 M. Lubelski, Szczególny klimat epoki, w: „Gazeta Uniwersytecka UŚ”, 2004, nr 3 (Wydanie Specjalne).

Prof. dr hab.
Henryk Rechowicz
(1 X 1972–5 XII 1980)

Następca rektora Kazimierza Popiołka został mianowany w roku akademickim 1972/1973 przez I sekretarza KW PZPR w Katowicach, Zdzisława Grudnia. We wspomnieniach zaznaczał, że początkowe miesiące nie były dla niego łatwe. Odwołanie rektora Popiołka, przed upływem kadencji, doprowadziło do pogorszenia stosunków między prof. Rechowiczem a prof. Popiołkiem. Zapytany o historyczny kontekst swojego mianowania na rektora, zwracał uwagę nie tylko na swoje zdolności organizacyjne, lecz również na działalność partyjną: „Byłem nie tylko profesorem i dobrym organizatorem, ale także działaczem partyjnym i to przeważyło z całą pewnością. Miałem już długi staż partyjny, wstąpiłem do PZPR w wieku 18 lat”2.

Prof. Rechowicz kierował Zakładem Historii Najnowszej Instytutu Historii Wydziału Nauk Społecznych UŚ. W ostatnich latach był emerytowanym profesorem Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Był Członkiem Komitetu Nauk Historycznych PAN oraz dyrektorem Śląskiego Instytutu Naukowego. W 1962 roku uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie Wrocławskim, w roku 1966 ukończył przewód habilitacyjny na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Profesor zwyczajny nauk humanistycznych od roku 1974. Jego zainteresowania badawcze koncentrowały się wokół historii politycznej i społecznej Polski XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego.

We wspomnieniach Adama Pazery, był człowiekiem taktownym i kulturalnym, miał dystans do otaczającej rzeczywistości i trzeźwe spojrzenie na świat, potrafił słuchać.

Kontynuował plany rozbudowania zespołu dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego wzdłuż Rawy. Dążył do rozwoju humanistyki. W 1973 roku pisał o konieczności podziału Wydziału Humanistycznego na Wydział Filologiczny (zlokalizowany w Sosnowcu) oraz Wydział Nauk Społecznych (w Katowicach), podjął również starania o pozyskanie nowego miejsca dla drukarni Uniwersytetu Śląskiego. Za jego kadencji uczelnia objęła również patronat nad statkiem zbudowanym w 1978 roku w Stoczni Szczecińskiej. Matką chrzestną statku, na prośbę rektora Rechowicza, została prof. Wanda Mrozek z Instytutu Socjologii UŚ.

Prof. Henryk Rechowicz został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz całym szeregiem innych odznaczeń i nagród naukowych, państwowych i społecznych. Zmarł 17 czerwca 2004 roku.

2 M. Kwaśniewicz, Spojrzenie z przeszłości, w: „Gazeta Uniwersytecka UŚ”, 1998, nr 9.

Prof. dr hab.
Sędzimir Maciej Klimaszewski
(5 XII 1980–30 IX 1981; 1 VI 1982–30 XI 1990)

Po rezygnacji prof. Henryka Rechowicza ze stanowiska rektora, Senat Uniwersytetu Śląskiego w 1980 roku wybrał następcę – prof. Sędzimira Klimaszewskiego.

Prof. Klimaszewski rozpoczął studia na Uniwersytecie Warszawskim w 1954 roku. Wybrał wówczas biologię. Pracę zawodową rozpoczął w 1959 roku w Instytucie Zoologicznym PAN w Warszawie. W latach 1964–1973 pracował na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie. W wieku 27 lat otrzymał tytuł doktora habilitowanego. Z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach związał się w 1973 roku, podejmując pracę na nowo zorganizowanym Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska (był organizatorem Katedry Zoologii i jej kierownikiem przez 28 lat). Z jednej strony, wybór był uwarunkowany szczególnym miejscem badań – Śląskiem, ze względu na zainteresowania naukowe biologa, z drugiej – chęć zbudowania zespołu badawczego od podstaw. Członek Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, Polskiego Towarzystwa Zoologicznego i Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Był także członkiem Rady Naukowej Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie. W roku 1988 otrzymał tytuł doktora honoris causa rosyjskiego Uniwersytetu Państwowego w Rostowie nad Donem.

Prof. Klimaszewski zainicjował i na stałe wprowadził do nauki nowe narzędzia i metody badawcze w zakresie filogenezy, systematyki, zoogeografii i zoocenologii. Rozwinął badania bioindykacyjne, wprowadzając dwie skale oceny stanu degradacji środowiska. Jest autorem 130 prac naukowych, 5 podręczników i wielu skryptów. Pod jego kierunkiem prace magisterskie napisało 100 osób. Wypromował 12 doktorów nauk przyrodniczych, z których czterech zasila obecnie profesorskie grona.

W okresie stanu wojennego wykładał na Uniwersytecie w Moskwie, został wówczas odwołany ze stanowiska rektora, by ponownie objąć je po powrocie do Polski w 1982 roku.

Okres „rektorowania” nazywał „wariacko trudnym” – nie tylko ze względu na kontekst polityczny, lecz również w związku z problemami finansowymi uczelni. Prócz tego „kłopotem była ogólna atmosfera i stosunek do Uniwersytetu, gdzie, jak można było domniemywać, zaufaniem obdzielano nas ograniczonym”3.

Zmarł 16 marca 2001 roku w Katowicach. Został pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

3 M. Kwaśniewicz, Rektor – biolog, w: „Gazeta Uniwersytecka UŚ”, 1998, nr 10–11.

Prof. dr hab.
August Chełkowski
(1 X 1981–16 I 1982)

Został wybrany na stanowisko rektora UŚ w demokratycznych wyborach w maju 1981 roku. Pół roku później, w nocy z 12 na 13 grudnia, został internowany i przebywał w areszcie do 19 grudnia. Funkcję rektora pełnił do stycznia 1982 roku, po czym otrzymał akt zwolnienia z pełnionej funkcji. Był jedynym rektorem wyższej uczelni, internowanym w czasie stanu wojennego. Pozostał, mimo nacisków, na uczelni, jako kierownik Zakładu Fizyki Doświadczalnej.

Studia z zakresu fizyki rozpoczął w 1948 roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie w 1959 roku uzyskał stopień doktora nauk fizycznych. Tytuł profesora otrzymał w 1973 roku. Do Katowic przybył w 1966 roku, został dziekanem Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii oraz dyrektorem Instytutu Fizyki. Profesor jest autorem i współautorem ok. 50 publikacji (tylko z zakresu fizyki ciała stałego), wydrukowanych głównie w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Jego działalność naukowa znalazła uznanie zarówno w kraju, jak i zagranicą. Jej wynikiem była współpraca naukowa z takimi ośrodkami zagranicznymi, jak: Laboratorium A. Cortona CNRS w Bellevue (Francja), Uniwersytet Kalifornijski w Los Angeles (USA) czy – do tej pory realizowana – z Uniwersytetem w Osnabrück, Instytutem Laue-Langevina w Grenoble, Uniwersytetem w de Mans oraz z licznymi krajowymi ośrodkami Wrocławia, Poznania, Warszawy czy Krakowa. Prace zapoczątkowane przez prof. Chełkowskiego są kontynuowane przez jego wychowanków, a tematyka badawcza jest systematycznie rozszerzana.

We wspomnieniach swoich uczniów, prof. Chełkowski był wzorem człowieka, naukowca i nauczyciela. Pozostawił po sobie bogactwo naukowe i „dobra duchowe”: umiejętność głoszenia prawd, wolność i samodzielność w dokonywaniu wyborów, uczciwość i prawość, poszanowanie innych. Śpiewał ze studentami kolędy na spotkaniach organizowanych przez polonistów, towarzyszył podczas majówek, „wieczorów fizyków” czy podczas mazurskich obozów żeglarskich. Zwracał uwagę na szczególną aktywność społeczną swoich kolegów: „Fizyka uczy uczciwości. Jest dyscypliną naukową wolną od zakłamania (…). W wielu innych dyscyplinach łatwiej coś zafałszować, kłamstwo jest mniej uchwytne”4. Obok uczciwości, ważna jest również umiejętność logicznego myślenia – obie cechy natomiast są, zdaniem prof. Chełkowskiego, nieodzowne w działaniu polityka. Był senatorem oraz marszałkiem senatu w latach 1991–1993.

Odnosząc się do trudnego okresu lat osiemdziesiątych, mówił: „Nie można generalizować. Przekrój ludzkich postaw i zachowań jest u nas taki, jak w całym kraju. Są grupy, które dominują, ujawniają się na zewnątrz i decydują o wizerunku Uniwersytetu odbieranym przez społeczeństwo. Ale to jeszcze nie jest cały Uniwersytet (…). O tej różnorodności postaw świadczą represje, jakie spadły na Uniwersytet w stanie wojennym”5.

Prof. Chełkowski zmarł 31 października 1999 roku w Warszawie. 17 maja 2000 roku odbyła się uroczystość nadania Instytutowi Fizyki UŚ jego imienia.

4 Na początku drogi. Rozmowa (red. A. Grajewskiego) z prof. Augustem Chełkowskim, fizykiem, kandydatem do senatu z listy Komitetu Obywatelskiego w Katowicach, w: „Gość Niedzielny” 1989, nr 22. Cyt. za: Wyrósł z dobrego drzewa… Uniwersytet Śląski 1968–1998. Fakty, dokumenty, relacje, red. A. Barciak, Katowice 1998, s. 414.
5 Tamże, s. 415.