Kronika UŚ

Dziecko – rodzina zastępcza i adopcyjna szansą na normalne życie

15 kwietnia na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ w Cieszynie odbyła się konferencja pt. „Dziecko – rodzina zastępcza i adopcyjna szansą na normalne życie”. Jej ideą było budowanie pozytywnego obrazu rodzin zastępczych i adopcyjnych oraz ukazanie blasków i cieni sprawowania opieki zastępczej. Organizatorami konferencji byli Zakład Pedagogiki Specjalnej Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie oraz Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „Tęczowa Przystań”.

Nocne Powtórki Maturalne

15 kwietnia ruszył projekt Nocne Powtórki Maturalne, organizowany przez Uniwersytet Śląski Maturzystów. To cykl spotkań skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego. Celem projektu było zachęcenie uczniów i nauczycieli do wychodzenia poza znane rozwiązania edukacyjne, do eksperymentowania z formą, wykorzystywania nowych metod i narzędzi dydaktycznych. Organizatorzy zdecydowali się na eksperyment, odwracając konwencję i zaproponowali nauczanie nocą. Podczas trwania akcji maturzyści mogli poznać m.in.: ciekawe sposoby na tworzenie prezentacji, notowanie za pomocą map myśli czy platformy e-learningowe. Nocne Powtórki Maturalne odbywały się w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach, Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie oraz na Wydziale Filologicznym UŚ w Sosnowcu. W inauguracji projektu udział wziął dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek, prorektor UŚ ds. kształcenia i studentów.

Śląska Nagroda im. Juliusza Ligonia

18 kwietnia na Wydziale Teologicznym UŚ odbyła się uroczystość wręczenia Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia. Wśród tegorocznych laureatów znaleźli się: ks. prałat Władysław Nieszporek – za twórczy wkład w rozwój kultu Matki Boskiej Piekarskiej – Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej; prof. dr hab. Katarzyna Olbrycht z Zakładu Edukacji Kulturalnej Uniwersytetu Śląskiego – za konsekwentne rozwijanie pedagogiki o inspiracji personalistycznej i chrześcijańskiej; zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny – w 60. rocznicę istnienia – za twórczy wkład w rozwój kultury polskiej.

Śląska Nagroda im. Juliusza Ligonia przyznawana jest przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” za istotny wkład w rozwój życia społecznego, kulturalnego, artystycznego i naukowego ziemi śląskiej, w tworzenie jej historii i kształtowanie współczesności w duchu idei głoszonych przez patrona nagrody. Nagrodą wyróżniane są osoby, zespoły, organizacje i instytucje, które – zakorzenione w katolickiej wierze oraz w kulturze, historii i tradycji ziemi śląskiej – dają świadectwo uniwersalnych wartości ludzkich, chrześcijańskich i patriotycznych. Nagroda przyznawana jest od 1963 roku.

Finał XVII Konkursu Wiedzy Technicznej

19 kwietnia na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ w Sosnowcu odbył się finał XVII Konkursu Wiedzy Technicznej. Celem Konkursu jest propagowanie wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych zagadnień związanych z nowoczesną techniką i informatyką oraz uświadomienie uczniom, szczególnie klas maturalnych, jak duże znaczenie ma wiedza z zakresu przedmiotów ścisłych. Konkurs Wiedzy Technicznej daje również organizatorom możliwość dotarcia do dużej liczby uczniów stojących przed wyborem przyszłego kierunku studiów i zainteresowania ich kierunkami technicznymi śląskich i zagłębiowskich uczelni, w tym z bogatą ofertą edukacyjną Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ. Patronat nad XVII Konkursem Wiedzy Technicznej objął m.in. JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. Pomysłodawcą jest dr hab. prof. UŚ Jan Ilczuk z Zakładu Dydaktyki Przedmiotów Technicznych UŚ.

I Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna

20 kwietnia w Katowicach miała miejsce pierwsza w Polsce Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna. Zorganizowana została z inicjatywy Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego oraz Fundacji Uniwersytetu Śląskiego. Sesje odbywały się w rektoracie UŚ oraz w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej. Podczas pierwszego dnia konferencji zostały omówione problemy dotyczące dwujęzyczności, zaburzeń mowy, zwłaszcza u małych dzieci, a także przyszłości logopedii. W drugim dniu wydarzenia odbywały się szkolenia z zakresu m.in. komunikacji z niepełnosprawnymi, z uwzględnieniem osób z autyzmem i zespołem Aspergera, oraz pomocy dzieciom wielojęzycznym w rozwoju językowym.

9. Studencki Festiwal Nauki

Od 22 do 25 kwietnia odbywała się dziewiąta edycja Studenckiego Festiwalu Nauki. Impreza co roku stwarza niepowtarzalną okazję do odwiedzenia miejsc, które na co dzień są niedostępne dla osób niezwiązanych ze środowiskiem akademickim. Najważniejszym punktem festiwalu był Jarmark Wiedzy, odbywający się 23 kwietnia na deptaku przed rektoratem UŚ. W przygotowanym przez studentów miasteczku namiotowym na zwiedzających czekało wiele atrakcji. Przedstawiciele kół naukowych pokazywali, co ich interesuje, na czym polegają ich pasje naukowe i pozanaukowe, prezentowano eksperymenty, odbywały się koncerty. Natomiast 24 kwietnia przed rektoratem odbywał się Dzień Zabaw – „Hydepark na Bankowej”. W ramach festiwalu odbyła się również debata pt. „Co nam daje Uniwersytet, czyli o znaczeniu wykształcenia humanistycznego” z udziałem JM Rektora UŚ prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia, prof. Jerzego Stuhra oraz prof. zw. dr. hab. Tadeusza Sławka. 25 kwietnia odbył się „Dzień otwartych debat” – wykłady pracowników naukowych UŚ dla przechodniów na ulicy Mariackiej oraz w budynku Dworca Głównego PKP w Katowicach. W akcji uczestniczyli m.in. prorektorzy UŚ – dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek oraz dr hab. Mirosław Nakonieczny.

Studencki Festiwal Nauki jest największym przedsięwzięciem na terenie województwa śląskiego, wspierającym uczniów szkół ponadgimnazjalnych w podjęciu decyzji dotyczących wyboru kierunku dalszego kształcenia.

Posiedzenie RKRUA

23 kwietnia w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej miało miejsce posiedzenie Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich. Głównym tematem spotkania była rola szkół wyższych w rozwoju regionu. W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele władz wojewódzkich oraz reprezentanci władz śląskich miast akademickich. Obradom przewodniczył JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

O edukacji uniwersyteckiej na poziomie doktoranckim

23 kwietnia na Wydziale Filologicznym UŚ w Katowicach odbyła się debata na temat uniwersytetu, miejsca i samopoczucia w nim doktorantów, uniwersyteckiej edukacji. Inspiracją do rozmowy stał się cykl wykładów prof. zw. dr. hab. Tadeusza Sławka pt. „Uniwersytet jako instytucja społeczna” – prowadzonych dla słuchaczy I roku studiów doktoranckich – oraz eseje uczestników tego wykładu. W spotkaniu uczestniczyli: prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek, prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek oraz kierownik studiów doktoranckich dr hab. prof. UŚ Danuta Opacka-Walasek.

Skamander 11. Reinterpretacje

Od 7 do 9 maja na Wydziale Filologicznym w Katowicach miała miejsce Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Skamander 11. Reinterpretacje”. Spotkanie poświęcone było twórczości jednej z najważniejszych grup poetyckich uformowanych u progu XX wieku – Skamandrytom. Konferencja miała na celu zarówno reinterpretację twórczości grupy, jak też rewizję dotychczasowych ustaleń badawczych. Wydarzenie, które zostało zorganizowane przez Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego oraz Studenckie Koło Naukowe Teorii Literatury, było kontynuacją badań zapoczątkowanych 35 lat temu na Wydziale Filologicznym UŚ.

Oblicza konfliktu

Koło Naukowe WolnoMISHlicieli UŚ we współpracy z Radą Samorządu Studenckiego MISH UŚ zorganizowało Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukową pt. „Oblicza konfliktu”, która miała miejsce 7 i 8 maja w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej. Sesja skierowana była do studentów i doktorantów nauk humanistycznych oraz społecznych. Jej celem stało się podjęcie refleksji dotyczącej konfliktu – zjawiska wszechobecnego w codziennej rzeczywistości. Spotkanie było okazją do przyjrzenia się tej problematyce, szczególnie wyzwaniom i sporom, które niesie ze sobą współczesność – konflikty w świecie polityki, nauki, sztuki, kultury, etyki, prawa i innych dziedzin.

Dni Narodowego Centrum Nauki

8 i 9 maja na Śląsku odbywały się Dni Narodowego Centrum Nauki. W programie wydarzenia zaplanowano spotkania, podczas których polskim naukowcom oraz osobom rozpoczynającym pracę badawczą zaprezentowana została oferta konkursowa Centrum. Spotkania były okazją m.in. do wyjaśnienia wątpliwości, jakie mogą pojawić się w trakcie przygotowywania wniosków, oraz do przybliżenia zasad regulujących obsługę projektów finansowanych przez NCN. Dniom Narodowego Centrum Nauki towarzyszyła dyskusja na temat funkcjonowania systemu finansowania nauki w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem konkursów i procesu oceny wniosków przyjętego przez NCN. Dla młodych naukowców przygotowano seminarium na temat mechanizmów finansowania badań, które odbyło się na Wydziale Nauk Społecznych UŚ. Organizatorami wydarzenia byli Narodowe Centrum Nauki i Regionalna Konferencja Rektorów Uczelni Akademickich.

Wystawa „Nauki polarne pod polską flagą”

Od 8 maja na deptaku przed rektoratem Uniwersytetu Śląskiego można było oglądać wystawę plenerową Polskiego Konsorcjum Polarnego, której liderem jest Uniwersytet Śląski. Wystawa „Nauki polarne pod polską flagą” prezentowała krótką historię polskich badań oraz wyniki eksploracji prowadzonych przez 12 członków konsorcjum. Naukowcy z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego prowadzą badania polarne od 1977 roku, a ich główna problematyka dotyczy zmian klimatu i środowiska przyrodniczego Arktyki w kontekście globalnego ocieplenia.

Prof. Jan Czochralski patronem roku 2013

W 60. rocznicę śmierci prof. Jana Czochralskiego – jednego z najwybitniejszych polskich naukowców – Sejm RP ustanowił rok 2013 Rokiem Jana Czochralskiego. Z tej okazji Instytut Fizyki UŚ zorganizował sympozjum i wystawę poświęcone życiu i badaniom, które prowadził ten znakomity chemik, metalurg i krystalograf. Sympozjum odbyło się 8 maja w auli im. A. Pawlikowskiego w Instytucie Fizyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ.

Europejski Kongres Gospodarczy 2013

Od 13 do 15 maja w Katowicach odbywał się V Europejski Kongres Gospodarczy. Trzydniowe wydarzenie składało się z debat, spotkań i licznych wydarzeń towarzyszących. Wzięło w nim udział ponad 6 tysięcy gości z Polski i krajów europejskich. W Kongresie uczestniczył JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. Podczas EKG omówione zostały zagadnienia dotyczące m.in.: przyszłości europejskiej gospodarki i strefy euro, europejskiej współpracy regionalnej w dziedzinie energetyki, polityki klimatyczno-energetycznej – horyzont 2050, gazu łupkowego, funduszy unijnych wspierających innowacje, trendów w światowym górnictwie węgla kamiennego, nowoczesnego zarządzania w administracji publicznej, finansów samorządów, inwestycji infrastrukturalnych w Europie Centralnej, europejskich korytarzy transportowych, sektora budowlanego w Polsce, nowych technologii w motoryzacji, telekomunikacji i społeczeństwa informacyjnego, rynku pracy i polityki zatrudnienia, a także polityki lekowej.