Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

HISTORIA. Aneta Borowik: Dzieje, architektura oraz twórcy Zakładu OO. Jezuitów w Chyrowie. Twórczość Antoniego Łuszczkiewicza oraz Edgara Kovàtsa na tle epoki

Aneta Borowik: Słownik architektów, inżynierów i budowniczych związanych z Katowicami w okresie międzywojennym

Dorota Malczewska-Pawelec: Dialog o Śląsku. O (nie)zmienności obrazu krainy i jej mieszkańców w polskich syntezach dziejów narodowych epoki zaborów (studium historiograficzne)

FILOZOFIA. „Folia Philosophica”. T. 30. Red. Piotr Łaciak Piotr Łaciak: Anonimowość jako granica poznania w fenomenologii Edmunda Husserla

Andrzej J. Noras: Historia neokantyzmu

SOCJOLOGIA. „Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa”. T. 3. Red. Marek S. Szczepański, Anna Śliz

Urszula Swadźba: Wartości – pracy, rodziny i religii – ciągłość i zmiana. Socjologiczne studium społeczności śląskich

KOMPARATYSTYKA LITERACKA i KULTUROWA. Tadeusz Sławek: NICowanie świata. Zdania z Szekspira

FILOLOGIA KLASYCZNA. Anna Kucz: „Umbra veri”. Arnobiusz i nurty filozofii klasycznej

JĘZYKOZNAWSTWO. Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną. T. 1: Stan wiedzy i postulaty badawcze. Red. Małgorzata Kita, Magdalena Ślawska

Joanna Wilk-Racięska: Entre la visión del mundo temporal y la aspectual. Casos del español sudamericano

PEDAGOGIKA. Grażyna Szafraniec: Malowanie palcami. Analiza diagnostyczna. Cz. 1 + płyta CD

BIOLOGIA. Izabella Franiel: The biology and ecology of „Betula pendula” Roth on post-industrial waste dumping grounds: the variability range of life history traits

Podręczniki i skrypty

Czytaj po polsku. T. 2: Henryk Sienkiewicz: „Latarnik”, „Janko Muzykant”. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla początkujących. Wyd. 4. Oprac. Aleksandra Achtelik, Wioletta Hajduk-Gawron

Aleksandra Achtelik, Bernadeta Niesporek-Szamburska: Bawimy się w polski 1. Podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci. Zeszyt ćwiczeń i klucz do zadań z komentarzem dydaktycznym. Wyd. 2. (2 wolumeny + 2 CD)

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

POLITOLOGIA I EKONOMIA POLITYCZNA. „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. T. 9. Red. Jan Iwanek, Mieczysław Stolarczyk, współpr. Marian Mitręga

LITERATUROZNAWSTWO. „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 3. Cz. 1: Bariery kulturowe w przekładzie artystycznym. Red. Bożena Tokarz Gustaw Morcinek – w 120-lecie urodzin. Red. Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Jacek Lyszczyna

Sarmackie theatrum. T. 5: Między księgami. Red. Maria Barłowska, Marzena Walińska

Sarmackie theatrum. T. 6: Między tekstami. Red. Maria Jarczykowa, Anna Sitkowa

Monika Gawlak: Świat poetycki Gregora Strnišy

Katarzyna Gutkowska: Intertekst, historia i (auto)ironia. Szkice o twórczości Tadeusza Różewicza

FILOLOGIA KLASYCZNA. „Scripta Classica”. Vol. 9. Ed. Tadeusz Aleksandrowicz

JĘZYKOZNAWSTWO. Linguarum Silva. T. 1: Opozycja – przeciwieństwo – kontrast w języku i w tekście. Red. Barbara Mitrenga

Readings in second language aquisition. Ed. Danuta Gabryś-Barker

Joanna Sobczykowa: O naukowej polszczyźnie humanistycznej złotego wieku. Wujek – Budny – Murzynowski

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Lektury pokoleniowe i ponadpokoleniowe. Z zagadnień recepcji. Red. Irena Socha, współudz. Agnieszka Łakomy

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. Wartości w muzyce. T. 4: Muzyka w środowisku społecznym. Red. Jadwiga Uchyła-Zroski

Alicja Głutkowska-Polniak: Wyobraźnia. Sztuka i design

Małgorzata Krakowiak: Mierzenie się z esejem. Studia nad polskimi badaniami eseju literackiego

PRAWO. „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 10. Red. Maksymilian Pazdan

„Z Dziejów Prawa”. T. 5 (13). Red. Adam Lityński, Marian Mikołajczyk, Wojciech Organiściak

Marian Mikołajczyk: Proces kryminalny w miastach Małopolski XVI–XVIII

PEDAGOGIKA. „Chowanna” 2012. R. 55(69). T. 2 (39): Problemy edukacji w społeczeństwie wiedzy. Red. Stanisław Juszczyk

Alicja Gałązka: Future Learning System. Drama w nauczaniu języka angielskiego. Perspektywa psychopedagogiczna

Joanna Gruba: Ocena słuchu fonemowego u dzieci w wieku przedszkolnym

Podręczniki i skrypty

JĘZYKOZNAWSTWO. Katarzyna Kwapisz-Osadnik: Podstawowe wiadomości z gramatyki polskiej i włoskiej. Szkic porównawczy

Andrzej Porzuczek, Arkadiusz Rojczyk, Janusz Arabski: Praktyczny kurs wymowy angielskiej dla Polaków

KULTURA i JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. Czytaj po polsku. T. 1: Bolesław Prus: „Kamizelka”, „Z legend dawnego Egiptu”. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla początkujących. Wyd. 3. Oprac. Wioletta Hajduk-Gawron, Małgorzata Smereczniak

Czytaj po polsku. T. 7: Stanisław Lem: „Jak ocalał świat” (B1–B2), „Maszyna Trurla” (B2 –C1), „Wyprawa pierwsza A, czyli Elektrybałt Trurla” (C1–C2). Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych. Wyd. 2. Oprac. Jolanta Tambor

MATEMATYKA. Joanna Ger: Kurs matematyki dla chemików. Wyd. 5 Justyna Sikorska: Zbiór zadań z matematyki dla studentów chemii. Wyd. 5.