Od 2010 roku doktoranci i absolwenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach mają możliwość uczestnictwa w innowacyjnym przedsięwzięciu, jakim jest Programme in European Private Law for Postgraduates (PEPP)

Poszerzanie horyzontów

PEPP jest międzynarodowym programem przeznaczonym dla uczestników studiów doktoranckich i absolwentów wydziałów prawa, którzy prowadzą badania naukowe w zakresie prawa prywatnego w kontekście europejskim. Prawo prywatne należy tu rozumieć szeroko, a więc jako obejmujące również takie działy, jak np. prawo spółek, prawo prywatne międzynarodowe, prawo proceduralne i prawo ochrony konkurencji.

Uczestnicy Programu PEPP w roku akademickim 2011/2012
Uczestnicy Programu PEPP w roku akademickim 2011/2012

Programme in European Private Law for Postgraduates

Celem PEPP jest podwyższenie kwalifikacji i rozwój zainteresowań jego uczestników, co ma skutkować niebagatelnym podniesieniem jakości ich pracy naukowej. Oficjalnym językiem programu jest język angielski. Organizatorem PEPP ze strony polskiej – Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego – jest prof. UŚ dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk.

Obecna, trzecia już edycja programu, odbywa się w ramach jednego roku akademickiego. Składają się na nią cztery kursy, prowadzone w jednostkach naukowych z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Polski. Każdy kurs trwa od pięciu do sześciu dni i jest finansowany przez organizatorów programu. Kursy w każdym z krajów są prowadzone przez wybitnych specjalistów – zarówno naukowców, jak i praktyków. Zajęcia obejmują interaktywne wykłady, ćwiczenia i seminaria pomyślane tak, aby budziły żywe zainteresowanie wszystkich uczestników programu, niezależnie od ich specjalizacji. Celem zajęć jest pogłębianie wiedzy uczestników, rozwój ich umiejętności praktycznych oraz zwrócenie uwagi na potrzebę identyfikacji i rozumienia różnic pomiędzy systemami prawnymi państw członkowskich Unii Europejskiej.

Partnerami w PEPP są następujące jednostki naukowe: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; Uniwersytet w Hamburgu; Szkoła Prawa Bucerius w Hamburgu; Instytut im. Maxa Plancka ds. Prawa Porównawczego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego w Hamburgu; Uniwersytet w Cambridge; Uniwersytet w Walencji. Uczestnicy z tych ośrodków pochodzą jednak także spoza Europy, w tym z Kolumbii, Brazylii czy Australii. W drugiej edycji PEPP w roku akademickim 2011/2012 udział wzięli Małgorzata Pohl, Bartłomiej Panfil oraz Anita Strzebińczyk, doktoranci w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego WPiA UŚ.

Court of Justice of the European Union Moot Court Competition

W ramach każdej edycji PEPP realizowany jest również projekt polegający na opracowaniu symulacji rozprawy według procedury obowiązującej przez Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE – Court of Justice of the European Union). Uczestnicy podzieleni zostają na grupy, w skład których wchodzi doktorant z każdego kraju partnerskiego w PEPP. W ramach międzynarodowych zespołów doktoranci zobowiązani są do samodzielnego przygotowania i przedstawienia – najpierw przed kilkoma uczestnikami w ramach grupy, a następnie zespołowo – projektu polegającego na symulacji postępowania przed Trybunałem, na podstawie wybranego stanu faktycznego. Prace nad wykonaniem postawionego zadania oceniane są przez profesorów i byłych sędziów Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (obecnie TSUE). Projekt kończy się symulacją postępowania przed sądem arbitrażowym typu moot court, która odbywa się w czasie ostatniego kursu danej edycji w Walencji. Jest to szansa na zaprezentowanie wyników opracowanych i przyjętych rozwiązań z wykorzystaniem umiejętności oratorskich oraz językowych przez uczestników Programu. Stanowi też wspaniałą okazję do przyjaznego współzawodnictwa.

Stan faktyczny kazusu w edycji 2011/2012 dotyczył kwestii istnienia obowiązku stosowania się przez podmioty prywatne do postanowień Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej o swobodzie przepływu towarów, gdy podmioty te ustalają normy techniczne dla określonych produktów i wydają innym podmiotom stosowne certyfikaty zgodności. Trzeba było też odpowiedzieć na pytanie, czy taką działalność stowarzyszenia prywatnoprawnego należy uważać za działalność gospodarczą w rozumieniu art. 101 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej w świetle unijnych reguł konkurencji. Powierzone uczestnikom zadanie było o tyle interesujące, że dotyczyło bezpośrednio środków ochrony prawnej w prawie pierwotnym Unii Europejskiej, z których mogą korzystać m.in. polskie podmioty, aby chronić swój dostęp do rynków innych państw unijnych. Ze strony polskiej opiekę merytoryczną nad uczestnikami przy przygotowywaniu opisanej symulacji rozprawy sprawował prof. UŚ dr hab. Maciej Szpunar.

Międzynarodowa prezentacja badań młodych polskich naukowców

W czasie każdego z czterech zjazdów edycji poszczególni uczestnicy biorą również udział w seminariach, w czasie których prezentują swoje projekty badawcze i dotychczasowe wyniki badań w postaci referatu bądź prezentacji multimedialnej. Ma to wyjątkową wartość dla ogółu uczestników, ze względu na związek między przedmiotami zainteresowań poszczególnych uczestników oraz możliwość wymiany doświadczeń i opinii pod okiem znamienitych profesorów. Prezentacje i dyskusje służą weryfikacji zamierzeń w szerszej, ogólnoeuropejskiej perspektywie. Wystąpienia te są niejednokrotnie pierwszymi wystąpieniami młodych adeptów nauki na konferencjach międzynarodowych w języku angielskim.

Efekty programu PEPP dla uczestników oraz dla Uniwersytetu

Dostrzegalne efekty naukowe uczestnictwa polskich uczelni, w tym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w PEPP to przede wszystkim nowa wiedza i doświadczenie. Młodzi prawnicy zyskują także inspirację do rozwoju własnej ścieżki naukowej oraz poszerzania horyzontów intelektualnych, nie tylko w zakresie prawa. Uczestnicy wywodzący się z Europy kontynentalnej mieli np. okazję zapoznać się bezpośrednio z charakterystyczną dla systemów prawnych kręgu common law metodą nauczania prawa.

Równie istotne jest to, że między uczestnikami powstaje wspólnota wiedzy i doświadczeń, która służy jakości działalności naukowej każdego z nich. Pozostają ze sobą w stałym kontakcie i planują organizację wspólnych seminariów i konferencji. Program jest jedynie przyczynkiem – choć o niebagatelnym znaczeniu – do budowania owocnej współpracy między ośrodkami akademickimi.

Ubiegłoroczna edycja programu zakończyła się znakomitym sukcesem uczestniczki z WPiA UŚ, Małgorzaty Pohl. Jurorzy przyznali jej bowiem nagrodę dla najlepszego mówcy spośród wszystkich uczestników wspomnianej symulacji rozprawy w ramach PEPP moot court.

Program jest wyjątkowym przedsięwzięciem, które stanowi istotny wkład dla jakości współpracy ośrodków naukowych w Europie i prowadzonych przez nie badań w zakresie prawa prywatnego. Jest również nowoczesnym narzędziem tworzenia wspólnoty wiedzy i forum wymiany opinii oraz służy rozpowszechnianiu polskiej nauki za granicą.

Programme in European Private Law for Postgraduates promuje ponadto polskie ośrodki akademickie – w tym Uniwersytet Śląski – na forum wydziałów prawa najlepszych europejskich uniwersytetów. Pozwala doktorantom rozwinąć wiedzę i umiejętności oraz kompetencje dydaktyczne, poznać świat europejskiej nauki prawa, nawiązać kontakty naukowe i zdobyć materiały potrzebne do prowadzenia badań. Więcej informacji o PEPP znajduje się na stronach: www.pepp-home.eu oraz www.wpia. us.edu.pl/programme-european-private-law- -postgraduates.