Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

ETNOLOGIA. Maciej Kurcz: Jak przeżyć w afrykańskim mieście? Człowiek wobec pograniczności oraz procesów urbanizacyjnych w południowosudańskiej Dżubie

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Młody odbiorca w kręgu lektur pożytecznych i szkodliwych. Red. Krystyna Heska-Kwaśniewicz, współpr. Sylwia Gajownik

Zalecenia i przestrogi lekturowe (XVI–XX w.). Red. Mariola Jarczykowa, Agnieszka Bajor

PEDAGOGIKA. Anna Nowak: Zagrożenie wykluczeniem społecznym kobiet niepełnosprawnych

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

HISTORIA. Wieki Stare i Nowe. T. 4 (9). Red. Sylwester Fertacz, Maria W. Wanatowicz

SOCJOLOGIA. Aktywizacja edukacyjna i zawodowa mieszkańców a jakość życia w miastach peryferyjnych. Red. Adam Bartoszek, Urszula Swadźba

POLITOLOGIA I EKONOMIA POLITYCZNA. Studia Politicae Universitatis Silesiensis. T. 8. Red. Jan Iwanek, Mieczysław Stolarczyk, współpr. Rafał Grajcar

LITERATUROZNAWSTWO. Proza polska XX wieku. Przeglądy i interpretacje. T. 2: Z perspektywy nowego stulecia. Red. Elżbieta Dutka, współudz. Marta Cuber

JĘZYKOZNAWSTWO. Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej. Red. Katarzyna Węsierska

Danuta Gabryś-Barker: Reflectivity in Pre-service Teacher Education: A Survey of Theory and Practice

ZARZĄDZANIE i TECHNOLOGIE INFORMACYJNE. Joachim Foltys: Outsourcing w przedsiębiorstwach sektora MŚP. Scenariusz aplikacyjny

NAUKI TECHNICZNE. Dariusz Bochenek: Technologia wytwarzania i właściwości multiferroikowej ceramiki typu PFN