Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś został wybrany na drugą kadencję rektora Uniwersytetu Śląskiego
Uczelniana Komisja Wyborcza poinformowała, że po posiedzeniu wyborczym Kolegium Elektorów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, które odbyło się 27 marca 2012 roku, na funkcję rektora Uniwersytetu Śląskiego na kadencję 2012–2016 został wybrany prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś

Wybraliśmy rektora!

W głosowaniu uczestniczyło 185 elektorów. Na 180 ważnie oddanych głosów, zgłoszony kandydat otrzymał 134 głosy „za”, „przeciw” – 33, „wstrzymujących się” – 13 i uzyskał wymaganą większość.

Po odczytaniu wyników głosowania przez przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Mikosza, głos zabrał rektor-elekt prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, który powiedział: – Na naszej drodze napotykamy wiele problemów, ale wiemy, w którym kierunku iść. Niezwykle ważne jest to, że absolutnie niezbędny jest wysiłek nas wszystkich, abyśmy mogli osiągnąć cele nakreślone w Strategii Uniwersytetu Śląskiego. Dlatego proszę o dalszą współpracę i jednocześnie dziękuję za dotychczasowy trud. Nie mam wątpliwości, że wszyscy razem: pracownicy, studenci i doktoranci, ten sukces osiągniemy.

W związku z wyborem na funkcję rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia, pokrótce przypominamy sylwetkę rektora-elekta.

Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś urodził się 30 sierpnia 1951 roku w Olkuszu. Studia wyższe – filologię romańską – ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1974 roku. Pracę doktorską obronił na Wydziale Filologicznym UŚ w 1981 roku, zaś rozprawę habilitacyjną na Wydziale Neofilologicznym Uniwersytetu Warszawskiego w 1990 roku. Tytuł profesora otrzymał w 2001 roku. Specjalizacją naukową prof. Banysia są: językoznawstwo ogólne i językoznawstwo romańskie, a w szczególności: gramatyka semantyczna, językoznawstwo kognitywne, kognitywna leksykografia komputacyjna, logiczne podstawy językoznawstwa oraz językoznawstwo stosowane, a w szczególności: językoznawstwo komputerowe, tłumaczenie automatyczne i wspomaganie tłumaczenia przy pomocy komputera, elektroniczne bazy danych słownictwa specjalistycznego, automatyczne indeksowanie i streszczanie tekstów.

Prof. Wiesław Banyś wypromował 15 doktorów (opieka promotorska nad 6 kolejnymi doktorantami), opiniował 5 rozpraw doktorskich, 7 habilitacji, 2 profesury. Jest autorem 5 monografii (3 opublikowanych i 2 przygotowanych do druku) oraz skryptu z zakresu gramatyki języka francuskiego, współredaktorem 4 tomów zbiorowych, redaktorem 16 roczników czasopisma „Neofilologica”, współredaktorem 5 roczników „Etudes Cognitives/ Studia Kognitywne”, a także kilkudziesięciu studiów i rozpraw opublikowanych w kraju i zagranicą. Wielokrotnie występował na krajowych i międzynarodowych konferencjach i kongresach naukowych. W latach 1977–2004 odbył 13 staży naukowych na uniwersytetach francuskich (6 na Sorbonie), w 2004 roku był profesorem wizytującym na Universite Paris-XIII. Jest członkiem 5 towarzystw językoznawczych w Polsce, Francji i USA. W latach 1992–2007 uczestniczył w 9 międzynarodowych grantach badawczych oraz 2 międzynarodowych grupach badawczych.

Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś pełnił w uczelni liczne funkcje administracyjne, w tym, między innymi, był: dyrektorem Instytutu Filologii Romańskiej, kierownikiem Zakładu Językoznawstwa Romańskiego, kierownikiem Studium Doktoranckiego przy Wydziale Filologicznym UŚ, prodziekanem ds. współpracy zagranicznej i nauki Wydziału Filologicznego UŚ, przewodniczącym Senackiej Komisji ds. Nauki, Współpracy Zagranicznej i Krajowej UŚ, członkiem Senackiej Komisji ds. Badań Naukowych UŚ oraz Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów UŚ. W latach 1996– 1999–2002 pełnił funkcję dziekana Wydziału Filologicznego UŚ, 2002–2005 prorektora UŚ ds. nauki, współpracy i promocji, 2005–2008 prorektora UŚ ds. nauki i informatyzacji, zaś w kadencji 2008–2012 pełnił zaszczytną funkcję rektora Uniwersytetu Śląskiego. Należy dodać, że w latach 2008–2012 był wiceprzewodniczącym Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich (RKRUA), 2008–2012 przewodniczącym Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP), w latach 2008– 2012 członkiem prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), 2009–2010 członkiem Komitetu Sterującego Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-2020. Projektu środowiskowego, opracowanego przez Fundację Rektorów Polskich (FRP), a w latach 2011–2013 koordynatorem w imieniu KRASP projektu Alfa-Puentes, prowadzonego przez European University Association (EUA) wraz z 4 Konferencjami Rektorów w Europie i 14 Konferencjami Rektorów Ameryki Łacińskiej.

Za wkład pracy na rzecz Uniwersytetu Śląskiego oraz obszerny dorobek naukowy i dydaktyczny prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś otrzymał następujące nagrody i odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi (1991, 1993), Złoty Krzyż Zasługi (1998), Złotą Odznakę „Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego” (2005), Palmes Académiques (2006), Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2011), wyróżnienie „Przyjaciel Słowenii” (2011), nagrody I i II stopnia JM Rektora za pracę naukową, organizacyjną i dydaktyczną oraz Nagrodę Honorową Lauru Studenckiego (2010), a także tytuł Przyjaciela Fundacji „Uśmiech Dzieciom” (2011).

Autorzy: Agnieszka Sikora
Fotografie: Agnieszka Sikora