Krystalografowie w Cieszynie

W dniach 9-12 sierpnia 1992 roku odbyła się w Cieszynie Międzynarodowa Konferencja Krystalografii Stosowanej zorganizowana przez Instytut Fizyki i Chemii Metali UŚ przy współpracy z Instytutem Metalurgii Żelaza. Była to kolejna piętnasta z konferencji organizowanych systematycznie co dwa lata począwszy od roku 1962. Przewodniczącym Konferencji był Dyrektor Instytutu Fizyki i Chemii Metali, prof. dr hab. H. Morawiec.

Obecna konferencja, podobnie jak poprzednia, była zorganizowana w ścisłym związku z Letnią Szkołą Metody Rietvelda, która odbyła się bezpośrednio po konferencji w dniach 12-15 sierpnia w Cieszynie. Współorganizatorem Szkoły była Komisja "Powder Diffraction" Międzynarodowej Unii Krystalografii, która ufundowała 20 stypendiów dla młodych pracowników nauki - uczestników szkoły.

W konferencji uczestniczyło około 100 osób, w tym 30 naukowców z takich krajów jak. USA, Wielka Brytania, Czecho-Słowacja, Holandia, Hiszpania, Niemcy, Ukraina, Argentyna, Francja i innych. Tematyka konferencji obejmowała rozwój i wykorzystanie metod krystalografii w badaniach materiałów (metale, polimery, ceramika). Przedstawiono 20 referatów na sesji plenarnej i 80 prac na sesjach posterowych.

W Szkole Metody Rietvelda uczestniczyły 52 osoby, w tym 21 z zagranicy. Zainteresowanie Szkołą było bardzo duże, niestety wiele zgłoszeń odrzucono ze względu na ograniczenia techniczne. Program szkoły obejmował wykłady, seminaria i zajęcia praktyczne na komputerach. l5 komputerów IBM AT dostępnych było dla uczestników do późnych godzin wieczornych, istniała więc możliwość indywidualnej pracy i nauki. Wykładowcami w Szkole byli uznani specjaliści z USA: prof. R. Young, prof. A. Cheetham i dr Von Dreele. Językiem wykładowym konferencji i szkoły był angielski.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż niezwykle atrakcyjnym, sprzyjającym bardzo dobrej atmosferze był również pozanaukowy program, zwłaszcza wieczór folklorystyczny, połączony z pieczeniem barana, występami zespołu ludowego i wyczynami hippicznymi gości. Dzięki życzliwości władz cieszyńskiej Filii UŚ konferencja miała doskonałe warunki lokalowe (sale wykładowe, komputerowe, hotel, stołówka i inne) a poziom organizacyjny całości sprawił, iż życzeniem tak krajowych jak i zagranicznych uczestników obu imprez było aby następnym razem - za dwa lata - znowu spotkać się w Cieszynie.


Od redakcji: W trosce o choćby minimalną wzajemną zrozumiałość przedstawicieli różnych dyscyplin (zwłaszcza humanistów z fizykami czy matematykami) ustaliliśmy co następuje:

1. Krystalografia ważna jest dlatego, że - jak się dowiedzieliśmy "ze źródeł dobrze poinformowanych" - ok.90 proc. substancji zwanych ciałami stałymi ma budowę (strukturę) krystaliczną. Ale - uwaga! - to co potocznie nazywamy kryształami i co najczęściej w postaci waz i wazonów cieszy nasze oko w przepastnych kredensach - kryształem, w sensie fizycznym, nie jest.

2.Metoda Rietvelda (od nazwiska jej twórcy, Holendra, zresztą gościa cieszyńskiej Szkoły)- to najogólniej mówiąc metoda komputerowego analizowania wyników rentgenowskich badań ciał krystalicznych.

3.Sesja posterowa - to coraz bardziej rozpowszechniająca się forma prezentacji referatów w trakcie konferencji naukowych, polegająca na tym, iż autor referatu w specjalnie urządzonym miejscu (plansza, tablica, boks) wywiesza tekst swego referatu a następnie w czasie wyznaczonym przez organizatorów spotyka się z osobami zainteresowanymi jego tekstem.

Autorzy: D.S.