Nowy sposób zarządzania i gospodarowania

Realizując Strategię Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego na lata 2020–2025, w roku 2019 zmieniono system zarządzania i gospodarowania infrastrukturą badawczo-dydaktyczno- -artystyczną na uczelni, a także sposób finansowania jej utrzymania i rozwoju. W ramach zmian między innymi powołano Biuro Infrastruktury Badawczo-Dydaktyczno-Artystycznej (BIBDA) w strukturze Działu Nauki oraz Radę Infrastruktury Badawczo-Dydaktyczno-Artystycznej, a także utworzono stanowiska wydziałowych koordynatorów IBDA w wybranych jednostkach uczelni.

Zmiana sposobu finansowania utrzymania potencjału i rozwoju IBDA skupiła się na utworzeniu funduszu celowego z subwencji ogólnej Uniwersytetu. Fundusz pozostający w dyspozycji BIBDA jest przeznaczony na finansowanie napraw i utrzymanie w gotowości infrastruktury badawczej i artystycznej przeznaczonej do prowadzenia badań i procesu artystycznego, która ewentualnie jest również wykorzystywana do prowadzenia dydaktyki. Drugim podstawowym celem funduszu jest finansowanie i wspieranie finansowania rozwoju IBDA.

Proces utrzymania IBDA w gotowości do badań i procesu artystycznego, w przypadku niedużych kosztów napraw i serwisów, realizowany jest na bieżąco. Wysokokosztowe naprawy rozpatrywane są wraz z wnioskami o zakup IBDA przez radę IBDA i realizowane w przypadku wystarczających środków finansowych funduszu. Wnioski należy składać na formularzach (www.us.edu.pl/ pracownik/sprawy-naukowe/infrastruktura-badawcza/ zapotrzebowanie-na-infrastrukture-badawcza) poprzez wydziałowych koordynatorów IBDA. Przez gotowość do badań i procesu artystycznego IBDA rozumie się m.in. naprawy bieżące, materiały eksploatacyjne umożliwiające funkcjonowanie IBDA (uszczelki, smary, gazy, struny etc.), przeglądy serwisowe, kalibracje, wydłużanie umów gwarancyjnych. Fundusz nie jest przeznaczony do finansowania prowadzenia badań i procesu artystycznego z wykorzystaniem IBDA, co oznacza, że materiały zużywalne nie są finansowane.

Utrzymanie IBDA (serwisy, przeglądy, kalibracje i zakup elementów eksploatacyjnych maszyn i urządzeń badawczych, a także gazów technicznych) zrealizowane w ramach 400 różnych zamówień poprzez fundusz celowy kosztowało Uniwersytet w 2020 roku 1 400 000 zł. Wśród największych prac serwisowych należy wymienić wieloletnią modernizację organów piszczałkowych wykorzystywanych przez instytuty zlokalizowane w kampusie cieszyńskim za kwotę 150 000 zł.

Drugim zadaniem BIBDA jest finansowanie rozwoju IBDA. W 2020 roku z funduszu celowego zrealizowano zakupy nowych urządzeń lub modernizację/doposażenie już istniejących na kwotę 4 270 000 zł. W ramach tych wydatków sfinansowano m.in.: platformę wielozadaniowego skriningu i obrazowania komórkowego (500 000 zł), Micro Combi Tester (600 000 zł), Ultramikrotom (360 000 zł) oraz prawie 50 innych urządzeń za mniejsze kwoty, a beneficjentami tych środków były pracownie z prawie wszystkich wydziałów. BIBDA wsparła ponadto finansowo pozyskanie środków z Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska na zakupy IBDA za kwotę 150 000,00 zł oraz pozyskanie środków na utrzymanie specjalnej aparatury badawczej z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (SPUB) w wysokości 1 500 000,00 zł, jak również pozyskała dodatkowe 1 600 000,00 zł na rozwój IBDA z programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnie Badawcze.

W roku bieżącym zapotrzebowania na rozwój IBDA były zbierane do 28 lutego. W oparciu o wypełnione przez laboratoria/pracownie karty ewaluacji (brak karty oznacza, że wnioski nie będą rozpatrywane) oraz rekomendacje rady IBDA wybrane zostaną te wnioski, które uzyskają finansowanie w pierwszej kolejności, oraz te, których finansowanie będzie wymagało pozyskania dodatkowych środków. Kolejny nabór wniosków na wspomniane działania odbędzie się w przyszłym roku. Ewaluacja ma na celu zgromadzenie informacji o kosztach funkcjonowania i wykorzystaniu aparatury/laboratoriów/pracowni UŚ w kontekście generowania punktów ewaluacyjnych dla uczelni oraz do celów sprawozdawczych i planistycznych. Nadzór nad ewaluacją IBDA poprzez wydziałowych koordynatorów pełni BIBDA.

W ramach rozwoju nowego sposobu zarządzania i gospodarowania IBDA przygotowywany jest system informatyczny, którego celem będzie ułatwienie wszystkich procesów związanych z utrzymaniem i rozwojem IBDA. System ma ponadto wspomóc widoczność infrastruktury uczelni i działań realizowanych z jej wykorzystaniem, włącznie z udostępnianiem wewnętrznym i zewnętrznym.

Wszystkich zainteresowanych odsyłamy na stronę Biura: www.us.edu.pl/pracownik/sprawy-naukowe/infrastruktura-badawcza. Jesteśmy także do dyspozycji pod numerem telefonu 32 359 2285 oraz adresem mailowym: bibda@us.edu.pl. Zachęcamy w pierwszej kolejności do kontaktu z wydziałowymi koordynatorami IBDA.