Prorektorzy UŚ w kadencji 2020–2024

1 września rozpoczęła się nowa kadencja władz naszej uczelni. Sylwetkę nowego rektora, prof. dr. hab. Ryszarda Koziołka, przedstawiliśmy w numerze nr 10 (280) lipiec–wrzesień 2020 „Gazety Uniwersyteckiej UŚ”. Poniżej prezentujemy krótkie sylwetki nowych prorektorów UŚ.

Prof. dr hab. Michał Daszykowski prorektor ds. nauki i finansów

W 2000 roku ukończył chemię na Uniwersytecie Śląskim, a trzy lata później – również na naszej uczelni – obronił doktorat. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2009 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 2018 jest profesorem nauk chemicznych. Od 2003 roku pracuje w Instytucie Chemii UŚ, w którym pełnił funkcję zastępcy dyrektora (2010–2012) oraz dyrektora (2012– 2016). Do jego głównych zainteresowań badawczych należą m.in. opracowywanie nowatorskich podejść badania autentyczności wybranych produktów w oparciu o chemiczne odciski palca oraz wykorzystanie technik chemometrycznych w celu optymalizacji eksperymentu pod kątem ekonomicznym i uzyskanego zasobu informacji. W trakcie kariery odbył staże w ośrodkach naukowych w Belgii, Kanadzie i Szwecji. Pełnił również funkcje edytora w czasopismach z prestiżowej listy filadelfijskiej, jest współautorem dwóch udzielonych patentów. W minionej kadencji prof. Michał Daszykowski był prorektorem ds. finansów i rozwoju.

Dr Katarzyna Trynda, prof. UŚ prorektor ds. kształcenia i studentów

Absolwentka kierunku informacja naukowo-techniczna (rocznik 1990) na Uniwersytecie Śląskim, w 1997 roku obroniła rozprawę doktorską na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Ze śląską Alma Mater związana zawodowo od roku 1989. Sprawowała wiele funkcji organizacyjnych, była m.in. prodziekanem ds. dydaktycznych Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach (2012–2019), a także prodziekanem ds. kształcenia i studentów Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych (2019–2020). Obecnie kieruje projektem „DUO – Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą”. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół wpływu rozwiązań informatycznych na funkcjonowanie współczesnych organizacji. Była stypendystką British Royal Academy, w roku 2020 uzyskała w ramach projektu MNiSW certyfikat „Masters of Didactics” na Uniwersytecie w Groningen (Holandia). Prof. Katarzyna Trynda na stanowisku prorektora ds. kształcenia i studentów zastąpiła prof. dr. hab. Ryszarda Koziołka.

Prof. dr hab. Ewa Jarosz prorektor ds. rozwoju kadry

W 1987 roku ukończyła studia na kierunku pedagogika (specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza) na Uniwersytecie Śląskim, na naszej uczelni uzyskała również stopnie doktora (1996) oraz doktora habilitowanego (2009). W 2020 roku została profesorem nauk społecznych. Na UŚ pracuje od 1987 roku, w tym czasie pełniła funkcję m.in. rzecznika dyscyplinarnego dla studentów UŚ (1996–1999), prodziekana ds. studiów niestacjonarnych Wydziału Pedagogiki i Psychologii (2008–2012) oraz dyrektora Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych (2019–2020), była również p.o. dyrektora Uniwersytetu Otwartego UŚ. W pracy badawczej zajmowała się takimi zagadnieniami, jak: rozwój idei praw dziecka i ich społeczna implementacja, wykluczenie dzieci i nierówność ich statusu społecznego, dzieciństwo jako konstrukt społeczno-kulturowy oraz przemoc wobec dzieci. W 2018 roku była kandydatem obywatelskim na urząd Rzecznika Praw Dziecka zgłoszonym przez organizacje pozarządowe.

Dr hab. Tomasz Pietrzykowski, prof. UŚ prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej

Absolwent prawa na Uniwersytecie Śląskim (rocznik 1998), doktoryzował się w roku 2003, a habilitację uzyskał w 2013 – również na naszej uczelni. Bezpośrednio po obronie magisterium rozpoczął pracę na Wydziale Prawa i Administracji UŚ, na którym w latach 2014–2019 pełnił obowiązki kierownika Katedry Teorii i Filozofii Prawa. Od roku 2018 jest kierownikiem Centrum Badawczego Polityki Publicznej i Problemów Regulacyjnych UŚ. W swojej pracy badawczej zajmuje się m.in. strukturą systemu prawnego, etycznymi aspektami porządku prawnego, w tym bioetyką, oraz ochroną praw zwierząt. Przez kilkanaście lat obowiązki akademickie łączył z pracą w charakterze radcy prawnego, a w latach 2005–2007 był wojewodą śląskim. W 2019 roku został przewodniczącym Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach, a w 2020 – przewodniczącym Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. W kadencji 2016–2020 prof. Pietrzykowski również pełnił funkcję prorektora ds. współpracy międzynarodowej i krajowej.

Autorzy: Tomasz Płosa
Fotografie: Agnieszka Szymala