Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Nowe książki


Prace naukowe

HISTORIA. Między Śląskiem a Wileńszczyzną. Red. Krystyna Heska-Kwaśniewicz , Joanna Januszewska-Jurkiewicz , Ewa Żurawska

Aleksandra Skrzypietz: Franciszek Ludwik, książę de Conti – „obrany król Polski”. Saga rodu Kondeuszów

„Wieki Stare i Nowe” 2018. T. 13 (18). Red. nacz. Agata A. Kluczek , z-ca red. nacz. Dariusz Rolnik

SOCJOLOGIA. Paweł Ćwikła , Monika Gnieciak , Kazimiera Wódz: Class and Cultural Narratives. The Upper Silesia Case

„Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa” 2018, T. 9, z. 2: Metropolie jako przedmiot badań — zagraniczne doświadczenia, polskie oczekiwania. Red. Robert Pyka (wersja elektroniczna)

NAUKI POLITYCZNE. „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. T. 23. Red. Jan Iwanek , Paweł Grzywna , Robert Radek (wersja elektroniczna)

HISTORIA LITERATUR SŁOWIAŃSKICH. „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze” 2018. T. 28: Praktyki postkolonialne w literaturze rosyjskiej. Red. nacz. Beata P awletko , red. tomu Andrzej Polak

KULTURA I JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. „Postscriptum Polonistyczne” 2018, nr 2 (22): Glottodydaktyka wśród dzieci i młodzieży wobec wyzwań wielo-, transkulturowości i ruchów migracyjnych. Red. nacz. Romuald Cudak , red. numeru Bernadeta Niespore k- Szamburska

PEDAGOGIKA. „International Journal of Research in E-learning” 2017. Vol. 3 (2). Ed. in Chief Eugenia Smyrnova-Trybulska , eds. of Thematic Issue Nataliia Morze , Jozef Malach , Tatiana Noskova , António dos Reis , Eugenia Smyrnova-Trybulska

Podręczniki i skrypty

NAUKI POLITYCZNE. Stanisław Michalczyk: Teoria komunikowania masowego. Skrypt dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej

Zapowiedzi

Prace naukowe

HISTORIA. Uniwersytet Śląski w minionym 50-leciu (1968– 2018). Red. Sylwester Fertacz , Andrzej Noras

Marcela Gruszczyk: Idea w służbie propagandy. „Komitet Słowiański w Polsce 1945–1953 na tle ruchu nowosłowiańskiego

Idzi Panic: Der Westslawische Name „Niemcy” im Schriftum des Frühmittelalters

Agata Bryłka-Jesionek: Nowożytna kalendariografia Śląska do połowy XVIII wieku. Katalog

Aleksandra Barwicka-Makula: Od wrogości do przyjaźni. Habsburgowie austriaccy wobec Polski w latach 1587–1592

TEOLOGIA. Weronika Juroszek: Psychopedagogiczne uwarunkowania odroczenia decyzji o rozwodzie. Porównanie małżonków rozwodzących się i zawieszających postępowanie rozwodowe

Anna Maliszewska : W stronę antropologii inkluzywnej: głęboka niepełnosprawność intelektualna a człowieczeństwo. Studium z zakresu katolickiej teologii niepełnosprawności

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. Marek Mikołajec: Wspólnota i literatura. Studia o prozie Gustawa Morcinka

HISTORIA LITERATUR SŁOWIAŃSKICH. ZWIERZĘ – JĘZYK – EMOCJE. Dyskursy i narracje. Red. Marzena Kubisz , Justyna Tymienieck a-Suchanek

Antonina Kurtok: Kulturalne i literackie konteksty relacji chorwacko-węgierskich w XIX i XX wieku

KULTURY I LITERATURY MNIEJSZE. Leszek Drong: Tropy konfliktu. Retoryka pamięci kulturowej we współczesnej powieści północnoirlandzkiej.

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. Społeczność w języku – język w społeczności. Red. Karolina Lisczyk , Marcin Maciołek

Danuta Pluta-Wojciechowska : Efektywność terapii dyslalii. Logopedyczno-lingwistyczna analiza wyników badań

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. Challenges of Foreign Language Instruction in the University Context. Ed. Danuta Gabryś -Barker

Voces y caminos en la ensenanza de espanol / LE: desarrollo de las identidades en el aula. Red. Cecylia Tatoj , R. Sergio Ba lches A rena s

PUBLIKACJE STUDIUM PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH. Materiały i media we współczesnej glottodydaktyce. Wybrane zagadnienia. Red. Danuta Gabryś-Barker , Ryszard Kal amarz , Maria Stec

STUDIA O KULTURZE. Karolina Kostyra: Wiosenna bujność traw. Obrazy przyrody w filmach o dorastaniu

PRAWO. Gospodarowanie geologicznymi zasobami środowiska w świetle zasady zrównoważonego rozwoju. Zagadnienia prawne. Red. Grzegorz Dobrowolski , Aleksander Lipiński , Ryszard Mikosz , Gabriel Radecki

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 10. Ed. Joanna Nowakowska-Małusecka

PEDAGOGIKA. Ewa Wysocka: Diagnoza pozytywna w resocjalizacji. Warsztat diagnostyczny pedagoga praktyka

Podręczniki i skrypty

NAUKI O ZIEMI. Maria Pańków: Astronomiczne podstawy geografii – ćwiczenia

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. Język w prasie. Antologia. Red. Małgorzata Kita , Iwona Loewe