W styczniu 2019 roku Uniwersytet Śląski w Katowicach we współpracy ze spółką celową Uniwersytetu SPIN-US Sp. z o.o. i Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach podsumował realizację projektu „Inkubator Innowacyjności+”

Nowoczesne podejście do procesów komercjalizacji

W projekcie dofinansowanym ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytet Śląski odgrywał rolę lidera. W ramach projektu zrealizowano szereg zadań, w tym m.in. dotyczących wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, przygotowania projektów komercjalizacji wraz ze zwiększeniem stopnia gotowości technologicznej opracowywanych rozwiązań, analizy potencjału komercjalizacyjnego uczelni i potrzeb rynkowych w odniesieniu do oferowanych rezultatów prac przedwdrożeniowych.

Łącznie w ramach projektu zorganizowano 18 śniadań biznesowych, 18 spotkań typu science to business, 10 wizyt studyjnych dla zespołów naukowych w firmach. Dzięki realizacji projektu Uniwersytet prezentował swój potencjał badawczy na 9 imprezach targowych i wystawach, w tym m.in. w trakcie Siemianowickich Targów Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Międzynarodowych Targów Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE, Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, IMPACT Fintech, REHexpo Sosnowiec oraz InterNanoPoland.

Jednym z istotnych zadań było też powołanie brokerów innowacji/ technologii, którzy pełnili funkcję pośredników łączących społeczność akademicką z otoczeniem biznesowym. Działania brokerów przyczyniły się do zacieśnienia relacji między uczelnią a otoczeniem biznesowym dzięki animowaniu postaw przedsiębiorczych wśród zespołów badawczych, a także prezentacji potencjału komercjalizacyjnego uczelni poprzez indywidualne spotkania z przedsiębiorcami oraz udział w targach i konferencjach tematycznych. Obecność brokerów na uczelniach jest jednym z wyznaczników nowoczesnego podejścia do procesów komercjalizacji w środowisku akademickim.

Kluczowym zadaniem projektu była realizacja prac przedwdrożeniowych, które były finansowane na podstawie procedury konkursowej. Finansowaniem w tym zakresie objęte były m.in. analizy potencjału rynkowego, analizy gotowości wdrożeniowej, wyceny praw własności przemysłowej, analizy potrzeb rynku, badania stanu techniki, analizy możliwości uzyskania ochrony patentowej oraz możliwości komercjalizacji, dodatkowe testy laboratoryjne oraz dostosowanie wyników prac B+R do potrzeb zainteresowanego nabywcy. W ramach projektu wsparcie uzyskało 30 zespołów badawczych, w tym 18 pochodzących z Uniwersytetu Śląskiego i 12 z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Część z nich dotyczyła tematów istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego i związanych z tzw. ekoinnowacją, co nabiera szczególnego znaczenia w dobie bardziej świadomego myślenia o aspektach prośrodowiskowych.

Na uwagę w tym obszarze zasługują prace naukowców Katedry Mikrobiologii i Katedry Biochemii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska oraz Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Dzięki pracom mikrobiologów – dr. Tomasza Płociniczaka i dr Magdaleny Pacwy-Płociniczak – udało się stworzyć szczepionkę w postaci konsorcjum bakteryjnego zdolnego do efektywnego rozkładu zanieczyszczeń ropopochodnych, zwłaszcza w glebie. Mikroorganizmy te mogą być wykorzystane w procesach rekultywacji terenów zdegradowanych. Z kolei zespół biochemików pod kierownictwem mgr Joanny Żur opracował konsorcjum mikroorganizmów zdolne do wydajnego rozkładu najczęściej stosowanych leków przeciwbólowych. m.in. naproksenu, diklofenaku czy ibuprofenu i ich metabolitów dostających się do środowiska.

Ze względu na silne zanieczyszczenia powietrza i problem smogu, zwłaszcza w regionie województwa śląskiego, cenne są wyniki badań zespołu geochemików pod kierownictwem dr hab. Iwony Jelonek z Wydziału Nauk o Ziemi, które dotyczą identyfikacji zanieczyszczeń występujących w paliwach grillowych stosowanych głównie w okresach letnich. Zanieczyszczenia obniżają jakość paliwa i przyczyniają się do emisji toksycznych związków do atmosfery. Rezultatem prac jest też zespół narzędzi umożliwiających wizualizację graficzną zanieczyszczeń m.in. poprzez specjalnie stworzony katalog, który może być wykorzystywany np. w badaniach petrograficznych węgli drzewnych i brykietów oraz monitorowania jakości paliwa przez producentów, a także specjalistyczne laboratoria. Prace przedwdrożeniowe były realizowane również przez zespoły z Instytutu Informatyki UŚ. Zespół tworzony przez dr. Pawła Janika (kierownika), dr Małgorzatę Janik, prof. zw. dr. hab. inż. Zygmunta Wróbla (dyrektora Instytutu) i mgr. inż. Michała Pielkę (doktoranta WIiNoM UŚ) opracował m.in. rehabilitacyjną kamizelkę oscylacyjną, system monitorowania oddechu i wspomagania rehabilitacji dróg oddechowych oraz system monitorowania oddechu, pulsu oraz pozycji ciała podczas snu. Ostatnie rozwiązanie można stosować np. u noworodków. Przyznano mu nagrodę w konkursie „Student Wynalazca” połączoną z prezentacją wynalazku na wystawie w Genewie.

Zespołom uczestniczącym w realizacji prac przedwdrożeniowych w ramach projektu serdecznie gratulujemy i wszystkich chętnych zapraszamy do kolejnych aktywności naukowo-biznesowych oraz współpracy z Biurem Współpracy z Gospodarką UŚ.